'สด๊กก๊อกธม'จากกองหินสู่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่

 • Wednesday, September 6, 2017 - 10:16


  ปราสาทสด๊กก๊อกธม งดงามสถาปัตยกรรมเขมร บนเนื้อที่ 641 ไร่

  "สด๊กก๊อกธม" ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่บนพื้นที่ 641 ไร่ โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมร มีปราสาทประธาน บรรณาลัย 2 หลัง ล้อมรอบด้วยระเบียงคดและกำแพงแก้ว สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง พื้นผิวแกะสลักลวดลายแสดงเรื่องราวศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพฤกษานานาพันธุ์ ศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน ทั้งยังมีหน้าบันสลักภาพศิวนาฏราช ทับหลังสลักภาพศิวะคชาสูร ถ่ายทอดเรื่องปราสาทโบราณ ศิลาแต่ละก้อนร้อยเรียงเรื่องราวข้ามผ่านกาลเวลา เป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสด๊กด๊อกธม ที่ ต.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มากกว่า 1 หมื่นคนต่อเดือน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ


  ปราสาทประธานสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง น่าเที่ยวชม

  ในปีนี้ กรมศิลปากรจัดตั้งปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่ 11 ของประเทศไทย สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ประสานจังหวัดสระแก้วตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพปราสาทเขมรโบราณแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่อาเซียน มีการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ บริหารจัดการ และขณะนี้กำลังเดินหน้าปรับภูมิทัศน์เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว แล้วไม่ใช่แค่เที่ยวในสระแก้ว แต่เชื่อมโยงเส้นทางกับปราสาทบันทายฉมาร์ และปราสาทบันทายเทพ กัมพูชา


  ภาพสลักเล่าเรื่องราวบริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทเขมร

  นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กล่าวว่า กรมศิลปากรได้อนุรักษ์ปราสาทสด๊กก๊อกธมตั้งแต่ปี 2536 แล้วเสร็จปี 2557 ตามหลักการอนุรักษ์และบูรณะโดยวิธีอนัสติโลซิส บนพื้นฐานงานโบราณคดี และในปีงบประมาณ 2560 ก็ดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ได้ตามมาตรฐานสากลของอุทยานประวัติศาสตร์ โดยมีลานจอดรถ ศาลาพักคอย ห้องสุขา ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึก ระบบน้ำ ระบบไฟ ในบริเวณปราสาท กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 และจะมีการแสดงแสง เสียง ตามจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ซึ่งเล่าเรื่องราวย้อนหลังไปหลายร้อยปี ตั้งแต่เริ่มต้นวัฒนธรรมเขมรจนรวมเป็นปึกแผ่นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2


  กรมศิลป์จัดตั้งสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่ 11

  “การเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในแผนปฏิบัติการมีการพัฒนาต่อเนื่องถึงปี 2564 จะบูรณะปราสาทเขมรที่เชื่อมโยงกับสด๊กก๊อกธมกว่า 5 แห่ง เช่น ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ปราสาทห้วยพระใย เป็นอโรคยาศาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 กษัตริย์องค์สุดท้ายของเขมร เป็นโบราณสถานที่มีสภาพสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีการบูรณะ รวมถึงปราสาทเขาหัวโล้น ทั้งหมดนี้เพื่อเชื่อมโยงอารยธรรมขอมในพื้นที่ชายแดน" นายเมธาดลกล่าว สด๊กก๊อกธมมีความเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน


  อาคารสำคัญของสด๊กก๊อกธม ศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน

  นอกจากเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 5 บอกอีกว่า ยังเตรียมขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ซึ่งเป็นบันทึกสำคัญเชื่อมโยงระหว่างเขมรกับไทย โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เป็นผู้ก่อตั้งเทวราชาในเขมรขึ้นมา ซึ่งไทยได้สืบทอดมาจนถึงสมัยอยุธยา ก่อนเปลี่ยนมาเป็นศาสนาพุทธ อีกทั้งชูจารึกนี้สำคัญยิ่ง เชื่อมโยงเสียมเรียบมรดกโลกด้วย สำหรับปราสาทสด๊กก๊อกธมมีคุณค่าในหลายแง่มุม ทั้งทางวิชาการ โบราณคดี ประติมานวิทยา ตลอดจนจารึกมีความสำคัญต่อการศึกษาด้านภาษาโบราณ นำมาสู่การจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สด๊กก๊อกธม ปราสาทกกกอใหญ่ระดับโลก กับวันใหม่ที่มาเยือน” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย.2560 ที่ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อยากเชิญชวนผู้สนใจเข้ามารับฟังการบรรยาย ซึ่งมีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนำเสนอมุมมองนักวิชาการภายนอกผ่านแง่มุมต่างๆ

  สำหรับงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สด๊กก๊อกธม ปราสาทกกกอใหญ่ระดับโลก กับวันใหม่ที่มาเยือน” เวลา 10.00-16.00 น. โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ "สด๊กก๊อกธมกับยุทธศาสตร์ชาติ 4.0” จากนั้นมีบรรยายเรื่อง "จากกองหินและกับระเบิด สู่ปราสาทที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่” โดย นายวสุ โปษยะนันทน์ สถาปนิกเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร การบรรยายเรื่อง "เจาะลึกภาพสลักหน้าบัน-ทับหลังเล่าเรื่องปราสาทสด๊กก๊อกธม” โดย ศ.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ต่อด้วยเรื่อง "ความสำคัญของจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ในระดับโลก” มีก่องแก้ว ขยันยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ เล่าให้ฟัง ภาคบ่ายบรรยายเรื่อง "สด๊กก๊อกธมกับความเชื่อมโยงในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน” โดยอมรม ศรีสุชาติ นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ อีกเรื่อง "แผนท่องเที่ยวสด๊กก๊อกธม” มีสกล ทองคำ ผอ.ททท.สำนักงานนครนายก มากางแผนชวนเที่ยวกันถึงที่พิพิธภัณฑฯ พระนคร กรุงเทพฯ.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น