'พระตรงธรรม-ชาวบ้านตรงทาง'

 • Monday, October 23, 2017 - 00:01


  ๑๐๗ ปีที่ผ่านมา...........

  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ ๕

  เสด็จสวรรคต!

  พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชาวไทย ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"

  ทุกสิ่ง-ทุกอย่าง ...........

  ที่ปักหมุดพัฒนาประเทศสู่ความเป็นอารยชาติร่วมสังคมโลกจากอดีต ตราบปัจจุบันทุกวันนี้

  ด้วยพระบารมีมากล้นของ "พระพุทธเจ้าหลวง" พระองค์นี้

  ทรงวางรากฐานไว้ให้ทั้งหมด!

  เรื่อง "เลิกทาส" ไม่ต้องพูดถึง เพราะรู้กันดีอยู่แล้ว

  แต่คนรุ่นใหม่ กระทั่งรุ่นเก่าก็เถอะ บางคนก็ยังไม่รู้ว่า ประปา-ไฟฟ้า-โทรศัพท์-รถไฟ-ไปรษณีย์

  "ถนน-คูคลอง" ทั้งเพื่อการชลประทาน การคมนาคม การขนส่งทางน้ำ-ทางบก

  "พระพุทธเจ้าหลวง" ทรงวางรากฐานไว้ทั้งหมด

  รูปแบบการบริหาร-การปกครองประเทศ แยกเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล กระจายอำนาจออกไป กระทั่งมีถึงผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน

  ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ "เสด็จพ่อ" นี่แหละทรงวางแบบแผนไว้ให้

  ธนบัตร เงินเหรียญ ที่เราใช้กันทุกวันนี้ ก็อีกนั่นแหละ ที่ทรงริเริ่มดังนานาอารยชาตินิยม

  กระทั่งเรื่องศาสนา............

  "สมเด็จพระปิยมหาราช" ทรงให้เป็นอิสระในการเลือกนับถือ

  นอกจาก "พุทธศาสนา" แล้ว

  คริสต์-อิสลาม-พราหมณ์-ซิกข์ และศาสนาใด เป็นไปเพื่อความสมัครสมานศานติ

  สอนให้มีเมตตา มีความรักต่อกัน ไม่เบียดบังกัน ไม่บ่อนทำลาย ไม่สร้างความแตกแยกต่อกัน

  ไม่ส่อไปในทางหลอกลวง โดยมีนัยอื่นแอบแฝง ก็ทรงอนุญาตให้เข้ามาเผยแผ่ได้

  ประชาชนทุกคน มีเสรีภาพในการเลือกนับถือ

  โลกตะวันตกสมัยนั้น....ทึ่งนัก!

  ประเทศไทย ถึงเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่เป็นชาติที่ให้สิทธิ-เสรีภาพประชาชนเด่นชัด

  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม-ประเพณีชาติ ทรงเอกลักษณ์อารยะ สง่างามยิ่งนัก

  เสด็จพ่อ ร.๕ ทรงนำชาติ "เสมอบ่า-เสมอไหล่" นานาอารยชาติในสังคมโลกยอมรับ แต่กาลนั้น

  วันนี้ ๒๓ ตุลา...........

  เป็นวันรำลึกถึง "เสด็จพ่อ ร.๕" พระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นต่อแผ่นดินนี้

  ต่อปวงประชาชนชาวไทยและต่อผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทั้งมวล

  ถ้าไม่มี "เสด็จพ่อ" ที่ทรงวางรากฐานประเทศสู่สังคมโลกยุคใหม่ ไว้ให้ ณ ครั้งนั้น

  จะไม่มี "ประเทศไทย".............

  ที่ชาติใดก็ "หยามไม่ได้" ดังทุกวันนี้!

