สสส.เปิดภารกิจใหม่เป็นกาวใจดึง3หน่วยงาน ทำกิจกรรมสร้างสังคมชุมชนในคอนโดน่าอยู่เห็นคุณค่าความเป็นคน

 • Tuesday, August 29, 2017 - 00:00


  “สสส.”เปิดภารกิจใหม่เป็นกาวใจด้วยน้ำจิตน้ำใจของทุกคน ดึงหน่วยงาน“ชุมชนลุมพินี”จับมือกับ “กทม.”ทำกิจกรรมให้ความรู้เพลิดเพลินเพื่อสุขภาพที่ดี ทำให้สังคมในคอนโดเป็นสังคมอยู่ร่วมกันอย่างในฝัน แบ่งปันการมีส่วนร่วมในคุณค่าของคน สร้างชุมชนน่าอยู่ สังคมไทยจะดีตามไปด้วย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาพ สสส.คลายปมทุกคนต้องปรับตัวเมื่ออยู่คอนโดฯเจ้าของโครงการต้องจัดพื้นที่ส่วนกลางฟิตเนสฟอกปอด สระว่ายน้ำไม่ให้สูญเปล่า โหมโรงใช้บริการ พบผู้อยู่คอนโดฯใช้เพียง10% พบปมปัญหาการอยู่ร่วมกัน95%ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เสี่ยงต่อโรคตึกเป็นพิษ(Sick Building Syndrome:SBS)มีอาการปวดหัวคลื่นไส้ คัดจมูก คอนโดลุมพินี150แห่งทั่วกทม.มีคนอยู่ถึง2แสนคน ตั้งLPN Academyเป็นPilot Project มีทีมสุขฟา40คนทำงานเชิงรุก เปิดช่องให้กทม.KNOCK DOOR ให้ความรู้สุขอนามัยทุกครัวเรือน สร้างโอกาสทำงานเพื่อสุขภาพของชุมชน

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)เปิดมิติใหม่ เป็นกาวใจจับมือ3พันธมิตร “ชุมชนลุมพินี”ร่วมสร้างสุขในชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย “กรุงเทพมหานคร”มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว สนับสนุนวิทยากรจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะ สนับสนุนด้านวิชาการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ “สสส.”ส่งเสริมสุขภาพคนในสังคมให้ครบทั้งมิติของสุขภาพร่างกายจิตใจ สังคมและปัญญาโดยส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดี

  พรวดี ลาทนาดี ผู้ประกาศข่าวช่องไทยพีบีเอสทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ“สุขภาวะชุมชนอาคารชุดสร้างความสุขที่ยั่งยืน”ภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบเพื่อสุขภาวะของการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตในอาคารชุดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จากการสำรวจศึกษาการจัดการสุขภาวะ4มิติในกลุ่มประชากรชุมชนต้นแบบพบว่า ชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้สมาชิกมีสุขภาวะทางร่างกายในระดับมากถึงมากที่สุด64% ชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้สมาชิกมีสุขภาวะทางสังคมในระดับมากถึงมากที่สุด61% ชุมชนที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้สมาชิกมีสุขภาวะทางจิตใจในระดับมากถึงมากที่สุด61% ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นในการที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้สมาชิกมีสุขภาวะทางปัญญา

  ข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะที่สมบูรณ์แก่ผู้อยู่อาศัยบนอาคารชุดได้แก่การส่งเสริมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และการรักษามาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและกิจกรรมที่จัดขึ้น

  นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส.กล่าวว่าวิถีการดูแลสุขภาพของคนเมืองในตึกสูงกลายเป็นโจทย์ใหม่ของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ จากการสำรวจพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยอาคารชุดในกทม.พบว่ามีวิถีชีวิตที่เร่งรีบตอนเช้ากลับค่ำส่งผลต่อสภาวะความเครียดสูง ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัย ละเลยกฎการอยู่ร่วมกัน มีลักษณะของครอบครัวเดี่ยวที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและเสี่ยงต่อโรคตึกเป็นพิษ(Sick Building Syndrome:SBS)มีอาการปวดหัว คลื่นไส้ คัดจมูก ไอ จาม เกิดผดผื่นคัน ระคายเคืองตา เนื่องจากระบบหมุนเวียนอากาศ ฝุ่นละอองและเชื้อโรคภายในตึก สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับสวนดุสิตโพลพบว่าสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกัน95%มองว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎของการอยู่ร่วมกันเป็นปัญหาหลักของวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน การกำหนดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเพื่อความสุขสงบ79%และความไม่รู้จักกันต้องการให้ผู้ดูแลคอนโดดูแลสุขทุกข์ของผู้อยู่อาศัย 67%

  “ดังนั้นทั้ง3หน่วยงานต้องการหาโมเดลการบริหารจัดการชุมชนอาคารชุดและแนวทางสร้างสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยและใช้ชีวิตในอาคารชุด ทดลองนำร่องในพื้นที่ตึกสูง5ชุมชน การหาแกนนำในพื้นที่มาขับเคลื่อนแกนนำ Sook Fa เป็นผู้นำกิจกรรมชุมชนอยู่แล้วคือผู้จัดการโครงการหรือนิติบุคคล พัฒนาให้มีความรู้เรื่องสุขภาพที่ดีทั้ง4มิติ กาย ใจ สังคม ปัญญา ทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทักษะการฟังเพื่อจัดการความขัดแย้ง เรียนรู้การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและฝึกออกแบบกิจกรรมจริงในพื้นที่5ชุมชนนำร่อง เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย”

  นายแพทย์ชาญวิทย์กล่าวว่า “ผมเองก็ใช้ชีวิตอยู่บนคอนโดมีเนียมในกลุ่มเอพีก็ต้องปรับตัว” เพราะคอนโดปัจจุบันซอยห้องให้เล็กลงต่างจากสมัยก่อนที่เนื้อที่ทั้งชั้นใกล้เคียงกับการพักอยู่บ้านอาศัย ห้องที่คับแคบกับสภาพภูมิอากาศร้อนของบ้านเราก็ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ดังนั้นเจ้าของคอนโดฯจะต้องจัดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ฟอกปอด ออกกำลังกายในฟิตเนส มีสระว่ายน้ำ หรือมีกิจกรรมต่างๆ อย่างที่เราพูดกันว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก แต่เท่าที่สำรวจคนที่อยู่คอนโดฯจะใช้บริการออกกำลังกายเพียง10%เท่านั้น เพราะส่วนใหญ่ไม่มีเวลากว่าจะกลับเข้าคอนโดฯก็มืดค่ำดึกดื่นแล้ว ดังนั้นผู้จัดการคอนโดฯจะต้องมีบทบาทผลักดันให้ผู้อยู่อาศัยในคอนโดฯมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยกัน

  สมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าขณะนี้คอนโดลุมพินีมีทั้งหมด150แห่งทั่วกทม.ผู้อยู่อาศัยจำนวน2แสนคน ผู้ประกอบการต้องการให้คนในชุมชนอยู่อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพทิ่เกิดขึ้นในชุมชนอาคารชุด5พื้นที่นำร่อง เป็นPilot Project ตั้งLPN Academyมาแล้ว 3ปีทีมสุขฟา40คนทำงานเชิงรุกการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนด้วยมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน สร้างตัวเองขณะนี้ยังไม่มีคอนโดมีเนียมที่อื่นทำแบบเรา เราต้องสร้างโมเดลด้วยชุดความรู้ที่เหมาะสม เรามองว่าในตลาดไม่ได้มีการเตรียมการเข้ามาดูแลผู้อยู่อาศัยแบบวิชาชีพ เราต้องการสร้างบุคลากรให้เตรียมความพร้อมรองรับงานบริการ LPN พัฒนาโครงการเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า สสส.มีพื้นที่องค์ความรู้มีศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ถ้ามีโรคระบาดในคอนโดฯจะส่งผ่านความรู้ได้อย่างไร เพื่อให้เกิดวิชาชีพใหม่ด้วย

  ขณะเดียวกันพัฒนาบุคลากรในAcademyอย่างเข้มข้น ดูแลชุมชน พัฒนาหลักสูตรผจก.ชุมชนขยายสู่สาธารณะเพราะการใช้ชีวิตในคอนโดฯอยู่กันแบบเมืองใหญ่ เราทำในมุมที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยหันหน้าเข้าหากัน จริงๆแล้วภาครัฐจะต้องเป็นผู้ดำเนินการแต่ภาครัฐเข้าไม่ถึง เราจึงต้องทำงานเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ทุกคนเข้าใจ ผู้อยู่อาศัยไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมการฉีดวัคซิน การกำจัดแมลง ทำให้มีชุดความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในตึกสูงมากขึ้น สิ่งที่ได้จากคนในชุมชนอาคารชุดคือความขัดแย้งลดลง ผู้จัดการชุมชนได้รับการยอมรับ ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในมิติการตอบสนองเพิ่มมากขึ้น โจทย์ที่ท้าทายของการทำงานในครั้งต่อไปก็คือการคัดนิติบุคคลที่มาบริหารจัดการอาคารชุดที่มีทักษะการสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมที่จะเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาวะชุมชนซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดที่ยั่งยืน

