'สด๊กก๊อกธม'จากกองหินสู่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่

 • Wednesday, September 6, 2017 - 10:16


  ปราสาทสด๊กก๊อกธม งดงามสถาปัตยกรรมเขมร บนเนื้อที่ 641 ไร่

  "สด๊กก๊อกธม" ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่บนพื้นที่ 641 ไร่ โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมร มีปราสาทประธาน บรรณาลัย 2 หลัง ล้อมรอบด้วยระเบียงคดและกำแพงแก้ว สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง พื้นผิวแกะสลักลวดลายแสดงเรื่องราวศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพฤกษานานาพันธุ์ ศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน ทั้งยังมีหน้าบันสลักภาพศิวนาฏราช ทับหลังสลักภาพศิวะคชาสูร ถ่ายทอดเรื่องปราสาทโบราณ ศิลาแต่ละก้อนร้อยเรียงเรื่องราวข้ามผ่านกาลเวลา เป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสด๊กด๊อกธม ที่ ต.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มากกว่า 1 หมื่นคนต่อเดือน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ


  ปราสาทประธานสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง น่าเที่ยวชม

  ในปีนี้ กรมศิลปากรจัดตั้งปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่ 11 ของประเทศไทย สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ประสานจังหวัดสระแก้วตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพปราสาทเขมรโบราณแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่อาเซียน มีการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ บริหารจัดการ และขณะนี้กำลังเดินหน้าปรับภูมิทัศน์เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว แล้วไม่ใช่แค่เที่ยวในสระแก้ว แต่เชื่อมโยงเส้นทางกับปราสาทบันทายฉมาร์ และปราสาทบันทายเทพ กัมพูชา


  ภาพสลักเล่าเรื่องราวบริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทเขมร

  นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กล่าวว่า กรมศิลปากรได้อนุรักษ์ปราสาทสด๊กก๊อกธมตั้งแต่ปี 2536 แล้วเสร็จปี 2557 ตามหลักการอนุรักษ์และบูรณะโดยวิธีอนัสติโลซิส บนพื้นฐานงานโบราณคดี และในปีงบประมาณ 2560 ก็ดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ได้ตามมาตรฐานสากลของอุทยานประวัติศาสตร์ โดยมีลานจอดรถ ศาลาพักคอย ห้องสุขา ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึก ระบบน้ำ ระบบไฟ ในบริเวณปราสาท กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 และจะมีการแสดงแสง เสียง ตามจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ซึ่งเล่าเรื่องราวย้อนหลังไปหลายร้อยปี ตั้งแต่เริ่มต้นวัฒนธรรมเขมรจนรวมเป็นปึกแผ่นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2


  กรมศิลป์จัดตั้งสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่ 11

  “การเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในแผนปฏิบัติการมีการพัฒนาต่อเนื่องถึงปี 2564 จะบูรณะปราสาทเขมรที่เชื่อมโยงกับสด๊กก๊อกธมกว่า 5 แห่ง เช่น ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ปราสาทห้วยพระใย เป็นอโรคยาศาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 กษัตริย์องค์สุดท้ายของเขมร เป็นโบราณสถานที่มีสภาพสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีการบูรณะ รวมถึงปราสาทเขาหัวโล้น ทั้งหมดนี้เพื่อเชื่อมโยงอารยธรรมขอมในพื้นที่ชายแดน" นายเมธาดลกล่าว สด๊กก๊อกธมมีความเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน


  อาคารสำคัญของสด๊กก๊อกธม ศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน

  นอกจากเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 5 บอกอีกว่า ยังเตรียมขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ซึ่งเป็นบันทึกสำคัญเชื่อมโยงระหว่างเขมรกับไทย โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เป็นผู้ก่อตั้งเทวราชาในเขมรขึ้นมา ซึ่งไทยได้สืบทอดมาจนถึงสมัยอยุธยา ก่อนเปลี่ยนมาเป็นศาสนาพุทธ อีกทั้งชูจารึกนี้สำคัญยิ่ง เชื่อมโยงเสียมเรียบมรดกโลกด้วย สำหรับปราสาทสด๊กก๊อกธมมีคุณค่าในหลายแง่มุม ทั้งทางวิชาการ โบราณคดี ประติมานวิทยา ตลอดจนจารึกมีความสำคัญต่อการศึกษาด้านภาษาโบราณ นำมาสู่การจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สด๊กก๊อกธม ปราสาทกกกอใหญ่ระดับโลก กับวันใหม่ที่มาเยือน” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย.2560 ที่ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อยากเชิญชวนผู้สนใจเข้ามารับฟังการบรรยาย ซึ่งมีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนำเสนอมุมมองนักวิชาการภายนอกผ่านแง่มุมต่างๆ

  สำหรับงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สด๊กก๊อกธม ปราสาทกกกอใหญ่ระดับโลก กับวันใหม่ที่มาเยือน” เวลา 10.00-16.00 น. โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ "สด๊กก๊อกธมกับยุทธศาสตร์ชาติ 4.0” จากนั้นมีบรรยายเรื่อง "จากกองหินและกับระเบิด สู่ปราสาทที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่” โดย นายวสุ โปษยะนันทน์ สถาปนิกเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร การบรรยายเรื่อง "เจาะลึกภาพสลักหน้าบัน-ทับหลังเล่าเรื่องปราสาทสด๊กก๊อกธม” โดย ศ.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ต่อด้วยเรื่อง "ความสำคัญของจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ในระดับโลก” มีก่องแก้ว ขยันยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ เล่าให้ฟัง ภาคบ่ายบรรยายเรื่อง "สด๊กก๊อกธมกับความเชื่อมโยงในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน” โดยอมรม ศรีสุชาติ นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ อีกเรื่อง "แผนท่องเที่ยวสด๊กก๊อกธม” มีสกล ทองคำ ผอ.ททท.สำนักงานนครนายก มากางแผนชวนเที่ยวกันถึงที่พิพิธภัณฑฯ พระนคร กรุงเทพฯ.

 • เปลว สีเงิน

  ไป "ปัตตานี-สงขลา" มา ๒ วัน ครับ......... ไปกราบ "หลวงพ่อทวด" ที่วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ และ "เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว" ที่ศาลในตัวเมืองปัตตานี แล้วแวะกินชาชัก แกล้มโรตีกรอบราดนมข้น ที่ล็อบบีโรงแรม C.S.ปัตตานี ของคุณป๋อง "อนุศาสน์ สุวรรณมงคล"
 • บทบรรณาธิการ

  การนำเสนอข้อมูล แสดงความเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์กรณี นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือน้องเมย นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนเตรียมทหาร ไม่ได้เป็นเรื่องต้องห้าม เพราะการยิ่งพูด ยิ่งนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน คือประโยชน์ที่คนในสังคมในภาพรวมจะได้นำไปคิดพิจารณาอย่างรอบด้าน เพราะในเรื่องดังกล่าวมีองค์ประกอบของเรื่องราวตามข้อเท็จจริงหลายประเด็นที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย สร้างความกระจ่าง ในส่วนการวิจารณ์โดยฉวยโอกาสนำประเด็นดังกล่าวมาโจมตีทางการเมือง ก็ไม่ต้องให้ความสำคัญ
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ตูน บอดี้สแลม ใช้เวลาช่วงฟื้นร่างกายตระเวนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาหลายโรงเรียน ครูแต่งเพลง "ก้าวที่ยิ่งใหญ่" ให้ นร.ร้องต้อนรับ รพ.บางสะพานมอบเงินจากการขายเสื้อ 3.7 ล้านสมทบก้าวคนละก้าว คนไทยในแอลเอนับร้อยนัดรวมพลังวิ่งการกุศล 17 ธ.ค.หาทุนอีกแรง ขณะที่ "บัวขาว" ออกสตาร์ทเสาร์นี้
  ศาลอนุมัติหมายจับ "ครูจอมทรัพย์-ครูอ๋อง" โดน 2 ข้อหาหนักอั้งยี่ซ่องโจร-เบิกความเท็จ ตำรวจรวบทันควัน
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ มีผู้ต้องขังชายอยู่ระหว่างฝากขัง จำนวน 2 ราย หลบหนีออกจากเรือนจำกลางเพชรบุรี ทราบชื่อต่อมา คือ นช.ธวัชชัย มะลิแย้ม อายุ 33 ปี และ นช.เอกชัย เคลือบแก้ว 36ปี
 • x-cite inside

  รู้หรือไม่ว่าคำหนึ่งคำสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตั้งมากมาย เพราะทุกครั้งที่เปล่งวาจาออกมาจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ ไม่ว่าจะเป็นความหมาย น้ำเสียง หรืออารมณ์ จนบางครั้งมันกลายเป็นการสร้างรอยแผลไว้ในใจคนฟัง แม้ว่าผู้พูดจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม
  วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นมหากาพย์ในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียว สำหรับกรณี "สาวนางหนึ่ง" ยืนอุ๊บอิ๊บ..ที่ตรงนี้ชั้นจองแล้วนะเธอ เป็นเหตุให้ผู้ขับรถจะเลี้ยวเข้าจอดรถในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง..ทนไม่ไหว!!! ต้องลุกขึ้นต่อว่าต่อขาน และถ่ายคลิปประจานกันให้เห็นกันจะจะ ว่าอะไรคือสิทธิ?? อะไรคือแซงคิว??
  แม้ว่ากลุ่มคนไร้บ้านอาจจะถูกมองว่าเป็นอันตราย หรือเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องถูกเลือกปฏิบัติและถูกผลักออกจากสังคม โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ อย่างเช่น เข้ารักษาพยาบาลจากภาครัฐที่ควรจะได้รับเท่าเทียมกับคนไทยทั่วไป มิใช่ถูกกีดกันให้ออกจากความเป็นมนุษย์อย่างที่พบเจอ