อย่าแค่ "เหล้าเก่าในขวดใหม่"

 • Wednesday, August 2, 2017 - 00:00

  ในที่สุดพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ก็ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 259 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิรูปประเทศ

  เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูป 11 ด้านนั้นก็เหมือนแขนซ้ายและแขนขวา ที่ต้องทำงานสอดประสานกัน แม้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจะเป็นเรื่องใหม่แกะกล่องที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามจะชูโรงปลุกปั้นเป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกับเรื่องประชารัฐก็ตามที แต่เรื่องของการปฏิรูปนั้นมีการวางรากฐานมาตั้งแต่หลังรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แล้ว

  โดยมีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งมีสมาชิก 250 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.2557 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 27 โดย สปช.มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ 11 ด้านเช่นกัน และเมื่อ สปช.หมดสภาพลงตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมก็มีการแปลงรูปกลายร่างมาเป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีสมาชิกลดลงเหลือเพียง 200 ราย แต่สมาชิก สปท.ก็แทบไม่แตกต่างกับ สปช.ซักเท่าใดนัก เพราะมีทั้งสมาชิก สปช., นายทหารนายตำรวจทั้งในและนอกราชการ, ตัวแทนกลุ่มการเมือง, ตัวแทนพรรคการเมือง และนักวิชาการประกอบเป็นกระสาย

  เมื่อมาถึงห้วงเวลาปัจจุบันที่กฎหมายแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งตามบทเฉพาะกาลคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องประกาศชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ซึ่งแต่ละคณะมีจำนวนไม่เกิน 14 คน หรือรวมไม่เกิน 154 คน ภายในวันที่ 16 ส.ค.นี้ ซึ่งรายชื่อก็เดาไม่ยากว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ต่างจาก สปช.และ สปท.เท่าใดนัก เพราะต่างก็เป็นน้ำบ่อเดียวกันนั่นแล แม้ในมาตรา 14 ของกฎหมายดังกล่าวระบุไว้ว่า ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านที่จะดำเนินการปฏิรูปโดยคำนึงถึงความหลากหลายของผู้มีประสบการณ์ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องประกอบกันก็ตามที

  นี่ยังไม่นับรวมถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีจำนวน 34 ราย โดย 17 รายนั้นเป็นโดยตำแหน่งนั้น และอีก 17 รายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องแต่งตั้งก่อนวันที่ 31 ส.ค.นั้น แม้เชื่อว่าจะทาบทามบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม เพื่อสร้างความน่าเกรงขามและเชื่อถือของซูเปอร์บอร์ดยุทธศาสตร์ชาติก็ตามที แต่ไม่ใช่ว่าจะหมดแค่ 17 คน เพราะกฎหมายยุทธศาสตร์ยังมีซับเซ็ตอีก คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดว่าจะมี 11 คณะล้อกับการปฏิรูป ซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินั้นจะมีคณะละไม่เกิน 15 คน เท่ากับมีจำนวนแต่งตั้ง 165 คน

  นี่ยังไม่นับรวมการให้คณะกรรมการและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแล้วแต่กรณี มอบหมายขึ้นมาอีก โดยหากคำนวณจำนวนแค่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 154 คน และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 165 คน ก็ปาไปถึง 319 คนแล้ว แม้ในรายชื่อของทั้ง 2 ส่วนอาจมีชื่อซ้ำซ้อนกันบ้าง เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามในการดำรงตำแหน่งคู่กันก็ตาม แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว
  สิ่งที่น่าปริวิตกของสังคมคือเรื่องงบประมาณที่ใช้ ทั้งเรื่องเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง หรือแม้กระทั่งเบี้ยประชุมทั้งหลายในช่วงดำรงตำแหน่ง 5 ปีนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร เพราะหากย้อนดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่ สปช.เรื่อยมาจนถึง สปท.ก็น่าตอบคำถามสังคมได้เป็นอย่างดีว่าเป็นอย่างไร ฉะนั้น พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจึงต้องไตร่ตรองรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดอย่างถ้วนถี่ เพราะหากสุดท้ายเป็นแค่เหล้าเก่าในขวดใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศก็จะย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนนั่นเอง.

 • เปลว สีเงิน

  ยังไม่ถึงวันที่ ๒๖ ตุลา........... กรุงเทพฯ ก็เริ่ม "คับแคบ" ตั้งแต่วันที่ ๒๓ แล้ว! เมื่อถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ประชาชนไม่เป็นแสน-เป็นล้านหรือนี่ ที่ต่างมุ่งหน้าสู่สนามหลวง ด้วยใจประสงค์ตรงกัน?
 • บทบรรณาธิการ

  พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ แนะนำหนทางสู่การตระหนักรู้และทำในสิ่งที่ควรเพื่อเดินหน้าต่อไปในห้วงแห่งความโศกเศร้าหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในหัวข้อ รับมือกับความเศร้าโศกในยามสูญเสีย
 • เอ็กซ์-ไซท์

  หนุ่มชาวนครปฐมทำทอง1บาทหล่นหาย แต่โชคดีได้รับคืนหลังนายกอบต.สระพัฒนา เก็บได้ระหว่างเดินทางไปวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ก่อนติดต่อส่งคืนเจ้าของขอบคุณ "สมกับเป็นตัวแทนชาวบ้าน"
  หน่วยเฉพาะกิจโชคชัย จังหวัดชุมพรจับพ่อค้ายาบ้า "แก๊งหนุ่ม ซอมบี้" ยึดของกลางยาบ้าตราแอปเปิ้ลร่วมหมื่นเม็ด เผยเดือนเดียวจับ 25 คดี
  ชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จัดกิจกรรม “สานต่อคำสอนพ่อ” นำศาลพระภูมิที่ชำรุดทิ้งกลางทะเล ทำเป็นปะการังเทียมให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง