ระวัง! รวบอำนาจบริหารน้ำ

 • Tuesday, October 3, 2017 - 00:00


  มีคำชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ ในประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในร่าง พ.ร.บ.น้ำ หรือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ขณะนี้ได้พิจารณาถึงมาตรา 95 แล้ว ซึ่งตามกำหนดระยะเวลาเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยังพบว่ามีอีกหลายมาตราที่จะต้องนำกลับมาทบทวนอย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบกับอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกัน

  ประธานคณะกรรมาธิการฯ ระบุขั้นตอนสำคัญว่า จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง รวม 29 จังหวัด และครั้งที่ 5 มีกำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 ถือเป็นการดำเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้เมื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วประชาชนจะได้รับความเป็นธรรม และเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงได้มีมติขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 90 วัน ซึ่งหากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ขยายระยะเวลาออกไป ก็จะไปสิ้นสุดในวันที่ 25 มกราคม 2561
  ส่วนจะมีการเก็บภาษีน้ำและค่าน้ำจากเกษตรกรนั้น กมธ.ขอยืนยันว่า ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่มีการจัดเก็บภาษีน้ำ และไม่มีการจัดเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรรายย่อย โดยจะมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน

  ทั้งนี้ เบื้องต้นคือ การแจกแจงทำความเข้าใจข้อมูลจากกรรมาธิการ ภายหลังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเก็บภาษีน้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากยืนยันไม่แตะกลุ่มเกษตรกรรายย่อย แต่เมื่อมีการดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำตามข้อกำหนดของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ของรัฐบาล ก็ต้องมีการชี้แจงความรับผิดชอบ-ความคุ้มค่า จากการนำเงินที่จัดเก็บ เหล่านั้นมาทำประโยชน์ที่ชัดเจนออกสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน

  อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความจำเป็นที่จักต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบร่างกฎหมายน้ำฉบับนี้ต่อไป โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ส่อเค้าความขัดแย้งในพื้นที่ เนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างแท้จริง แต่รูปแบบการบริหารจัดการกลายเป็นแบบผูกขาดอำนาจ สั่งการ หรือบริหารจัดการผ่านหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหลัก

  สิ่งที่จะตามมาคือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือนโยบายจากบนลงล่างไม่สอดรับกับนโยบายในลุ่มน้ำย่อย หรือคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการต่างๆ หรือแผนเมกะโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวกับแผนการจัดการลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ภายใต้การดำเนินการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอีกไม่กี่วันข้างหน้า อัน เป็นการบริหารจัดการน้ำภายใต้อำนาจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่มุ่งหวังผลักดันสร้างตัวเลขจีดีพีที่สูงขึ้น โดยละเลยความสูญเสียของต้นทุนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ อันจะนำมาสู่ความขัดแย้งที่จะปะทะขึ้นในวันข้างหน้า เป็นวิกฤตการณ์น้ำระหว่างรัฐที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอุตสาหกรรมกับประชาชน!.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น