ถือศีลกินผัก ภูเก็ต ถวายอาลัยรัชกาลที่ 9

 • Sunday, October 15, 2017 - 00:00


  ช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี จะตรงกับเทศกาลกินเจ โดยตลอด 10 วันที่จัดงาน จะสนับสนุนให้ผู้คนได้ละเว้นสร้างเวรกรรมด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด พร้อมเปิดโอกาสให้ทำบุญ ถือศีล สงบจิตใจ และปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยการกินพืชผักและผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม แม้ในปีนี้เทศกาลกินเจจะตรงกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่ยังมีหลายพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญ 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสมุทรสงคราม

  นางกนกกฤติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 รวม 9 วัน 9 คืน ที่ศาลเจ้าต่างๆ ทั่วจังหวัดภูเก็ต เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคนในครอบครัว

  “เนื่องจากในปีนี้ ตรงกับงานพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทาง “ชมรมอ๊ามภูเก็ต” มีมติร่วมกันให้งดประดับธงทิวตามที่สาธารณะและงดพิธีกรรมบางส่วน อาทิ ขบวนแห่พระรอบตัวเมือง ม้าทรง จุดประทัด และความบันเทิง เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 คาดว่าจะมีประชาชนในภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจากกรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก”

  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ดังนี้ พิธียกเสาโกเต้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 (ก่อนถึงประเพณีถือศีลกินผัก 1 วัน) เริ่มเวลาประมาณ 17.00 น. ที่อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ที่ร่วมประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ต, จัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. บริเวณสนามชัย (ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดภูเก็ต), การประกอบพิธีกรรม ในระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 ที่อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม (ศาลเจ้า) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น, พิธีส่งพระ ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 (วันสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินผัก) เวลา 20.00-23.45 น. บริเวณปลายแหลมสะพานหินและพิธีลงเสาโกเต้ง ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 (หลังจากเสร็จประเพณีถือศีลกินผัก) เวลา 16.00-17.45 น. บริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ

  ขณะที่ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เสริมว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อมอบหมายภารกิจเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย รวม 11 ฝ่าย รวมถึงความพร้อมของอ๊าม (ศาลเจ้า) ทุกแห่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะมาร่วมงานดังกล่าว อาทิ จัดระเบียบจราจรและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว, ด้านการควบคุมราคาสินค้า และคุณภาพของอาหาร ให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม, ด้านการจัดหน่วยแพทย์ และพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อดูแลรักษาผู้ที่เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งดูแลตรวจสอบเรื่องความสะอาด พืชผักปลอดสารพิษ เป็นต้น, การควบคุมประทัด โดยจังหวัดได้ออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมการใช้ประทัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  ต่อด้วยที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีกิจกรรม “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2560 โดยนางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม (รับผิดชอบสมุทรสงคราม สมุทรสาคร) กล่าวว่า เทศกาลดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2560 บริเวณศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเทศกาลไหว้เจ้าและการถือศีลกินเจ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากการบริโภคอาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนเผยแพร่และแนะนำศาสนสถานสำคัญ ที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของการถือศีลกินเจ

  “เนื่องจากในอดีตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน จึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้และสืบทอดกันต่อมา ซึ่งนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว การงดเว้นเนื้อสัตว์หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช ที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ล้างพิษในร่างกาย ผู้บริโภคอาหารเจในแต่ละปีจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น”

  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม กล่าวต่อว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับคณะผู้จัดงานฯ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำ “Passport ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เมื่อสักการะศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว ให้ประทับตราลงใน Passport สามารถนำไปขอรับ “เหรียญมงคล” ประจำปี 2560 ได้ฟรี ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนจำกัดเพียง 10,000 เหรียญเท่านั้น โดยสามารถขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง

  นอกจากนี้ บริเวณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50 ร้าน ที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัยจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งจัดรถรางเป็นยานพาหนะบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในการเที่ยวชมศาลเจ้าตามเส้นทาง Passport ท่องเที่ยวฟรีตลอดงานอีกด้วย

  ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7621-1036 และ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0-3475 2847-8 หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

  สรณะ รายงาน

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น