นิทรรศการลานบุญ-ลานกรรม คติความเชื่อนรก สวรรค์ โลกมนุษย์

 • Monday, September 4, 2017 - 12:13


  ลานบุญ

  ความเชื่อเรื่องบุญหรือกรรม เป็นเรื่องไม่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่มนุษย์ตั้งแต่อดีตก็ยึดถือและศรัทธาความเชื่อที่ว่า ทำดีต้องได้ขึ้นสวรรค์ ทำชั่วต้องตกนรก แม้จะยังไม่มีใครสามารถไขให้กระจ่างได้ว่าสวรรค์หรือนรกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ในความเชื่อก็สามารถแบ่งแยกสวรรค์หรือนรกได้หลายลักษณะ ทั้งรูปลักษณ์และวิถีของสรรพชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ในภูมินั้นๆ ตามสิ่งที่ตนได้กระทำเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ถูกปรุงแต่งให้คนได้เกรงกลัวต่อการทำบาป

  เช่นเดียวกับนิทรรศการลานบุญ-ลานกรรม ที่สร้างสรรค์ผลงานโดย อนุพงษ์ จันทร ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอผลงานประติมากรรมที่เกี่ยวพันในเรื่องของบุญและบาป ตามคติความเชื่อเรื่องนรก โลกมนุษย์ และสวรรค์ จากวรรณคดีไตรภูมิกถา ด้วยการนำภาพลักษณ์ของสรรพสัตว์ในอบายภูมิ และการนำเสนอวัตถุที่มีรูปทรงคล้ายบาตรพระ นำมาดัดแปลงเสริมแต่งให้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไปจากเดิม มาจัดแสดงเพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายอันดีงามสูงส่งของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง


  อนุพงษ์ จันทร

  อนุพงษ์กล่าวว่า เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนทุกคนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติที่ทุกคนเข้าวัด ฟังธรรม ซึ่งเป็นการมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่ทุกคนได้กระทำนั้นต้องการผลอะไรกลับมาหรือไม่ จึงเป็นการตั้งคำถามที่มีต่อพระพุทธศาสนาและสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่มีความเชื่อในเรื่องของบาปกรรมลักษณะต่างๆ ผ่านผลงานศิลปะ ซึ่งภายในนิทรรศการจึงแบ่งออกเป็น 2 ห้องนิทรรศการ คือ ห้องลานบุญและห้องลานกรรม ทั้ง 2 ห้องนี้จะมีความเชื่อมโยงหากัน โดยห้องลานบุญจะชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เชื่อและปฏิบัติในเรื่องของการบริจาคทาน การใส่บาตรหรือภาชนะต่างๆ ที่รับบริจาค ส่วนห้องลานกรรมจะเป็นจินตนาการของตนที่สื่อถึงในเรื่องของการปฏิบัติไม่ดี ออกมาในรูปแบบของอสุรกายที่เป็นเปรต ที่มีรูปร่างตามความคิดของตนเอง ซึ่งใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี


  ผลงานอุ้มกรรม

  นิทรรศการห้องลานบุญจะมีการจัดแสดงรูปทรงต่างๆ ของวัตถุที่มีรูปทรงคล้ายคลึงกับบาตร และมีรูเจาะอยู่ตรงกลางของวัตถุนั้น เพื่อสื่อถึงการบริจาค จัดวางเรียงรายร่วมกัน 69 ชิ้นงาน สามารถสร้างมิติทางการเห็นในมุมมองที่เกินความคาดหมาย เมื่อพื้นผิวมันวาวของประติมากรรมซึ่งมีความโค้ง เว้า โป่ง นูน สะท้อนเงาของวัตถุแวดล้อมโดยรอบให้ปรากฏเป็นรูปเงายืดย่อบูดเบี้ยว ใบหน้าและเรือนร่างของผู้ชม ที่จะสะท้อนให้ผู้ที่ได้ชมงานเกิดการรับรู้และตั้งคำถามในการบริจาคของตนเองด้วย


  ผลงานผีร้ายซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้า

  ส่วนห้องลานบาปนั้นแตกต่างจากห้องลานบุญ ด้วยการจัดแสดงรูปปั้นประติมากรรมของเหล่าอสุรกายอย่าง เปรต เดรัจฉาน ที่มีความทุกข์ทรมาน น่าเวทนาต่างๆ จากความผิดบาปด้วยความละโมบ กิเลสตัณหา ฯลฯ ที่จัดแสดงทั้งหมดจำนวน 16 ชิ้น ซึ่งจัดวางบนผืนผ้าจีวร สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์แห่งอสุรกายในจินตนาการ ที่มีร่างกายที่เป่งบวม ซูบผอม ยืดยาว หรือถูกบีบรัด ล้วนบอกเล่าหลักธรรมคำสอนตามคติความเชื่อโบราณ


  แย่งของร้อน

  อนุพงษ์ได้กล่าวถึงห้องลานบุญว่า เมื่อเวลาที่ได้ไปวัดไปตามสถานที่ทำบุญต่างๆ วัตถุที่ให้ใส่เงินเพื่อรับการบริจาคจะเห็นกันอย่างคุ้นชิน ซึ่งการหยอดเหรียญหรือการให้ทานแต่ละครั้งผู้คนก็จะหวังบุญหรือขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อถึงกิเลสของพระ ที่เห็นได้จากข่าวเกี่ยวพระในเรื่องของทรัพย์สินของวัดที่มีเผยแพร่ให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจะเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมของมนุษย์จริงๆ


  ร้อยรัก

  อนุพงษ์บอกอีกว่า ส่วนห้องแห่งลานกรรม เกิดจากจินตนาการถึงรูปร่าง ลักษณะของเปรต ที่แต่ละคนต่างก็จะมีจินตนาการแตกต่างกันไป ซึ่งจินตนาการของตนคือการจินตนาการเหล่าเปรตในรูปร่างลักษณะของสรรพสัตว์ต่างๆ ให้เป็นสามมิติ ซึ่งจะเป็นความเชื่อในทางของอุดมคติของผู้ที่ได้เข้าชมแต่ละคน คติความเชื่อในที่นี้หมายถึงความเชื่อในเรื่องบุญและบาป เรื่องบุญจะเกี่ยวกับสวรรค์ ส่วนเรื่องบาปก็จะเกี่ยวกับนรกที่มีสัตว์อสุรกาย โดยการมองสังคมเพื่อที่จะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา เพราะบาปมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองได้ชัดเจน ตนจึงต้องสร้างและปั้นมันขึ้นมาในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของมนุษย์ และนำมาวางบนผ้าจีวรที่สร้างเป็นลานกว้าง เพื่อสื่อถึงการรอรับบุญกุศลของเหล่าเปรต เพราะไม่สามารถที่จะสร้างบุญกุศลเองได้ ซึ่งผู้ชมงานสามารถเลือกที่จะหยุดยืนดูอยู่ห่างๆ หรือเลือกก้าวเดินเข้าไปในลานจีวรก็ได้


  ผู้ชมนิทรรศการพินิจกับเหล่าประติมากรรมต่างๆ บนลานกรรม

  “แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากมุมมองเรื่องความผิดบาปด้วยความละโมบ กิเลสตัณหา เช่น ผลงาน กรรมสั่งสม, อุ้มกรรม, กรรมกาย และแย่งของร้อน ซึ่งปรากฏรูปลักษณ์ของเปรตร่างประหลาดในอิริยาบถบิดเบี้ยว บิดงอ หรือบาปเวรจากความมักมากในกามคุณ ลุ่มหลงในความหฤหรรษ์จากเพศรส มัวเมาในการเสพเมถุนโดยไม่เลือกหน้า ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจในผลงาน ร้อยรัก, บ่วงราคะ, สองชายคา และผีร้ายซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้า ฯลฯ นอกจากนี้ ในลานผ้าจีวรจะแทรกคำสอนหลักธรรมต่างๆ ที่ซ่อนเอาไว้ ซึ่งผู้ที่มาชมงานก็จะเกิดธรรมะขึ้นในใจ” อนุพงษ์กล่าวทิ้งท้าย


  สองชายคา

  นิทรรศการลานบุญ-ลานกรรม ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ที่สร้างขึ้น ผู้ใดอยู่ในหลักธรรมคำสอนอันดีงาม ย่อมก้าวเดินอยู่บนลานบุญลานธรรมแห่งความสงบสุขร่มเย็น ส่วนผู้ที่มีจิตมุ่งร้าย ประพฤติไม่ดี ก็จะยืนอยู่บนลานกรรมอันเร่าร้อนด้วยเพลิงแห่งกิเลสตัณหา ความสุขสงบบนลานบุญหรือความทุกข์เข็ญในลานกรรม จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเลือกที่จะมีและเป็นได้


  กรรมกาย

  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมผัสบาป บุญ ในนิทรรศการลานบุญ-ลานกรรม สามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.30-19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.30-17.30 น.

