ว่าที่ คตง.ชุดใหม่ ต้องตรวจสอบเข้มข้น

 • Friday, July 14, 2017 - 00:00


  ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ชุดใหม่ เมื่อ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานลงมติเลือกว่าที่ คตง.ชุดใหม่ 7 คนดังนี้

  นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ รองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ, นางสาวจินตนา มหัทธนวัฒน์, พลเอกชนะทัพ อินทามระ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก, นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยสำนักงบประมาณ, สรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ขั้นตอนต่อจากนี้ จะมีการนำรายชื่อและมติดังกล่าวส่งไปให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้นำผลการสรรหาแจ้งให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบ และจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบประวัติ และความประพฤติ จากนั้นกรรมาธิการก็จะนำผลการตรวจสอบมาแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมาต่อไป

  ทั้งนี้ แม้ว่าที่กรรมการตรวจเงินแผ่นดินชุดดังกล่าว จะเข้ามาตามกระบวนการคำสั่งของหัวหน้า คสช.ที่ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งให้มีการสรรหาและคัดเลือก คตง.ชุดใหม่ แต่ก็จะพบว่า กระบวนการสรรหา คัดเลือกและคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก็จะออกมาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการยกร่างฯ

  โดยอำนาจหน้าที่หลักๆ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 240 บัญญัติให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ เช่น การร่วม กํากับการตรวจเงินแผ่นดิน หรือการสั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ นอกจากนี้ คตง.ยังมีบทบาทสำคัญต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เป็นเงินภาษีของประชาชน ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างสอดประสาน โดยเฉพาะอำนาจของผู้ว่าฯ สตง. ที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะมาตรา 245ที่บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรงต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการ ป.ป.ช. หากที่ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า”

  อย่างไรก็ตาม ก่อนจะได้ คตง.ชุดใหม่มาทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายแผ่นดินแทนประชาชน ด่านต่อไป ทาง สนช.จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการทำงาน ของว่าที่ คตง.ทั้งหมดอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้คนดี ประวัติสะอาด ไร้มลทิน เข้าไปทำหน้าที่สำคัญในฐานะว่าที่ คตง.ชุดใหม่ต่อไป หากคนไหนพบว่าไม่มีความเหมาะสม สนช.ก็ไม่ควรให้ความเห็นชอบ.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น