จะออก กม.รัฐวิสาหกิจ สนช.ต้องฟังให้รอบด้าน

 • Friday, September 8, 2017 - 00:00


  ขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ซึ่งบางคนก็เรียกว่ากฎหมายซูเปอร์โฮลดิ้ง บ้างก็เรียกกฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบซ่อนเงื่อน หรือกฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจยกเข่ง ขณะที่ฝ่ายรัฐบาล กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บอกว่าคือกฎหมายปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อทำให้รัฐวิสาหกิจมีกลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะมีธรรมาภิบาล ที่ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการบริหารงาน

  หลัง สนช.ลงมติเห็นชอบร่างดังกล่าวในวาระแรกมาเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. เวลานี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งหลังจากพิจารณาเสร็จก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมให้ลงมติในวาระ 2 และ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นร่างของรัฐบาล และรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้มาตลอด จึงทำให้คาดหมายกันว่า สุดท้ายแล้ว สนช.ก็คงต้องผ่านร่างฯ ดังกล่าวออกมา

  อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวพบว่ายังมีเสียงทักท้วง ไม่เห็นด้วยอยู่ในหลายส่วน ทั้งจากอดีตนักการเมือง อดีตข้าราชการ นักวิชาการ หรือคนที่ทำงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ ต่อแนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ หรือซูเปอร์โฮลดิ้ง ที่มองว่าร่างฯ ดังกล่าวยังมีปัญหาอีกหลายมาตราที่จะนำไปสู่ปัญหาในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจได้ โดยการชี้ประเด็นว่าบางมาตราดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ แต่จะเปิดช่องให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นร่างฯ ซึ่งทำให้ฝ่ายการเมืองเข้าแทรกแซงครอบงำรัฐวิสาหกิจที่เป็นแหล่งผลประโยชน์มากมายมหาศาล ทั้งในเรื่องงบประมาณ รายได้ เงินลงทุน สินทรัพย์ต่างๆ จึงอาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้

  ข้อท้วงติงต่างๆ ก็มีเช่น การมองว่าโครงสร้างการบริหารงานของบรรษัทรัฐวิสาหกิจที่จะอยู่ภายใต้องค์ประกอบคือ เมื่อกฎหมายประกาศใช้ ก็จะมีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งก็มาจากฝ่ายการเมือง นอกจากนี้ก็มีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ ก็มาจากฝ่ายการเมืองอีก และมีกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน 2 คน ก็ล้วนมาจากฝ่ายการเมือง รวมถึงการมีปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ที่แม้จะเป็นฝ่ายข้าราชการ แต่ก็ต้องทำงานภายใต้ฝ่ายการเมือง ขัดขืนคำสั่งไม่ได้

  นอกจากนี้ ก็ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน 5 คน ที่ก็ไม่พ้นที่ฝ่ายการเมืองก็ต้องตั้งคนของตัวเอง คนไว้ใจหรือคนใกล้ชิด ทำให้มีการมองว่า เมื่อโครงสร้างเป็นเช่นนี้ คือ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมาจากฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการ และกรรมการอื่นที่เหลืออาจจะมาจากภาคเอกชนหรือกลุ่มทุนที่มีความสนิทสนมกับฝ่ายการเมืองเท่านั้น ตัว คนร.ที่เป็นกรรมการใหญ่คุมรัฐวิสาหกิจ ที่ล้วนเป็นรัฐวิสาหกิจเกรดเอ เช่น ปตท., การบินไทย, อสมท ,บริษัทท่าอากาศยานไทย ข้ออ้างที่รัฐบาลบอกว่าจะทำให้รัฐวิสาหกิจ ปลอดการเมือง จึงอาจเป็นไปไม่ได้

  โดยอำนาจหน้าที่ของ คนร.หลักๆ ก็เช่น กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังหรือบรรษัทในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี-ให้ความเห็นชอบการโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจในกำกับของกระทรวงเจ้าสังกัดที่เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่บรรษัท-เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการควบหรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจและการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในหุ้นที่บรรษัทถือครองจนพ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจหรือทำให้เป็นรัฐวิสาหกิจ

  แต่หน้าที่สำคัญอีกเรื่องก็คือ ไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการบรรษัท รองประธานกรรมการบรรษัท และกรรมการ มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มาบริหารงานบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ที่จะบริหาร 11 รัฐวิสาหกิจอีกทีหนึ่ง