 • เปลว สีเงิน

  ไป "ปัตตานี-สงขลา" มา ๒ วัน ครับ......... ไปกราบ "หลวงพ่อทวด" ที่วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ และ "เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว" ที่ศาลในตัวเมืองปัตตานี แล้วแวะกินชาชัก แกล้มโรตีกรอบราดนมข้น ที่ล็อบบีโรงแรม C.S.ปัตตานี ของคุณป๋อง "อนุศาสน์ สุวรรณมงคล"
 • บทบรรณาธิการ

  การนำเสนอข้อมูล แสดงความเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์กรณี นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือน้องเมย นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนเตรียมทหาร ไม่ได้เป็นเรื่องต้องห้าม เพราะการยิ่งพูด ยิ่งนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน คือประโยชน์ที่คนในสังคมในภาพรวมจะได้นำไปคิดพิจารณาอย่างรอบด้าน เพราะในเรื่องดังกล่าวมีองค์ประกอบของเรื่องราวตามข้อเท็จจริงหลายประเด็นที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย สร้างความกระจ่าง ในส่วนการวิจารณ์โดยฉวยโอกาสนำประเด็นดังกล่าวมาโจมตีทางการเมือง ก็ไม่ต้องให้ความสำคัญ
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ตูน บอดี้สแลม ใช้เวลาช่วงฟื้นร่างกายตระเวนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาหลายโรงเรียน ครูแต่งเพลง "ก้าวที่ยิ่งใหญ่" ให้ นร.ร้องต้อนรับ รพ.บางสะพานมอบเงินจากการขายเสื้อ 3.7 ล้านสมทบก้าวคนละก้าว คนไทยในแอลเอนับร้อยนัดรวมพลังวิ่งการกุศล 17 ธ.ค.หาทุนอีกแรง ขณะที่ "บัวขาว" ออกสตาร์ทเสาร์นี้
  ศาลอนุมัติหมายจับ "ครูจอมทรัพย์-ครูอ๋อง" โดน 2 ข้อหาหนักอั้งยี่ซ่องโจร-เบิกความเท็จ ตำรวจรวบทันควัน
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ มีผู้ต้องขังชายอยู่ระหว่างฝากขัง จำนวน 2 ราย หลบหนีออกจากเรือนจำกลางเพชรบุรี ทราบชื่อต่อมา คือ นช.ธวัชชัย มะลิแย้ม อายุ 33 ปี และ นช.เอกชัย เคลือบแก้ว 36ปี
 • x-cite inside

  รู้หรือไม่ว่าคำหนึ่งคำสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตั้งมากมาย เพราะทุกครั้งที่เปล่งวาจาออกมาจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ ไม่ว่าจะเป็นความหมาย น้ำเสียง หรืออารมณ์ จนบางครั้งมันกลายเป็นการสร้างรอยแผลไว้ในใจคนฟัง แม้ว่าผู้พูดจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม
  วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นมหากาพย์ในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียว สำหรับกรณี "สาวนางหนึ่ง" ยืนอุ๊บอิ๊บ..ที่ตรงนี้ชั้นจองแล้วนะเธอ เป็นเหตุให้ผู้ขับรถจะเลี้ยวเข้าจอดรถในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง..ทนไม่ไหว!!! ต้องลุกขึ้นต่อว่าต่อขาน และถ่ายคลิปประจานกันให้เห็นกันจะจะ ว่าอะไรคือสิทธิ?? อะไรคือแซงคิว??
  แม้ว่ากลุ่มคนไร้บ้านอาจจะถูกมองว่าเป็นอันตราย หรือเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องถูกเลือกปฏิบัติและถูกผลักออกจากสังคม โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ อย่างเช่น เข้ารักษาพยาบาลจากภาครัฐที่ควรจะได้รับเท่าเทียมกับคนไทยทั่วไป มิใช่ถูกกีดกันให้ออกจากความเป็นมนุษย์อย่างที่พบเจอ