นิทรรศการลานบุญ-ลานกรรม คติความเชื่อนรก สวรรค์ โลกมนุษย์

 • Monday, September 4, 2017 - 12:13


  ลานบุญ

  ความเชื่อเรื่องบุญหรือกรรม เป็นเรื่องไม่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่มนุษย์ตั้งแต่อดีตก็ยึดถือและศรัทธาความเชื่อที่ว่า ทำดีต้องได้ขึ้นสวรรค์ ทำชั่วต้องตกนรก แม้จะยังไม่มีใครสามารถไขให้กระจ่างได้ว่าสวรรค์หรือนรกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ในความเชื่อก็สามารถแบ่งแยกสวรรค์หรือนรกได้หลายลักษณะ ทั้งรูปลักษณ์และวิถีของสรรพชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ในภูมินั้นๆ ตามสิ่งที่ตนได้กระทำเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ถูกปรุงแต่งให้คนได้เกรงกลัวต่อการทำบาป

  เช่นเดียวกับนิทรรศการลานบุญ-ลานกรรม ที่สร้างสรรค์ผลงานโดย อนุพงษ์ จันทร ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอผลงานประติมากรรมที่เกี่ยวพันในเรื่องของบุญและบาป ตามคติความเชื่อเรื่องนรก โลกมนุษย์ และสวรรค์ จากวรรณคดีไตรภูมิกถา ด้วยการนำภาพลักษณ์ของสรรพสัตว์ในอบายภูมิ และการนำเสนอวัตถุที่มีรูปทรงคล้ายบาตรพระ นำมาดัดแปลงเสริมแต่งให้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไปจากเดิม มาจัดแสดงเพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายอันดีงามสูงส่งของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง


  อนุพงษ์ จันทร

  อนุพงษ์กล่าวว่า เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนทุกคนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติที่ทุกคนเข้าวัด ฟังธรรม ซึ่งเป็นการมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่ทุกคนได้กระทำนั้นต้องการผลอะไรกลับมาหรือไม่ จึงเป็นการตั้งคำถามที่มีต่อพระพุทธศาสนาและสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่มีความเชื่อในเรื่องของบาปกรรมลักษณะต่างๆ ผ่านผลงานศิลปะ ซึ่งภายในนิทรรศการจึงแบ่งออกเป็น 2 ห้องนิทรรศการ คือ ห้องลานบุญและห้องลานกรรม ทั้ง 2 ห้องนี้จะมีความเชื่อมโยงหากัน โดยห้องลานบุญจะชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เชื่อและปฏิบัติในเรื่องของการบริจาคทาน การใส่บาตรหรือภาชนะต่างๆ ที่รับบริจาค ส่วนห้องลานกรรมจะเป็นจินตนาการของตนที่สื่อถึงในเรื่องของการปฏิบัติไม่ดี ออกมาในรูปแบบของอสุรกายที่เป็นเปรต ที่มีรูปร่างตามความคิดของตนเอง ซึ่งใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี


  ผลงานอุ้มกรรม

  นิทรรศการห้องลานบุญจะมีการจัดแสดงรูปทรงต่างๆ ของวัตถุที่มีรูปทรงคล้ายคลึงกับบาตร และมีรูเจาะอยู่ตรงกลางของวัตถุนั้น เพื่อสื่อถึงการบริจาค จัดวางเรียงรายร่วมกัน 69 ชิ้นงาน สามารถสร้างมิติทางการเห็นในมุมมองที่เกินความคาดหมาย เมื่อพื้นผิวมันวาวของประติมากรรมซึ่งมีความโค้ง เว้า โป่ง นูน สะท้อนเงาของวัตถุแวดล้อมโดยรอบให้ปรากฏเป็นรูปเงายืดย่อบูดเบี้ยว ใบหน้าและเรือนร่างของผู้ชม ที่จะสะท้อนให้ผู้ที่ได้ชมงานเกิดการรับรู้และตั้งคำถามในการบริจาคของตนเองด้วย


  ผลงานผีร้ายซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้า

  ส่วนห้องลานบาปนั้นแตกต่างจากห้องลานบุญ ด้วยการจัดแสดงรูปปั้นประติมากรรมของเหล่าอสุรกายอย่าง เปรต เดรัจฉาน ที่มีความทุกข์ทรมาน น่าเวทนาต่างๆ จากความผิดบาปด้วยความละโมบ กิเลสตัณหา ฯลฯ ที่จัดแสดงทั้งหมดจำนวน 16 ชิ้น ซึ่งจัดวางบนผืนผ้าจีวร สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์แห่งอสุรกายในจินตนาการ ที่มีร่างกายที่เป่งบวม ซูบผอม ยืดยาว หรือถูกบีบรัด ล้วนบอกเล่าหลักธรรมคำสอนตามคติความเชื่อโบราณ


  แย่งของร้อน

  อนุพงษ์ได้กล่าวถึงห้องลานบุญว่า เมื่อเวลาที่ได้ไปวัดไปตามสถานที่ทำบุญต่างๆ วัตถุที่ให้ใส่เงินเพื่อรับการบริจาคจะเห็นกันอย่างคุ้นชิน ซึ่งการหยอดเหรียญหรือการให้ทานแต่ละครั้งผู้คนก็จะหวังบุญหรือขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อถึงกิเลสของพระ ที่เห็นได้จากข่าวเกี่ยวพระในเรื่องของทรัพย์สินของวัดที่มีเผยแพร่ให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจะเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมของมนุษย์จริงๆ


  ร้อยรัก

  อนุพงษ์บอกอีกว่า ส่วนห้องแห่งลานกรรม เกิดจากจินตนาการถึงรูปร่าง ลักษณะของเปรต ที่แต่ละคนต่างก็จะมีจินตนาการแตกต่างกันไป ซึ่งจินตนาการของตนคือการจินตนาการเหล่าเปรตในรูปร่างลักษณะของสรรพสัตว์ต่างๆ ให้เป็นสามมิติ ซึ่งจะเป็นความเชื่อในทางของอุดมคติของผู้ที่ได้เข้าชมแต่ละคน คติความเชื่อในที่นี้หมายถึงความเชื่อในเรื่องบุญและบาป เรื่องบุญจะเกี่ยวกับสวรรค์ ส่วนเรื่องบาปก็จะเกี่ยวกับนรกที่มีสัตว์อสุรกาย โดยการมองสังคมเพื่อที่จะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา เพราะบาปมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองได้ชัดเจน ตนจึงต้องสร้างและปั้นมันขึ้นมาในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของมนุษย์ และนำมาวางบนผ้าจีวรที่สร้างเป็นลานกว้าง เพื่อสื่อถึงการรอรับบุญกุศลของเหล่าเปรต เพราะไม่สามารถที่จะสร้างบุญกุศลเองได้ ซึ่งผู้ชมงานสามารถเลือกที่จะหยุดยืนดูอยู่ห่างๆ หรือเลือกก้าวเดินเข้าไปในลานจีวรก็ได้


  ผู้ชมนิทรรศการพินิจกับเหล่าประติมากรรมต่างๆ บนลานกรรม

  “แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากมุมมองเรื่องความผิดบาปด้วยความละโมบ กิเลสตัณหา เช่น ผลงาน กรรมสั่งสม, อุ้มกรรม, กรรมกาย และแย่งของร้อน ซึ่งปรากฏรูปลักษณ์ของเปรตร่างประหลาดในอิริยาบถบิดเบี้ยว บิดงอ หรือบาปเวรจากความมักมากในกามคุณ ลุ่มหลงในความหฤหรรษ์จากเพศรส มัวเมาในการเสพเมถุนโดยไม่เลือกหน้า ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจในผลงาน ร้อยรัก, บ่วงราคะ, สองชายคา และผีร้ายซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้า ฯลฯ นอกจากนี้ ในลานผ้าจีวรจะแทรกคำสอนหลักธรรมต่างๆ ที่ซ่อนเอาไว้ ซึ่งผู้ที่มาชมงานก็จะเกิดธรรมะขึ้นในใจ” อนุพงษ์กล่าวทิ้งท้าย