  ทั้งนี้ รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่จะเข้าอยู่ในบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ก็จะประกอบด้วย 1.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท ขนส่ง จำกัด 4.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 7.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 9.บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด 10.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 11.บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

  นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายมาตราที่มีการทักท้วงว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังมีปัญหา เช่น เป็นการละเมิดสิทธิของลูกจ้างหรือพนักงานของบรรษัทวิสาหกิจ ที่ไปเขียน กำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทำให้ลูกจ้างพนักงานของบรรษัทไม่สามารถใช้สิทธิรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานฯ ได้

  ดังนั้น กระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ควรที่ สนช.ต้องรับฟังและพิจารณาความเห็นจากฝ่ายต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากที่สุด หากมาตราไหนพบว่ามีปัญหา ก็สมควรพิจารณาทบทวนแก้ไข เพื่อไม่ให้สุดท้าย กลายเป็นกฎหมายซ่อนเงื่อนแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกต.

 • เปลว สีเงิน

  นึกว่าพระเอกที่ไหนเป็นคนพา "นารีขี่ม้าแดง" หนี? ที่แท้ก็....."ตำรวจ" นี่เอง! ทราบตามที่ "พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล" รอง ผบ.ตร.แจกแจงเมื่อวาน (๒๒ ก.ย.๖๐) แล้วกระมัง คนพาหนี ก็มี
 • บทบรรณาธิการ

  กรณีเหตุการณ์คนร้ายวางระเบิดปล้นเงินตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขากรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 35 เขตประเวศ ถูกคนร้ายวางระเบิดเพื่อนำเงินในตู้เอทีเอ็มทั้งหมด 481,700 บาทไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันพุธที่ผ่านมา
 • เอ็กซ์-ไซท์

  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ศาลจังหวัดมีนบุรี ถ.สีหบุรานุกิจ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพนักงานสอบสวน สน.สายไหมได้นำตัว เอมี่ - อาเมเรีย จาคอป วัย 28 ปี อดีตมิสทีนไทยแลนด์ปี 2006 และนางเอกสาวจากละครเรื่อง "ธิดาวานร " และนายปุณยวัจน์ หิรัณย์เดชะ แฟนหนุ่มวัย 40 ปี ผู้ต้องหาคดีร่วมกันมีไอซ์
  นักเรียนและครู โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุครสาคร รวมตัวกันประท้วงผู้บริหารโรงเรียน หลังขึ้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าชุดนักเรียน และสารพัดอย่างผิดปกติ พิลึกใบเสร็จรับเงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่จ่ายจริง เรียกร้องศธ.ตรวจสอบข้อเท็จจริง
  หนุ่มสาววิ่งขึ้นเขาใหญ่ออกกำลังเจอช้างป่าหากินริมถนนรี่เข้าไปถ่ายเซลฟี ช้างตกใจวิ่งไล่ เผ่นหนีสุดชีวิตรอดหวุดหวิด
 • x-cite inside

  สร้างกระแสให้ชวนคิดสำหรับภาพของแม่โพสต์รูปกระเป๋านักเรียนหนัก 6 กิโลกรัมบนเครื่องชั่งของลูกสาวเรียน ป.1 พร้อมตั้งคำถามกับตัวเองในทำนองว่า ..เด็กเล็กขนาดนี้จำเป็นต้องสะพายกระเป๋านักเรียนจนหลังแอ่นหรือเปล่า??? หรือเป็นเพราะระบบการศึกษาที่ต้องการให้เด็กเล็กๆ มีความรู้มากขึ้นตั้งแต่อายุน้อยกันแน่!!!
  เป็นเรื่องเป็นราวกัน ให้ได้ยิน ให้ได้เห็นกัน จนต้องตั้งคำถามว่าสังคมไทยมาไกลกันขนาดนี้ได้อย่างไร?? เพราะแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่พ้นชะตากรรมถูกละเมิดคุกคามทางเพศ หรือแม้แต่อยู่ในที่ทำงาน สถานที่ราชการแท้ๆ ก็ยังถูกเจ้านายหยอกล้อเอาเปรียบ ล่าสุดอยู่ในคอนโดมิเนียมก็เกือบถูกคนใจโฉดบุกรุกเข้าไปข่มขืน
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังสร้างปัญหาให้คนในหลายประเทศเกือบทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่นับวันจะเพิ่มจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยปัจจัยทางสังคมเอื้ออำนวย และแผนการตลาดจากเครื่องดื่มน้ำเมาในรูปแบบต่างๆ