โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน78ราย

 • Tuesday, October 3, 2017 - 17:14

  3 ต.ต.60 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆจำนวน ๗๘ ราย ดังนี้

  ๑. นายธนฤกษ์ นิติเศรณี รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์

  ๒. นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา

  ๓. นายธนสิทธิ์ นิลกำ แหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ดำ รงตำ แหน่งรองประธานศาลฎีกา

  ๔. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา

  ๕. นายโสภณ โรจน์อนนท์ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

  ๖. นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ดำรงตำ แหน่งรองประธานศาลฎีกา

  ๗. นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา

  ๘. นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา

  ๙. นายนิพนธ์ ใจสำราญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

  ๑๐. นายสุนทร ทรงฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา

  ๑๑. นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา

  ๑๒. นายสุรพันธุ์ ละอองมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา

  ๑๓. นายทวี ประจวบลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา

  ๑๔. นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา

  ๑๕. นายธีระพงศ์ จิระภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

  ๑๖. นางสาวบุญมี ฐิตะศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

  ๑๗. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๑๘. นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๑๙. นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๒๐. นายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๒๑. นายจินดา ปัณฑะโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙

  ๒๒. นายธงชัย เสนามนตรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๒๓. นายประมวญ รักศิลธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๒๔. นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑

  ๒๕. นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๒๖. นายเสรี เพศประเสริฐ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๒๗. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗

  ๒๘. นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘

  ๒๙. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕

  ๓๐. นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๓๑. นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๓๒. นายสมจิตร์ ทองศรี ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๓๓. นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔

  ๓๔. นายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๓๕. นายวรงค์พร จิระภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๓๖. นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๓๗. นายรังสรรค์ ดวงพัตรา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๓๘. นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓

  ๓๙. นายปกรณ์ วงศาโรจน์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  ๔๐. นายลาชิต ไชยอนงค์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๖

  ๔๑. นายกิจชัย จิตธารารักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๔๒. นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

  ๔๓. นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๔๔. นายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๔๕. นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๔๖. นายสมพงษ์ เหมวิมล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๔๗. นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

  ๔๘. นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

  ๔๙. นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๕๐. นายชลิศร์ สวัสดิทัต ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้

  ๕๑. นายวิวัธน ทองลงยา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

  ๕๒. นายปรัชญา โกไศยกานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๕๓. นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี

  ๕๔. นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๕๕. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง

  ๕๖. นายเทพ อิงคสิทธิ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี

  ๕๗. นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๕๘. นายพิสุทธิ์ ศรีขจร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง

  ๕๙. นายชวลิต ลีฬหาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๘ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๖๐. นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

  ๖๑. นายชลิต กฐินะสมิต รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๖๒. นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล รองประธานศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๖๓. นางเสมอดาว เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๖๔. นายเธียรดนัย ธรรมดุษฎี รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๖๕. นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๖๖. นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗

  ๖๗. นายประสิทธิ์ ศักดิ์ศรีมณีกูล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดำ รงตำ แหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๖๘. นายศิริชัย จันทร์สว่าง รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๖๙. นางกาญจนา ชัยคงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๗๐. นายวิบูลย์ แสงชมภู รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๗๑. นายสุทิน นาคพงศ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

  ๗๒. นายสมเกียรติ ตั้งสกุล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๗๓. นางอโนชา ชีวิตโสภณ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๗๔. นางสุวิชา นาควัชระ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  ๗๕. นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕

  ๗๖. นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑

  ๗๗. นางพนมวรรณ ทองวิทูโกมาลย์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค ๙ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ๗๘. นายอำพันธ์ สมบัติสถาพรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
  ผู้รับสนองพระราชโองการ
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  นายกรัฐมนตรี

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น