“ทูตความดี” ตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9

 • Saturday, October 14, 2017 - 00:00


  ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีพลังเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม "ดี 7 DAY ทำดี ทำได้ทุกวัน" ที่เปิดรับสมัครผู้ต้องการแสดงผลงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และบัดนี้ได้มีการประกาศรางวัลเป็นที่เรียบร้อยในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา

  โครงการดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ธนาคารออมสิน, มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.), กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายอนุทิน-นางศศิธร ชาญวีรกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

  ทั้งนี้ มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำหน้าที่เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดผลงานดังกล่าว แบ่งประกวดออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 “หนังสั้น” มีผู้ส่งผลงาน จำนวน 114 ผลงาน รางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม Deb-Media โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร, ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม Match Stick Production วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

  ประเภทที่ 2 “การ์ตูนสั้น” มีผู้ส่งผลงาน จำนวน 55 ผลงาน รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายคมกริช ธาระวานิช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม A Little good
  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร, ประเภทที่ 3 “ชีวประวัติ” มีผู้ส่งผลงาน จำนวน 25 ผลงาน ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และประเภทที่ 4 “ภาพโปสเตอร์” มีผู้ส่งผลงาน จำนวน 161 ผลงาน และไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นกัน

  นายพรเพชรกล่าวตอนหนึ่งว่า ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมนำหลักความดีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการดำรงตนบนความซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อตอนหนึ่งที่ว่า

  “การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้ตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

  นอกจากนี้ ประธาน สนช.ยังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทูตความดีและผู้ชนะการประกวดทุกคน ขอให้นำประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการและน้อมนำพระบรมราโชวาทตามหลักความดี นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

  นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิก สนช. ในฐานะประธานกรรมการประกวด กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน และยังส่งผลต่อความคิดและการปฏิบัติตนของคนในสังคมเป็นอย่างมาก

  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และได้รับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ดี มีประโยชน์ ก็จะช่วยส่งผลต่อความคิดและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม อันจะช่วยให้สังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง แต่หากเด็กและเยาวชนได้รับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ดี ก็จะส่งผลให้มีความคิดและปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม และยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยรวม

  “สสส.ถือว่ามีบทบาทสำคัญเรื่องของสุขภาวะ คือ ร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม อย่างรอบด้าน ในงานด้านสุขภาพสังคมก็ยังมีส่วนร่วมอย่างมากทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การทำให้สังคมมีอนามัยที่ดี งดดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ ซึ่ง กมธ.เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกัน และมั่นใจว่าจะช่วยปลูกฝังให้เด็กรู้จักการทำดี ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเสียสละ เพราะการทำความดีไม่จำเป็นต้องไปรบเพื่อชาติ หรือทำอะไรให้กับประเทศที่ยิ่งใหญ่ แต่การทำความดีกับครู เพื่อน ครอบครัว คนรอบข้างทุกวัน ก็ถือว่าเป็นการทำความดีเพื่อส่วนรวมแล้ว" ประธานกรรมการประกวดกล่าว

  ด้านนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส.ได้นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไปจัดอบรมการผลิตสื่อในต่างจังหวัด ร่วมกับไอดอลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยจุดไอเดียและส่งเสริมกิจกรรมทำความดีที่เด็กและเยาวชนสามารถทำได้ทุกวัน

  ทั้งนี้ สสส.ยังสานต่อโครงการในกรอบเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยเด็กและเยาวชนที่มีไอเดียเกี่ยวกับการทำความดีไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือชุมชน และต้องการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจาก สสส.ได้ตลอดเวลา

  นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการที่อาคารรัฐสภา 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม รวมทั้งยังไปจัดที่ลานอีเดน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี, กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR และการสานพลังจิตอาสาทุกวัน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

  ด้านนายศตเมธ กรรณสูต จากทีม Match Stick Production วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ผู้ชนะเลิศในระดับมัธยม เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวควรจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนทำความดีได้ทุกวัน และยังช่วยเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ อีกด้วย

  นี่คือกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ ร.9 เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองและส่วนรวมได้ทุกวัน.

  ชวนเลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ

  เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมตรีเพ็ชร ตึก 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายหมออนามัย และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและปฏิญาณตน “อสม.-อสส. ชวนเลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ” โดยแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กว่า 90 คนจากทั่วประเทศ ได้กล่าวปฏิญาณตนมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน เลิกสูบบุหรี่เพื่อพ่อ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานเชิญชวนประชาชนเลิกบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

  ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2559 ที่ตั้งเป้าหมายการลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยให้เหลือร้อยละ 16.7 ภายในปี 2562 จากอัตราการสูบในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 19.9 หมายถึงต้องมีคนเลิกสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านคน ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้คนเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ตามเป้า สสส.จึงได้ริเริ่มโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดจำนวนนักสูบของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศให้เป็นจริงได้ โดยอาศัยกลไกของ อสม.และ อสส.ในการชักชวนให้คนเลิกบุหรี่ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อสม.-อสส. ชวนเลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ” ในวันนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงชาวอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อร่วมกันทำความดีด้วยการช่วยคนสูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่มากขึ้น.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น