กระตุ้นเด็กไทยลดเนือยนิ่ง หนุนสูตรแอคทีฟ10:20:30

 • Saturday, July 15, 2017 - 00:00


  เด็กๆ กับการวิ่งเล่นออกกำลังกายเป็นของคู่กัน แต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปสู่โลกโซเชียลมีเดีย ทำให้พฤติกรรมต่างๆ ของผู้คนเปลี่ยนไปเป็นสังคมก้มหน้า อยู่ติดกับพื้นที่ ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น และยังลุกลามไปที่เด็ก เปลี่ยนไปใช้เวลากับการเล่นอินเทอร์เน็ต เล่นเกมผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน นำมาซึ่งสถานการณ์อ้วนน้ำหนักเกิน และเป็นบ่อเกิดของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ให้แก่พวกเขาในอนาคต อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น

  ดังนั้นการสนับสนุนให้เด็กออกมาเล่นหรือทำกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเมื่อไม่นานมานี้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา เพื่อดำเนินส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 6-14 ปีให้มีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย

  พร้อมกันนั้นยังสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและผู้ปกครองถึงความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงเพื่อสานพลังความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวงกว้างต่อสังคมไทย โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ใน 4 ภาคทั่วประเทศ

  รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน” ถือเป็นโครงการต่อยอดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้ขยายไปในวงกว้าง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะวัยเด็กอายุ 6-14 ปี ที่กำลังเติบโตทั้งพัฒนาการทางร่างกายและสมอง ปัจจุบันเด็กไทยมีสิ่งเร้าหรือมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เช่น เล่นเกมหรือเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน ประกอบกับภาวะโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาระยะยาว ตัวอย่างคือน้ำหนักตัวเกินทำให้เติบโตเป็นโรคอ้วน

  โดยข้อมูลจากกรมอนามัย ในปี 2558 พบว่าเด็กวัยก่อนเรียนจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 และเด็กวัยเรียนจะมีสัดส่วนของเด็กอ้วนอยู่ที่ 1 ใน 10 ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ทุกๆ ฝ่ายที่มีผลต่อเด็กๆ ควรให้การแก้ไขอย่างเร่งด่วน

  “สสส.ได้ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม เพื่อดำเนินการตามนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ตั้งเป้าว่าภายในปี 2564 คนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และภายในปี 2562 จะลดจำนวนผู้มีน้ำหนักตัวเกินและภาวะโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกว่าร้อยละ 10 นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองที่จะส่งเสริมให้การดำเนินการในภาพใหญ่มีความเข้มแข็ง และประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

  ด้าน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่กำลังขาดกิจกรรมทางกายอย่างน่าห่วง โดยเฉพาะในเขตเมือง เด็กไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอเฉลี่ยวันละ 3.1 ชั่วโมงต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แถมยังมีภาวะเฉื่อยและเนือยนิ่งมากขึ้น

  สำหรับโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา จะเน้นส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ซึ่งตามข้อเสนอระดับสากลที่แนะนำ เด็กควรมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงหนักประมาณ 60 นาทีต่อวัน โดยใช้สูตรแบ่งเวลาเล่นแบ่งออกเป็น 10-20-30 คือ 10 นาทีก่อนเข้าเรียน เช่น เดินหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียน ออกกำลังกายประกอบเพลง วิ่งไล่จับก่อนเข้าชั้นเรียน ต่อด้วย 20 นาทีระหว่างวัน เช่น วิ่งเล่น เตะฟุตบอล ปีนป่าย กระโดดหนังยาง เล่นเกมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย และ 30 นาทีสุดท้ายหลังเลิกเรียน เช่น ว่ายน้ำ ปั่นจักยาน เต้น วิ่งจ๊อกกิ้ง เต้นแอโรบิก วอลเลย์บอล

  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะกล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ Active Play Active School ที่ สสส.ได้ดำเนินการในโรงเรียนนำร่องทั่วประเทศ 50 โรงเรียน ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองของสถานศึกษานำร่อง มีการนำกิจกรรมทางกายมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งในเวลาเรียนและในชั่วโมงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้น ลดภาวะเนือยนิ่ง มีสมาธิ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

  ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างกิจกรรมสำหรับเด็กใน 2 ช่วงวัยสำคัญ ทั้งเด็กเล็ก หรือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และกิจกรรมสำหรับเด็กโต หรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เช่น ฐานวิ่งลอดเชือก (Jump Loop) ที่บูรณาการความรู้มาจากวิชาคณิตศาสตร์และนันทนาการเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มพัฒนาการทางด้านสมอง การประมาณการ และเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กๆ หรือจะเป็นฐานบอลหรรษา (The Lucky Ball) ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารการเคลื่อนไหวและทรงตัว การเชื่อมโยงประสาทสัมผัส และสอนให้รู้จักความสามัคคี

  นอกจากนี้ยังมีฐานลำเลียงบอล (Rolling Runner) และฐานบันไดงู (Snake Ladder) ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกาย หรือเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ในชีวิตประจำวัน หรือการ "ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาที

  ด้านนางสาววัลลภา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ศธ.มีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  ควบคู่กับมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) และให้ความสำคัญทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้แบบ Active Learning โดยลดเวลาเรียนในลักษณะการรับการถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย/การอธิบาย เพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีความสุขกับการเรียนรู้

  “นักเรียนไม่ต้องนั่งกอดอกฟังครูสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวในทุกวิชาเรียน มีกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า ทั้งแอโรบิก มวยไทย รำประกอบเพลงพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในโรงเรียนหรือกีฬาระหว่างโรงเรียน โดยส่งเสริมให้ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือกระตุ้นสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีมก็จะเกิดขึ้น” ผู้แทน สพฐ.กล่าวทิ้งท้าย

  สำหรับกิจกรรมโรดโชว์โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาจะจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค โดยที่แรกภาคกลางได้จัดไปแล้วระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ในสถานที่ต่อไปคือภาคเหนือ จะจัดระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2560 จังหวัดชลบุรี ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี

  เชื่อว่ามีหากกิจกรรมดีเหล่านี้จะช่วยให้เด็กไทยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ควบคู่ทักษะการเข้าสังคมได้อย่างมีความสุข สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหรือความคืบหน้าของกิจกรรมในโครงการได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/ActivePlayActiveSchool.

  เมนูผักผลไม้ 5 สี
  จูงใจเด็กสุขภาพดี

  สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโรงเรียนอ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จัดทำ "โครงการ 5 มหัศจรรย์เส้นทางฝันเด็กอ่าวลึกสุขภาพดี" เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักการรับประทานผักและผลไม้ตั้งแต่วัยเยาว์เสริมสร้างสุขนิสัยการรับประทานถูกหลักโภชนาการทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

  ครูนัยนา บุตรสมัน ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าว่า ที่ผ่านมาเด็กนักเรียนมีนิสัยไม่ชอบรับประทานผัก จึงต้องการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนให้หันมาทานผัก-ผลไม้ให้มากขึ้น โดยขอความร่วมมือจากครูสำรวจแต่ละห้องเรียนว่า มีนักเรียนที่ไม่กินผักกี่คน และกินผักบางประเภทกี่คน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนหาหนทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพของนักเรียน จากนั้นก็จัดประชุมโดยชวนทุกภาคส่วนในโรงเรียนและผู้ปกครองมาช่วยกันทำให้เด็กๆ หันมารับประทานผักและผลไม้ในแต่ละมื้ออาหารให้มากขึ้น เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

  "โครงการ 5 มหัศจรรย์ฯ เน้นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนหันมารับประทานผักและผลไม้ นำเอาสีสันของพืชผัก-ผลไม้ 5-6 สี มาดึงดูดความสนใจ แต่หัวใจหลักคือการปรับเปลี่ยนให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารครบหมวดหมู่ตามหลักโภชนาการในมื้ออาหารกลางวัน ด้วยกิจกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่การให้แกนนำนักเรียนจัดรายการเสียงตามสาย การชั่งเศษอาหาร การปรับเปลี่ยนทัศนคติแม่ครัวในการประกอบอาหารโดยให้เล็งเห็นความสำคัญในการทำให้เด็กๆ กินผัก"

  ครูนัยนากล่าว และว่า ยังมีการเชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน โดยเน้นในเรื่องการสนับสนุนให้บุตรหลานได้รับประทานผักและผลไม้ จัดทำ "โครงการพ่อแม่ปลูกลูกดูแล" ชวนผู้ปกครองมาปลูกต้นกล้วยในโรงเรียน โดยเด็ก ป.5 ทุกคนจะมีต้นกล้วยเป็นของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมมหกรรมกินผัก "สเปเชียลเดย์" โดยมีการออกร้านทำอาหารต่างๆ ที่มีผักเป็นวัตถุดิบ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรับประทานผักและผลไม้ให้กับเด็กๆ เพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ ในระยะยาว.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น