  สองชายคา

  นิทรรศการลานบุญ-ลานกรรม ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ที่สร้างขึ้น ผู้ใดอยู่ในหลักธรรมคำสอนอันดีงาม ย่อมก้าวเดินอยู่บนลานบุญลานธรรมแห่งความสงบสุขร่มเย็น ส่วนผู้ที่มีจิตมุ่งร้าย ประพฤติไม่ดี ก็จะยืนอยู่บนลานกรรมอันเร่าร้อนด้วยเพลิงแห่งกิเลสตัณหา ความสุขสงบบนลานบุญหรือความทุกข์เข็ญในลานกรรม จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเลือกที่จะมีและเป็นได้


  กรรมกาย

  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมผัสบาป บุญ ในนิทรรศการลานบุญ-ลานกรรม สามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.30-19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.30-17.30 น.

 • เปลว สีเงิน

  นี่ก็เข้ามาวันที่ ๒๐ กันยาแล้ว นับไปอีก ๗ วัน.......... ถึงตอน ๙ โมงเช้า วันที่ ๒๗ กันยา ก็จะรู้ "ยิ่งลักษณ์" อยู่ไหน? เพราะ "ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" นัดให้มาฟังคำพิพากษาวันนั้น หลังจากอ้าง โรค "น้ำในหูไม่เท่ากัน" เบี้ยวไม่ไปตามศาลนัดครั้งแรก เมื่อ ๒๕ สิงหา ทางพฤตินัย ทุกคนลงความเห็นว่า เธอหนีออกนอกประเทศไปแล้ว! แต่ทางนิตินัย ยังฟันธงไม่ได้ว่า "เธอหนี"!?
 • บทบรรณาธิการ

  กรณีเหตุการณ์คนร้ายวางระเบิดปล้นเงินตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขากรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 35 เขตประเวศ ถูกคนร้ายวางระเบิดเพื่อนำเงินในตู้เอทีเอ็มทั้งหมด 481,700 บาทไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันพุธที่ผ่านมา
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ตำรวจ 191 บุกจับ ‘เอมี่’ อดีตมิสทีนไทยแลนด์ปี 06ดาราสาวผู้โด่งดังจากละครทีวีธิดาวานร ขณะเสพยาไอซ์ เจอข้อหาร่วมค้ากับแฟนหนุ่มด้วย
  แม่ลูกรุมด่าตำรวจหลังถูกจับทำผิดกฎจราจรจ๋อยไปตามระเบียบ ศาลสั่งจำคุกคนละ 1 เดือน ปรานีสารภาพเหลือรอลงอาญา ปรับลูกชาย 9,200 บาท ส่วนแม่เจอ 5 พัน รับวู่วามไปหน่อย
  ตำรวจโรงพักโพธิ์กลางเตรียมออกหมายเรียก นศ.แพทย์รับทราบข้อกล่าวหากระทำทารุณสัตว์ หลังได้รับรายงานผลการตรวจยาในกระเพาะสุนัขพบเป็นยาลดความดัน
 • x-cite inside

  อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มากกว่า 100 คน ระดมสมองและลงแรงร่วมกันรังสรรค์ประติมากรรมช้าง 10 ตระกูล และช้างหิมพานต์ ประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เป็นอีกครั้งที่บุคคลที่เคยถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่าง อาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ผู้เคยร่วมเล่นดนตรีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวง อ.ส.วันศุกร์ มาเป็นเวลานาน และได้ก่อตั้ง "มูลนิธิคีตรัตน์" ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและศิลปะของในหลวงรัชกาลที่ 9
  รางวัล "อิก โนเบล" ครั้งที่ 27 ประกาศผลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ผู้ชนะได้แก่งานวิจัยว่าแมวเป็นของแข็งหรือของเหลวกันแน่, การใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองของออสเตรเลียรักษาอาการกรน