ดร.สมคิดรองนายกฯเสียบปลั๊กสานพลัง80องค์กรประชารัฐเพื่อสังคม

 • Tuesday, September 5, 2017 - 00:00

  ฝากการบ้าน500บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เข้าแถวกวดวิชาทำประชารัฐเพื่อสังคม

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ประชุมเสียบปลั๊กสานพลัง80องค์กรกระตุ้น5Quick Winขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ คุณภาพชีวิตที่ดี “ผมเป็นเด็กจนมาก่อน คนจนเต็มบ้านเต็มเมืองต้องการบ้าน กล่าวตัดพ้อผิดหวังDeveloperเมื่อปี2540ผมเคยช่วยเหลือนักพัฒนาที่ดินไว้ ถึงเวลาแล้วต้องคิดอ่านเพื่อสังคม ทำต้นทุนให้ถูก กำไรน้อยลง SCGสร้างระบบนิเวศที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุยั่งยืนสอดคล้องกับสังคมไทย ฝากการบ้านบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯกว่า500บริษัทต้องเข้าแถวกวดวิชา ถึงเวลาทำประชารัฐเพื่อสังคม ทุกภาคส่วนต้องทำให้คนไทยมีสตางค์ก่อนแล้วออมเงิน ขอตรวจการบ้านด้วยตัวเอง” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะทำงานฯวาทะเด็ดแผนสร้างเมืองไทยร่มเย็นเป็นสุข พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงพม. หัวหน้าทีมภาครัฐ อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโสหอการค้าไทย หัวหน้าทีมภาคเอกชน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สสส.หัวหน้าทีมภาคประชาสังคม คีย์แมนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมนำผู้แทนหน่วยงาน200คนผนึกพลังโชว์ศักยภาพผลักดันชุมชนเข้มแข็งมีรายได้คุณภาพชีวิตที่ดี Mr.Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสนับสนุนการจ้างแรงงานผู้พิการต้นแบบที่ร้านยามาซากิและอีกหลายบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทย

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม(E6)ครั้งที่2/2560ที่ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโสหอการค้าไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ในฐานะหัวหน้าทีมภาคประชาสังคมพร้อมคณะทำงานจากหน่วยงานทั้งหมด80องค์กร ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม200คนเพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้า “5 Quick Win”หรือประเด็นเร่งด่วนที่คณะทำงานฯดำเนินการตลอด6เดือนที่ผ่านมา

  วรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านกลยุทธการทำงาน น้ำตาลมิตรผลจำกัด ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการกล่าวสรุปข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมครั้งที่1/2559 ดังนี้ให้1.ให้พม.เป็นตัวกลางเชื่อมโยงทุกภาคส่วนและให้หน่วยงานทางวิชาการช่วยสนับสนุนเป็นทีมคิด 2.ให้แต่ละคณะทำงานย่อยนำแนวทางไปแตกประเด็นให้ส่วนอื่นเข้าร่วมด้วย ระดมทรัพยากรทั้ง3.ภาคส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 4.ให้มีการสื่อสารออกสู่สังคมได้รับรู้รับทราบถึงการทำงานตามแนวทางประชารัฐโดยให้สื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมประเด็นการสื่อสาร 5.ให้ผลักดันโครงการตามแนวทางประชารัฐเข้าสู่งบบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ 6.พิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง กองทุนประชารัฐเพื่อสังคม

  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)กล่าวขอบคุณคณะทำงานที่ได้สละเวลาและทรัพยากรขับเคลื่อนงานประชารัฐเพื่อสังคม แม้ว่าคณะE6จะเกิดขึ้นหลังจากคณะทำงานสานพลังประชารัฐคณะอื่นๆ1ปี แต่งานก้าวรุดหน้าคณะทำงานย่อยและทีมวิชาการประชุมหารือมากกว่า451ครั้ง จัดWorkshopเพื่อดึงภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมการพัฒนาสังคมตามแนวประชารัฐ45ครั้งในช่วง7เดือนที่ผ่านมา ส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้พิการและผู้สูงอายุ ทั้งยังมีPartnerใหม่ๆที่สนใจเข้าร่วมกับคณะทำงาน สามารถต่อยอดโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียง5ประเด็น Quick win และขยายไปสู่พื้นที่โดยอาศัยการเชื่อมประสานกับคณะE3 และกลไกในพื้นที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มหาดไทย หน่วยงานรัฐอื่นๆรวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

  การขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม มีเป้าหมายชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเด็น Quick win 1.การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ 2.การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ 3.การออมเพื่อการเกษียณอายุ 4.ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย 5.ความปลอดภัยทางถนน “เวทีนี้เราดูแลทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความสำคัญมากเป็นการทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่ขาดการดูแลทำให้มีปัญหา การออมเงินเพื่อการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย”พล.ต.อ.อดุลย์ยืนยันถึงแนวทางการขับเคลื่อนที่มีความสำคัญมาก

  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ในฐานะหัวหน้าทีมภาคประชาสังคมกล่าวว่าภาคประชาสังคมE6ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการและเครือข่ายการทำงานเชิงประเด็นร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน หนุนเสริมข้อมูลและเครือข่ายคนพิการในประเด็นการจ้างงานคนพิการซึ่งมีภาคเอกชนจ้างงานคนพิการภายใต้ความร่วมมือประชารัฐกว่า7,500อัตรา สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานแรงงานผู้สูงอายุในภาครัฐ ภาคเอกชน และการทำงานอาชีพอิสระ การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายภาคประชาชนในการขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมการออมหลังเกษียณอายุ เพื่อให้เกิดชุดความรู้การบริหารจัดการการเงินสำหรับกลุ่มแรงงานและสร้างเทรนเนอร์ต้นแบบในกลุ่มเครือข่ายแกนนำ

  การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน พัฒนาแผนระยะกลางและระยาวเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ นำร่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์ที่จังหวัดลำปาง รวบรวมแบบบ้าน คำแนะนำสำหรับการก่อสร้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ปัจจุบันธนาคารรัฐได้ออกสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอกระทรวงการคลังออกมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ

  มีการลงนามMOUประชารัฐร่วมใจปลอดภัยทุกเส้นทางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 55องค์กรและอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน(จปถ.)ภายในองค์กรเพื่อกำหนดดูแลการใช้รถใช้ถนนของบุคลากร ทั้งยังเสนอให้พิจารณาขยายผลนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนนกำหนดให้การเมาแล้วขับถือเป็นความผิดวินัยในองค์กรและต้องควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน ขับรถในอัตราที่กฎหมายกำหนด สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย ขณะเดียวกันท้องถิ่นผลักดันผ่านครอบครัวขับขี่ปลอดภัย รัฐบาลประกาศนโยบายให้มีจิตอาสาทั้งนิสิตนักศึกษา ข้าราชการจัดเวลา1-2สัปดาห์/ปีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร พัฒนาการสร้างจิตอาสาทั่วทุกอำเภอในประเทศไทย

  อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโสหอการค้าไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวถึงการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในภาคธุรกิจมีจำนวนคนพิการที่ธุรกิจต้องจ้างตามกฎหมาย 61,606 อัตรา จ้างงานคนพิการ32,421อัตรา ส่งเงินเข้ากองทุน 20,482อัตรา เปลี่ยนจากส่งเงินเข้ากองทุนเป็นจ้างงาน/ส่งเสริมอาชีพ16,000อัตรา ทั้งนี้กลุ่มประชารัฐเพื่อสังคมจ้างแล้ว7,500อัตรา ขยายไปยังเครือข่ายอื่นๆต้องจ้างอีก 8,500 อัตราส่งเสริมอาชีพ 7,274อัตรา ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 1,429อัตรา

  ทั้งนี้กำหนดเป้าหมายปี2560-61จ้างงานคนพิการให้ได้90%หรือ55,445อัตรา มีวิธีการเปลี่ยน16,000อัตราจากการส่งเงินเข้ากองทุนเป็นจ้างงานหรือส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้ภาคธุรกิจได้ประกาศเจตนารมณ์ตามเป้าหมายไว้เมื่อวันที่3ธ.ค.2559 วันนี้H.E.Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นำเสนอการจ้างงานคนพิการญี่ปุ่นในเมืองไทย การเชื่อมโยงการทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจประชารัฐมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าคณะ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะภาคเอกชนมีกิจการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย หัตถกรรมชุมชน หัตถกรรมท่องเที่ยว ลดปัญหาการว่างงานในผู้สูงอายุ ทั้งนี้ในวันที่3ก.ค.สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประชุมประจำปีที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำเสนอการขับเคลื่อน12ข้อสู่อนาคตประเทศไทย การผนึกความร่วมมือดูแลชุมชนเปราะบาง ความเหลื่อมล้ำ คนพิการ แรงงานผู้สูงอายุ

  การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมหม่อนไหม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในภาคเอกชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย บิ๊กซี บ.ซีเอ็ดบุ้ค รูปแบบอาชีพอิสระ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดการฝึกอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ

  การผลักดันเสนอให้กระทรวงการคลังทบทวนมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุโดยไม่ควรกำหนดอัตราค่าจ้าง15,000บาท แต่กำหนดให้นำค่าจ้างมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน15,000บาท ข้อเสนอให้กระทรวงแรงงานทบทวนเรื่องการเกษียณอายุที่กำหนดให้เลิกจ้างเมื่ออายุ55-60ปี ควรคำนึงถึงเรื่องภาระการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้สูงอายุและพิจารณาเรื่องข้อจำกัดด้านชั่วโมงการทำงานของผู้สูงอายุด้วย

