'สด๊กก๊อกธม'จากกองหินสู่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่

 • Wednesday, September 6, 2017 - 10:16


  ปราสาทสด๊กก๊อกธม งดงามสถาปัตยกรรมเขมร บนเนื้อที่ 641 ไร่

  "สด๊กก๊อกธม" ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่บนพื้นที่ 641 ไร่ โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมร มีปราสาทประธาน บรรณาลัย 2 หลัง ล้อมรอบด้วยระเบียงคดและกำแพงแก้ว สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง พื้นผิวแกะสลักลวดลายแสดงเรื่องราวศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพฤกษานานาพันธุ์ ศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน ทั้งยังมีหน้าบันสลักภาพศิวนาฏราช ทับหลังสลักภาพศิวะคชาสูร ถ่ายทอดเรื่องปราสาทโบราณ ศิลาแต่ละก้อนร้อยเรียงเรื่องราวข้ามผ่านกาลเวลา เป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสด๊กด๊อกธม ที่ ต.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มากกว่า 1 หมื่นคนต่อเดือน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ


  ปราสาทประธานสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง น่าเที่ยวชม

  ในปีนี้ กรมศิลปากรจัดตั้งปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่ 11 ของประเทศไทย สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ประสานจังหวัดสระแก้วตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพปราสาทเขมรโบราณแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่อาเซียน มีการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ บริหารจัดการ และขณะนี้กำลังเดินหน้าปรับภูมิทัศน์เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว แล้วไม่ใช่แค่เที่ยวในสระแก้ว แต่เชื่อมโยงเส้นทางกับปราสาทบันทายฉมาร์ และปราสาทบันทายเทพ กัมพูชา


  ภาพสลักเล่าเรื่องราวบริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทเขมร

  นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กล่าวว่า กรมศิลปากรได้อนุรักษ์ปราสาทสด๊กก๊อกธมตั้งแต่ปี 2536 แล้วเสร็จปี 2557 ตามหลักการอนุรักษ์และบูรณะโดยวิธีอนัสติโลซิส บนพื้นฐานงานโบราณคดี และในปีงบประมาณ 2560 ก็ดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ได้ตามมาตรฐานสากลของอุทยานประวัติศาสตร์ โดยมีลานจอดรถ ศาลาพักคอย ห้องสุขา ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึก ระบบน้ำ ระบบไฟ ในบริเวณปราสาท กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 และจะมีการแสดงแสง เสียง ตามจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ซึ่งเล่าเรื่องราวย้อนหลังไปหลายร้อยปี ตั้งแต่เริ่มต้นวัฒนธรรมเขมรจนรวมเป็นปึกแผ่นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2


  กรมศิลป์จัดตั้งสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่ 11

  “การเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในแผนปฏิบัติการมีการพัฒนาต่อเนื่องถึงปี 2564 จะบูรณะปราสาทเขมรที่เชื่อมโยงกับสด๊กก๊อกธมกว่า 5 แห่ง เช่น ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ปราสาทห้วยพระใย เป็นอโรคยาศาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 กษัตริย์องค์สุดท้ายของเขมร เป็นโบราณสถานที่มีสภาพสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีการบูรณะ รวมถึงปราสาทเขาหัวโล้น ทั้งหมดนี้เพื่อเชื่อมโยงอารยธรรมขอมในพื้นที่ชายแดน" นายเมธาดลกล่าว สด๊กก๊อกธมมีความเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน


  อาคารสำคัญของสด๊กก๊อกธม ศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน

  นอกจากเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 5 บอกอีกว่า ยังเตรียมขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ซึ่งเป็นบันทึกสำคัญเชื่อมโยงระหว่างเขมรกับไทย โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เป็นผู้ก่อตั้งเทวราชาในเขมรขึ้นมา ซึ่งไทยได้สืบทอดมาจนถึงสมัยอยุธยา ก่อนเปลี่ยนมาเป็นศาสนาพุทธ อีกทั้งชูจารึกนี้สำคัญยิ่ง เชื่อมโยงเสียมเรียบมรดกโลกด้วย สำหรับปราสาทสด๊กก๊อกธมมีคุณค่าในหลายแง่มุม ทั้งทางวิชาการ โบราณคดี ประติมานวิทยา ตลอดจนจารึกมีความสำคัญต่อการศึกษาด้านภาษาโบราณ นำมาสู่การจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สด๊กก๊อกธม ปราสาทกกกอใหญ่ระดับโลก กับวันใหม่ที่มาเยือน” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย.2560 ที่ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อยากเชิญชวนผู้สนใจเข้ามารับฟังการบรรยาย ซึ่งมีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนำเสนอมุมมองนักวิชาการภายนอกผ่านแง่มุมต่างๆ

  สำหรับงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สด๊กก๊อกธม ปราสาทกกกอใหญ่ระดับโลก กับวันใหม่ที่มาเยือน” เวลา 10.00-16.00 น. โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ "สด๊กก๊อกธมกับยุทธศาสตร์ชาติ 4.0” จากนั้นมีบรรยายเรื่อง "จากกองหินและกับระเบิด สู่ปราสาทที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่” โดย นายวสุ โปษยะนันทน์ สถาปนิกเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร การบรรยายเรื่อง "เจาะลึกภาพสลักหน้าบัน-ทับหลังเล่าเรื่องปราสาทสด๊กก๊อกธม” โดย ศ.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ต่อด้วยเรื่อง "ความสำคัญของจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ในระดับโลก” มีก่องแก้ว ขยันยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ เล่าให้ฟัง ภาคบ่ายบรรยายเรื่อง "สด๊กก๊อกธมกับความเชื่อมโยงในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน” โดยอมรม ศรีสุชาติ นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ อีกเรื่อง "แผนท่องเที่ยวสด๊กก๊อกธม” มีสกล ทองคำ ผอ.ททท.สำนักงานนครนายก มากางแผนชวนเที่ยวกันถึงที่พิพิธภัณฑฯ พระนคร กรุงเทพฯ.

 • เปลว สีเงิน

  นี่ก็เข้ามาวันที่ ๒๐ กันยาแล้ว นับไปอีก ๗ วัน.......... ถึงตอน ๙ โมงเช้า วันที่ ๒๗ กันยา ก็จะรู้ "ยิ่งลักษณ์" อยู่ไหน? เพราะ "ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" นัดให้มาฟังคำพิพากษาวันนั้น หลังจากอ้าง โรค "น้ำในหูไม่เท่ากัน" เบี้ยวไม่ไปตามศาลนัดครั้งแรก เมื่อ ๒๕ สิงหา ทางพฤตินัย ทุกคนลงความเห็นว่า เธอหนีออกนอกประเทศไปแล้ว! แต่ทางนิตินัย ยังฟันธงไม่ได้ว่า "เธอหนี"!?
 • บทบรรณาธิการ

  กรณีเหตุการณ์คนร้ายวางระเบิดปล้นเงินตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขากรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 35 เขตประเวศ ถูกคนร้ายวางระเบิดเพื่อนำเงินในตู้เอทีเอ็มทั้งหมด 481,700 บาทไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันพุธที่ผ่านมา
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ตำรวจ 191 บุกจับ ‘เอมี่’ อดีตมิสทีนไทยแลนด์ปี 06ดาราสาวผู้โด่งดังจากละครทีวีธิดาวานร ขณะเสพยาไอซ์ เจอข้อหาร่วมค้ากับแฟนหนุ่มด้วย
  แม่ลูกรุมด่าตำรวจหลังถูกจับทำผิดกฎจราจรจ๋อยไปตามระเบียบ ศาลสั่งจำคุกคนละ 1 เดือน ปรานีสารภาพเหลือรอลงอาญา ปรับลูกชาย 9,200 บาท ส่วนแม่เจอ 5 พัน รับวู่วามไปหน่อย
  ตำรวจโรงพักโพธิ์กลางเตรียมออกหมายเรียก นศ.แพทย์รับทราบข้อกล่าวหากระทำทารุณสัตว์ หลังได้รับรายงานผลการตรวจยาในกระเพาะสุนัขพบเป็นยาลดความดัน
 • x-cite inside

  อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มากกว่า 100 คน ระดมสมองและลงแรงร่วมกันรังสรรค์ประติมากรรมช้าง 10 ตระกูล และช้างหิมพานต์ ประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เป็นอีกครั้งที่บุคคลที่เคยถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่าง อาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ผู้เคยร่วมเล่นดนตรีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวง อ.ส.วันศุกร์ มาเป็นเวลานาน และได้ก่อตั้ง "มูลนิธิคีตรัตน์" ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและศิลปะของในหลวงรัชกาลที่ 9
  รางวัล "อิก โนเบล" ครั้งที่ 27 ประกาศผลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ผู้ชนะได้แก่งานวิจัยว่าแมวเป็นของแข็งหรือของเหลวกันแน่, การใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองของออสเตรเลียรักษาอาการกรน