ศาสตรา สถาปัตย์ไทย : พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ

 • Thursday, October 12, 2017 - 10:44


  แบบจำลองพระเมรุมาศในโซนที่1

  งานสถาปัตยกรรมไทยไม่เพียงแต่เป็นงานที่มีความสวยงามวิจิตรเท่านั้น แต่ยังเป็นงานที่ได้จำลองคติความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ นรก และโลกมนุษย์ ในการออกแบบพื้นที่และงานศิลปกรรมตกแต่งต่างๆ ไว้ด้วย อย่าง “พระเมรุมาศ” ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยชั้นสูงที่จัดสร้างขึ้นชั่วคราว เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบรมศพและพระศพอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี เป็นการสร้างโดยรวมศาสตร์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยทุกแขนงเอาไว้ด้วยกัน เชื่อมโยงกับคติความเชื่อหลายอย่างออกแบบมาในรูปแบบระบบสัญลักษณ์ เช่น พระเมรุมาศองค์ประธาน เป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ ซึ่งก็คือที่อยู่ของสวรรค์ รวมไปถึงการจำลองสัญลักษณ์ของจักรวาลทั้งในงานผัง งานสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทั้งหมดในงานพระราชพิธี


  ศึกษาคติความเชื่อสถาปัตย์ผ่านพระปรางค์วัดอรุณฯ

  นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ไทย : พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture) เป็นการเปิดประตูสู่เบื้องหลังการสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี โดยเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู้ ศิลปวิทยาการ และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ผ่านกรณีศึกษาพระเมรุมาศและพระที่นั่งทรงธรรม สถาปัตยกรรมชั่วคราวในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  นิทรรศการครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ (OKMD) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ไปรษณีย์กลาง บางรัก


  ตามรอยสถาปัตย์ไทยการเขียนลายและตบสีในโซนที่ 4

  รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า พระเมรุมาศเป็นสถาปัตยกรรมไทยชั้นสูง ที่สร้างขึ้นภายใต้องค์ความรู้ของงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานของช่างสิบหมู่ ถือได้ว่าเป็นการสร้างขึ้นโดยการรวมฝีมือของช่างของชาติทุกแขนงไว้ด้วยกัน เพื่อจัดสร้างอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งการก่อสร้างนั้นเป็นการสืบทอดองค์ความรู้จากครูช่างจากอดีตสู่ปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนเรื่อยมาตามยุคสมัย ทั้งรูปแบบอาคาร วัสดุที่ใช้ และระบบการก่อสร้างที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เกิดการเชื่อมภาระหน้าที่คนรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันดูแลรักษาไว้ซึ่งมรดกของชาติ

  ด้านนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า นิทรรศการมุ่งนำเสนอคติความเชื่อและหลักคิดเกี่ยวกับความเหมาะสม สร้างแรงบันดาลใจที่มาของการจัดการองค์ความรู้ในกระบวนการออกแบบ ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน และวิถีการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ศิษย์ด้านสถาปัตยกรรมไทย


  บรรยากาศโรงขยายแบบจำลอง

  ภายในนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือโซนที่ 1 จะเป็นโซน “คติจักรวาลและงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย” ที่นำเสนอความเชื่อทางศาสนาและคติจักรวาล พื้นฐานในการจัดผังของสถาปัตยกรรมไทย โดยจัดให้มีการฉายภาพเคลื่อนไหวของจักรวาลผ่านแบบจำลองพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ ที่มีแกนกลางเป็นเขาพระสุเมรุ และมีสัตตบริภัณฑ์คีรีล้อมรอบ ซึ่งสะท้อนการวางแผนผังตามหลักคติจักรวาลได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีการจัดแสดงหุ่นจำลองพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ขนาด 1:50 และเนื้อหาการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบจากกรมศิลปากร รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางหลักวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างพระเมรุมาศในรัชกาลก่อนหน้า


  ศึกษาลวดลายการขยายแบบเท่าจริง

  โซนที่ 2 เป็นส่วนของ “โรงขยายแบบเท่าจริง ศิลปกรรม และศิลปสำหรับงานสถาปัตยกรรม” ซึ่งเป็นโซนจำลองบรรยากาศโรงขยายแบบ หรือที่เรียกว่าวิธานสถาปกศาลา พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ จัดแสดงแบบร่างมือเท่าขนาดจริง (1:1) ในส่วนงานสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ โซนนี้ผู้ชมจะได้ทำความเข้าใจกับมาตราส่วน 1:1 และเห็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมชั่วคราวในงานพระราชพิธีฯ อาทิ จะได้รู้และเห็นศิลปะการซ้อนไม้ที่ใช้แทนการแกะสลักในสถาปัตยกรรมถาวร ถือเป็นงานที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อให้เกิดความตื้นลึกของลวดลายไม้, การฉลุผ้าทองย่น สาบสี สอดแวว แทนการประดับกระจกสีสมัยโบราณในอาคารถาวร เป็นต้น


  ศึกษาลายซ้อนไม้

  ส่วนโซนที่ 3 เป็นโซน “ครูสร้างนักออกแบบให้เป็นคน” บอกเล่าแนวความคิดและวิถีการถ่ายทอดความรู้จากครูทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ภายในส่วนนี้ยังจะได้รู้จักกับครูของช่างตั้งแต่อดีตทั้ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ออกแบบพระเมรุมาศรัชกาลที่ 6 ถือเป็นสมเด็จครูของงานช่างทั้งปวง รู้จัก พระพรหมพิจิตร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศรัชกาลที่ 8 ผู้วางรากฐานการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยอย่างเป็นระบบ รวมถึง อ.ประเวศ ลิมปรังษี ผู้ออกแบบพระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ผู้ประพันธ์งานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีที่ไม่เคยซ้ำเดิม และพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น ผู้ออกแบบพระเมรุมาศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ที่ถือเป็นครูผู้ให้โอกาสศิษย์หน้าใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในงานประเพณีสืบทอดถึงรุ่นปัจจุบัน


  ศึกษาลวดลายไทย

  และโซนที่ 4 “เวิร์กช็อปตามรอยสถาปัตย์ไทย” เป็นส่วนที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ศึกษาลักษณะการทำงานด้านจิตรกรรม ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมตามรอยศิษย์มีครู ด้วยการฝึกเขียนแบบร่างลายไทยเบื้องต้นอย่างลายกนก ที่เป็นพื้นฐานของลายไทย หรือการทำตบสี เพื่อให้เข้าใจความอดทนทุ่มเทฝึกมือ ฝึกตา ฝึกสมาธิของช่างไทย ในส่วนนี้ผู้ชมจะได้เข้าใจว่า กว่าจะมาเป็นลวดลายวิจิตรในงานสถาปัตย์ไทยได้ ช่างศิลป์และสถาปนิกต้องฝึกเขียนลายตัวเดียวกันอยู่ซ้ำๆ เพื่อให้มือและตาทำงานสัมพันธ์กัน หรือแม้แต่การเตรียมอุปกรณ์อย่างการเหลาดินสอ ก็เป็นการให้รู้จักและดูแลเครื่องมือของตนเอง

  สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ไทย : พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 7 ม.ค.2561 เวลา 10.30-21.00 น. ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) ณ ห้องแกลลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2105-7441.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น