  Mr.Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกล่าวว่าญี่ปุ่นพร้อมจัดการดูแลที่พักพิงที่ปลอดภัยให้กลุ่มผู้สูงอายุให้ได้รีบการดูแลเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพราะคนญี่ปุ่นมีประสบการณ์และมีผู้เชี่ยวชาญดูแลสังคมผู้สูงอายุ JICAมีโครงการต่างๆมากมายที่มีเป้าหมายวิชาการดูแลสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ EOJให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยกลุ่มรากหญ้าที่ต้องการความช่วยเหลือที่ขอนแก่น การซ่อมสร้างโรงเรียนที่จว.สระบุรี จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุ บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเข้ามาใช้บริการแล้วในเมืองไทย ในอนาคตจัดโปรแกรมความร่วมมือสนับสนุนกลุ่มผู้อ่อนแอที่เป็นการจัดการร่วมกันระหว่างไทย-ญี่ปุ่นแยกเป็นหน่วยงานเฉพาะ นอกจากนี้EOJสนับสนุนมูลนิธิAPCDในโครงการ 60Plus+Bakery&Café โครงการจ้างงานผู้สูงวัยหลังเกษียณอายุทำงานในร้านเบเกอรี่และร้านกาแฟรวมทั้งสนับสนุนการจ้างแรงงานผู้พิการต้นแบบที่ร้านยามาซากิในโครงการภายใต้แผนงานของGGP(2015)

  ดร.สมคิดกล่าวว่า “เราต้องทำให้คนไทยมีสตางค์ก่อนจึงจะออมเงินได้ ฝากการบ้านถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯกว่า500บริษัทต้องเข้าแถวกวดวิชาถึงเวลาประชารัฐ บริษัทเอกชนต้องทำงานreturn สู่สังคมด้วย เอสซีจีสร้างระบบนิเวศที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุยั้งยืนสอดคล้องกับสังคมไทย ซ่อมสร้างปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ชุมชนต้นแบบผู้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นUniversal Designใน59จังหวัด มีแบบบ้านให้เลือกปรับทิศทางให้เหมาะสมกับที่ดินที่มีอยู่ อุปกรณ์สุขภัณฑ์โถส้วม หัวฉีด ลูกบิด อ่างล้างมือ สมาคมธนาคารไทยให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงบ้านพักผู้สูงอายุ บ้านต้นทุนถูกผ่อนส่งยาวดอกเบี้ยถูกเป็นพิเศษ ที่ดินกรมธนารักษ์มีเยอะทำได้ไม่ต้องแบกภาระสร้างเอง เรามีหน้าที่คุมบรรดาSubcontract กระจายทำงาน กรมธนารักษ์ยุคนี้ต้องActiveเพื่อสังคม ถ้าคนจนมีบ้านของตัวเองทุกอย่างก็จะสบายขึ้น ผมจะติดตามงานทุกแห่งด้วยตัวเอง ผมเป็นเด็กจนมาก่อน คนจนเต็มบ้านเต็มเมืองต้องการบ้านเป็นของตัวเอง ถ้ามารอวิจัย3เดือน วางแผนอีก4เดือนกลับบ้านกันพอดี ผมผิดหวังDeveloperมาก ผ่านมาแล้ว1ปีผมยังไม่เคยเจอเขาเลย ถ้าวันนี้ไม่คิดอ่านเพื่อสังคม ผมก็ไม่อยากเจอ คิดต้นทุนถูกลงหน่อยกำไรน้อยลง ช่วยบ้านเมืองกันหน่อย ในอดีตเมื่อปี2540ผมเคยช่วยนักพัฒนาที่ดินไว้ ตอนนี้ออกมาช่วยสังคมกันหน่อย”

  อนึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปการออมเพื่อการเกษียณอายุ ขับเคลื่อนโครงการ “Happy Money Happy Retirement” เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมความรู้ ผลักดันให้ออมสม่ำเสมอ แผนงานสำคัญด้วยการสร้างคลังความรู้กลางด้วยการพัฒนาและรวบรวมสื่อความรู้หลากหลายรูปแบบกว่า 3,000ชิ้น เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่ายTrainers เผยแพร่ความรู้เจาะที่กลุ่มเป้าหมาย บริหารการเงินเพื่อเกษียณ เริ่มต้นการออมเพื่อเกษียณ ศึกษาแนวทางบริหารเงินออมให้งอกเงยมากขึ้น แผนงานที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยเป็นผลงานในรอบ6เดือน ซ่อมและสร้างบ้านพอเพียงชนบท 9,000 หลัง(พอช.) ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ 2,897หลัง (ผส.)ซ่อมแซมที่อยู่คนยากจนในจชต1,988หลัง(พส.)ปรับปรุงบ้านผู้พิการ 1,885หลัง(พก.) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะลุมพินี ชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน59จังหวัดโดยความร่วมมือปตท.เอกชนในพื้นที่(ร้านอาหาร โรงแรม ปั๊มน้ำมัน)
  (โปรดอ่านต่อฉบับหน้า ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข)

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น