นายกฯ ต้องตอบ 'ปชช.' ก่อน

 • Wednesday, November 15, 2017 - 00:00


  การเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนต่อคำถาม 6 ข้อ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับอนาคตการเมืองไทย พ่วงด้วย 4 คำถามแรกที่พลเอกประยุทธ์ขอให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นกันมาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ผ่านพ้นไปแล้ว 2 วัน แม้การออกมาแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจะไม่คึกคักมากเท่าใดนัก แต่เนื้อหารายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนที่สะท้อนออกมา มีสิ่งน่าสนใจที่พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลควรตระหนักรับรู้และนำมาพิจารณาดำเนินการให้ตรงตามความรู้สึก ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

  ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย สรุปยอดผู้มาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 6 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันแรกของการแสดงความคิดเห็นตามสถานที่ต่างๆ พบที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 คน ศูนย์บริการประชาชน 1111 จำนวน 4 คน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,718 คน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ จำนวน 17,849 คน รวม 19,580 คน จังหวัดที่มีผู้มาแสดงความคิดเห็นต่อ 6 คำถามมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.นครราชสีมา จำนวน 3,416 คน 2.สกลนคร จำนวน 2,311 คน 3.ขอนแก่น จำนวน 2,302 คน จังหวัดที่มีผู้มาแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1.ระนอง จำนวน 7 คน 2.แพร่, สมุทรสาคร จำนวน 11 คน 3.แม่ฮ่องสอน จำนวน 12 คน ส่วนจำนวนผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน -31 ตุลาคม 2560 มีจำนวน 1,099,149 คน

  ตามขั้นตอนการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถามของนายกฯ นั้น มีช่องให้กรอกชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ อาชีพ การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ พร้อมแบบสอบถาม 10 ข้อ ซึ่งรวม 4 คำถามแรกเข้าไว้กับ 6 คำถามหลัง โดย 4 คำถาม คือ 1.คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยให้เลือกว่าได้หรือไม่ได้ 2.หากไม่ได้จะทำอย่างไรให้แสดงความคิดเห็น 3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ให้เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตประเทศและเรื่องอื่นๆ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ ให้เลือกตอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 4.คิดว่ากลุ่มการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่ ให้เลือกตอบควรหรือไม่ควร หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไขให้แสดงความคิดเห็น และควรแก้ไขด้วยวิธีอะไรให้แสดงความคิดเห็น

  ส่วน 6 คำถาม คือ 1.วันนี้จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ นักการเมืองหน้าใหม่ ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปบ้างหรือไม่ และการที่มีแต่พรรคการเมืองเดิมและนักการเมืองหน้าเดิมแล้วได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูปและทำงานต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่

  2.การที่ คสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็เป็นสิทธิของ คสช.ใช่หรือไม่ เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่แล้ว 3.สิ่งที่ คสช.และรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่ และเห็นด้วยกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานด้วยการรื้อใหม่ และการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนหรือไม่ นอกจากนี้เห็นด้วยให้มียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและมีความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศหรือไม่ อีกทั้งการทำงานของทุกรัฐบาลต้องคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ ไม่ใช่ทำตามเพียงนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้ หรือดูแลเฉพาะพื้นที่ฐานเสียงใช่หรือไม่

  4.การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตมาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะสถานการณ์บ้านเมืองก่อนที่ คสช.และรัฐบาลเข้ามา มีความขัดแย้ง ความรุนแรงและการแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ เพื่อมาสนับสนุนทางการเมืองใช่หรือไม่ 5.รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอหรือไม่ และ 6.เหตุใดพรรคการเมืองและนักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหวคอยด่า คสช. รัฐบาล และนายกฯ บิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ จึงขอฝากถามประชาชนว่าเพราะอะไร เนื่องจากอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงอยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยช่วยพิจารณาตัดสิน

  แม้เนื้อหารายละเอียดการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถามนายกรัฐมนตรี ตลอดทั้ง 2 วันที่ผ่านมา จะไม่มีการนำมาเปิดเผยออกมาว่าส่วนใหญ่ตอบคำถามแบบไหน อย่างไรบ้าง แต่ข้อมูลประชาชนที่เดินทางมาตอบแบบสอบถามนายกรัฐมนตรี ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สะท้อนออกมาผ่านสื่อมวลชนจากการให้สัมภาษณ์ตั้งคำถามไปถึงรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสิ่งที่ประชาชนต้องการ สิ่งที่ประชาชนถามกลับไป

  คำถามจากประชาชนออกมาในทำนองหากเป็นไปได้อยากให้มีการนำแคำตอบของประชาชนไปร่วมพิจารณา เพื่อที่รัฐบาลจะเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับประชาชนรากหญ้ามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากปัจจุบันนอกจากปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ประชาชนบางส่วนเริ่มมีการพูดถึงการใช้อำนาจของข้าราชการบางกลุ่มว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ขณะที่บางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล โดยไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลกำหนดได้ เนื่องจากการขาดความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ อยากให้รัฐบาลทำความเข้าใจปัญหายิบย่อยเหล่านี้เพื่อการแก้ไขด้วยเป็นคำถามย้อนกลับไปที่รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพลเอกประยุทธ์ควรจะต้องมีคำตอบกลับมาให้ประชาชน

  นี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ อยากได้รับคำตอบ อยากได้รับคำยืนยัน อยากได้รับความมั่นใจ จากทั้งรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพลเอกประยุทธ์ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ประชาชนตอบคำถามจะถูกนำไปพิจารณา ถูกนำไปปรับใช้อย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงการแสดงความคิดเห็นแค่พิธีกรรม แต่ผู้มีอำนาจตั้งธง กำหนดทิศทางการบริหารเอาไว้ก่อนแล้ว เชื่อว่าหลังจากนี้ประชาชนจะพร้อมใจกันออกไปตอบคำถาม ออกไปแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดำเนินการอย่างไม่ต้องไปขนคนหรือไปเกณฑ์คนมาตอบคำถาม จนนักการเมืองนำมาเป็นข้อกล่าวหาเหน็บแนม.

 • เปลว สีเงิน

  แหม....ชาวโซเชียลตามติดยิ่งกว่าคู่จิ้น! เสียงกริ๊ดดังไล่หลังยิ่งกว่าฉาก “แจ็ค"กับ"โรส” ยืนกอดกันบนหัวเรือไททานิก "บิ๊กตู่" กับ "บิ๊กป้อม" ไม่เจอหน้ากันหลายวัน วานนี้(๒๐ พฤศจิกายน) ไฟต์บังคับต้องไปเจอกันบนเรือหลวงถลาง
 • บทบรรณาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช.ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ขณะไปตรวจรถชนกันคนขับวัย71อ้างตาไม่ดีดาบตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบคดีรถชนกันในตัวเมืองชัยภูมิ เฒ่าวัย 71 ซิ่งกระบะฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเต็มแรงแล้วลากร่างไปไกลสุดที่จะยื้อชีวิต
  ตูนซึ้งใจกราบคุณตาขาขาดวัย 90 ปีที่เจียดเบี้ยยังชีพคนพิการสมทบก้าวคนละก้าว ด้านเชษฐ์สไมล์บัฟฟาโลออกวิ่งในเมืองชลหาทุนให้อีกกว่า 5 แสนบาท
  เครื่องเล่นโมบายปลาหมึกยักษ์ในงานนมัส การพระสมุทรเจดีย์โค่นลงมาทั้งยวง ทำเอาผู้ใหญ่ เด็กที่ขึ้นไปนั่งบาดเจ็บไปตามๆ รมต.ออมสินรีบไปตรวจสอบ พบไม่ได้ขออนุญาต
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว