น้ำท่วม การบริหารที่ล้มเหลว?

 • Tuesday, August 15, 2017 - 00:00


  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำชับในการดูแล เตือนภัยประชาชน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ โดยให้มีการจัดทำแผนลดความเสี่ยง หากเกิดอุทกภัยในจุดสำคัญ เช่น โรงพยาบาล สนามบิน และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจริงจัง

  โดยที่ผ่านมา คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีแล้ว รวมทั้งจะมีการเรียกประชุมอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และอื่นๆ ไปหารือถึงแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป ในการบริหารจัดการน้ำ

  อย่างไรก็ตาม หากไล่เรียงสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.สกลนคร ท่ามกลางการไหลบ่าของน้ำ ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วในพื้นที่อย่างฉุกละหุก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ทันได้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เข้ามา จนทำให้ทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน สกลนครก็ถือเป็นจังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งด้วยเช่นกัน มูลค่าความเสียหายของอุทกภัยครั้งนี้จึงมีจำนวนมหาศาล

  จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง ได้มีการสรุปสถานการณ์ หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นครังนี้หรือไม่อย่างไร นับไล่เรียงมาตั้งแต่ ในส่วนของราชการจังหวัดสกลนคร ที่ต้องสำรวจปัญหาอย่างละเอียดของสาเหตุความเสียหาย หรือต้นเหตุจากการที่น้ำไหลทะลักเข้ามาจนไม่สามารถระบายได้ทันท่วงทีจนเกิดความเสียหายจำนวนมากครั้งนี้

  หน่วยงานสำคัญอย่างกรมชลประทาน ได้สำรวจ หรือสรุปบทเรียนปัญหาในการบริหารจัดการน้ำของตัวเองหรือไม่ จากเหตุการณ์วิกฤติในพื้นที่มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีระยะเวลายาวนานถึง 3 สัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำของเขื่อนลำปาว และเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นสำคัญ

  รวมทั้งปัญหาพนังกั้นน้ำ ซึ่งถือเป็นอีกตัวการอุทกภัยรุนแรงในอีสาน ซึ่งมีตั้งแต่ในลุ่มน้ำชีตอนกลาง-ตอนล่าง และลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ตั้งแต่ จ.มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร ศรีสะเกษ ไปจนถึงอุบลฯ จากสาเหตุที่พนังกั้นน้ำเหล่านั้นบีบการไหลของน้ำและขัดขวางไม่ให้น้ำไหลลงสู่ทุ่งและพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมทั้งเขื่อนในโครงการผันน้ำโขง-ชี-มูลที่สร้างกั้นแม่น้ำชี กีดขวางทางน้ำ ได้แก่ เขื่อนวังยาง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนพนมไพร-ยโสธร

  ปัญหาเบื้องต้นเหล่านั้น หน่วยงานอย่างกรมชลประทานได้ทบทวน หรือสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ ปัญหาน้ำท่วมในภาคอีสานครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน และจนถึงขณะนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้แค่ไหน อย่างไร ในปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในภาคอีสาน เพื่อที่จะนำแนวทาง หรือทางออกไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

  ทั้งนี้ การใช้ ม.44 เพื่อตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี คงไม่ใช่คำตอบเบ็ดเสร็จในการแก้ไขบริหารจัดการน้ำได้อย่างเบ็ดเสร็จ สำเร็จรูป เพราะท้ายที่สุด ปัญหาก็ยังเกิดวนเวียนซ้ำซาก และรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในพื้นที่ เป็นวงจรภัยพิบัติซ้ำซาก เพราะการบริหารจัดการน้ำถูกดำเนินการโดยฝ่ายข้าราชการอย่างไม่เข้าใจ หรือหาคำตอบของปัญหาเพื่อลดสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำท่วมว่าเกิดจากสาเหตุใดเป็นหลักได้อย่างแท้จริง ภายใต้ข้อมูลหรือชุดความจริงที่ถูกต้องของปัญหาน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

  และจนถึงวันนี้ กล่าวได้ว่าประชาชนยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนของสาเหตุปัญหาน้ำท่วมในภาคอีสานอย่างรุนแรงในครั้งนี้ นอกเหนือจากเรื่องปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าปกติในแต่ละปีที่ผ่านมา แต่ปัญหาการบริหารจัดการที่ผิดพลาด ของรัฐกลับไม่ได้ถูกยกขึ้นมาพูดถึงหรือแก้ไขแต่อย่างใด

  รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ใช้ ม.44 เพื่อบริหารจัดการน้ำ โดยมุ่งหวังเพื่อหาทางแก้ปัญหา แต่ละเลยการมีส่วนร่วมจากประชาชน ย่อมไม่พบทางแก้ของปัญหาที่ยั่งยืนในเหตุน้ำท่วม หากอาศัยเพียงการบริหารจัดการของระบบราชการเช้าชามเย็นชาม ปกปิดข้อมูล และปกป้องตัวเองอย่างไร้ความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ และเชื่อแน่ว่าการรับมือภัยพิบัติอย่างครบวงจรได้ และเท่าทันสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เช่นกัน คงเกิดอย่างเป็นรูปธรรมได้ยาก ท้ายที่สุด ในอนาคตอันใกล้ ปัญหาจากอีสานก็จะเคลื่อนไปไปพื้นที่ภาคใต้ ที่กำลังจะเผชิญฤดูน้ำท่วมและล้มเหลวในการบริหารจัดการ เฉกเช่นเดิม?

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น