  เราต้องการความยั่งยืนในชุมชน ในฐานะที่เราเป็นผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องอยู่ถาวรในชุมชนแต่เราสามารถรวมใจ ห่วงใย แบ่งปันชุมชนร่วมให้ส่วนหนึ่งของชุมชนไม่ว่าต่อไปจะมีLPNหรือไม่ ชุมชนจะต้องทำให้เกิดความยั่งยืน สร้างแกนนำสร้างสุข หรือสุขฟาSuk Far คือผู้จัดการชุมชนขยายผลสุขภาวะมองเป็น4ด้าน กาย ใจ สังคม ผจก.ชุมชนพบกันคนในชุมชนทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้คนที่อยู่อาศัยมีความหลากหลายบางคนก็มีสภาวะทางจิตเป็นเรื่องที่จัดการอย่างไรเพราะแรกเริ่มของการมีคอนโดมีเนียมนั้นยังไม่มีกฎหมายหลักปฏิบัติที่จะดำเนินการควบคุมบุคคลเหล่านี้ที่มีปัญหาทางจิต เพราะที่ผ่านมานั้นยังไม่มีอะไร แต่เมื่อคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัด มีคนจำนวนหนึ่งสูบบุหรี่โดยไม่เกรงใจคนอื่น มีคนไม่สูบบุหรี่อีกเป็นจำนวนมากเกิดความไม่พอใจ จึงต้องมีการรณรงค์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ ดังนั้นขอให้สูบบุหรี่ในพื้นที่จัดไว้ให้เพื่อจะได้ไม่ล่วงละเมิดบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามสูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนตัวภายในห้องของตัวเองนั้นทำได้

  ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทุกวันนี้อุณหภูมิโลกร้อน ปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น จะต้องมีความสะอาดในการบริหารจัดการจะทำแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วจะต้องให้ความรู้ด้วย โรคติดต่อเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังยิ่งในช่วงหน้าร้อน ฝน หนาว ปัจจุบันไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจน บางวันก็รวมอากาศทุกหน้าไว้ในวันเดียว จึงเป็นเรื่องที่สำนักอนามัยจะต้องเข้ามามีบทบาทเข้าไปในชุมชนเพื่อให้บริการ ร่วมมือกันถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างภาคีเครือข่าย

  “การทำงานกับผู้คนจำนวนมาก เราต้องหลีกเลี่ยงความเห็นต่างไว้ด้วย หลักการเสวนาเปิดมุมมองทุกคนให้รับรู้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้อาศัยต้องพัฒนาความคิดทัศนคติเดินทางไปบนเส้นทางเดียวกัน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ ผ่านการจัดการมองเห็นอนาคตที่เหมือนๆกัน การทำงานอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง ในฐานะของผู้รับจ้าง ทำอะไรบางอย่างได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เราจะเดินไปทางไหน คณะกรรมการฯเห็นมุมมองไปในทางเดียวกับเรา ต้องมีการสื่อสารที่ดีสร้างความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญมาก”

  มยุรี เถาลัดดา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขชุมชน กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กทม.กล่าวว่ากทม.คิดโดยตลอดว่าจะเข้าไปดูแลทุกชีวิตที่อยู่ในคอนโดฯเป็นโอกาสของการพัฒนา สำนักพัฒนาสังคม สำนักสิ่งแวดล้อมจะต้องดูบริบทกทม.พันธมิตรเครือข่ายภายในต้องร่วมมือกันด้วย นำระบบการศึกษามาเชื่อมโยง เด็กอยู่ในวัยเรียนก็ต้องมีความรู้ด้วย คนอยู่ที่ไหนก็เป็นหน้าที่ของกทม.ที่จะต้องเข้าไปดูแลด้วย

  ลักษณะชุมชนน่าอยู่ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยและการบริการของเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารชุดที่ได้จากชุมชนต้นแบบผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดพบว่าต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ การรักษามาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนอาคารชุดและแนวทางสร้างสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดกทม.มีแผนต่อยอดการทำงานด้วยการเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาวะแก่ผู้อยู่อาศัยต่อไป

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น