  และด้วยเส้นสายลายแทงตามที่ "เสด็จพ่อ ร.๕" ทรงถากถางเป็นเส้นทางสู่อนาคตไว้ให้ นั่นแหละ

  ชาติไทย ได้อาศัย "รอยพระบาท" เป็นทางรอดและทางเจริญเรื่อยมา

  ฉะนั้น ในวาระครบรอบแห่งวันเสด็จสวรรคตของเสด็จพ่อ ร.๕ วันนี้

  ถึงไม่ได้ไปถวายบังคม ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

  ก็เชื่อว่า พระบรมรูปเสด็จพ่อ ร.๕ มีติดบ้านกันทุกคน จงกราบรำลึกถึงเสด็จพ่อเถอะ

  ไม่มีก็ไม่เป็นไร ........

  ก่อนนอน ด้วยศีรษะคนไทย ที่ไม่เคยต้องก้มให้นักล่าอาณานิคมชาติไหนมาก่อนเลยนั้น

  จงน้อมศีรษะก้มลงกราบที่หมอน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพ่อ ร.๕ เถิด

  ไทยเป็นชาติอิสรเสรี............

  ไทยหรือสยาม เป็นชาติที่ใครก็หยามไม่ได้ ไทยถึงไม่ใหญ่ แต่ด้วยวิเทโศบายแห่งพระปิยมหาราชพระองค์นี้

  ไทยก็ไม่เคยเล็ก ที่ใครจะมาข่มได้เลย!

  และอยากให้ทุกคนทราบด้วย..........

  "สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" ทรงเป็น "สมเด็จพระบรมอัยกาธิราช" คือสมเด็จปู่ของ

  "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล" รัชกาลที่ ๘

  "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙

  และ.........

  ทรงเป็น "สมเด็จพระบรมปัยกาธิราช" คือปู่ทวด ของ

  "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" รัชกาลที่ ๑๐

  นั่นคือ รัชกาลที่ ๕ ทรงวางรากฐานประเทศ "ทุกด้าน" สู่สังคมโลก

  รัชกาลที่ ๙..........

  ทรงเสริมสร้างและทรงวางรากฐานประเทศต่อด้วย "ศาสตร์พระราชา"

  "เศรษฐกิจ-ชีวิต-สังคม" ประชาชน ด้าน "ดินและน้ำ" เพื่อการเกษตร สู่ความมีอยู่-มีกินที่ยั่งยืนบนขาตัวเอง

  และนับต่อจากนี้ สู่รัชสมัย "รัชกาลที่ ๑๐"

  การพัฒนาประเทศทุกรูปแบบ จากรัชกาลที่ ๕ ทรงวางรากฐาน รัชกาลที่ ๙ ทรงเสริมสร้างและขยายฐาน ด้านเศรษฐกิจ-ชีวิต-สังคม

  ก็ชัดเจนว่า.........

  ทั้งของเดิม-ของเก่า-ของใหม่ที่ค้างคา

  ทุกอย่างเข้าสู่เส้นทาง "พัฒนาต่อยอด-จัดระเบียบ-ปรับระบบ"

  ณ ยุควิทยาการโลกใหม่

  เพื่อ "อนาคตไทย" ในศตวรรษที่ ๒๑

  สังเกตให้ดีจะเห็น ด้านศาสนา เมื่อเข้าสู่รัชสมัย รัชกาลที่ ๑๐ จะได้รับการจัดระเบียบ "เข้าที่-เข้าทาง" ก่อนเพื่อน เป็นที่ปลาบปลื้มของปวงประชายิ่งนัก

  ด้านบางเถน-บางสงฆ์ที่ประพฤติ "นอกลู่-นอกรอย" พุทธบัญญัติแห่งพระพุทธองค์

  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ "อัครศาสนูปถัมภก" พระบารมีนั้น แผ่ยังศาสนจักร

  ให้กลับเข้าแถว-เข้าแนวตามพระธรรมวินัย!

  ไทยนั้น จากอดีตกาลเรื่อยมา "พระกับบ้าน" เป็นเงาในเงาต่อกัน นั่นคือ

  พระเดินตรงธรรม

  ชาวบ้านก็เดินตรงทาง!

  แต่ในช่วงร่วม ๒ ทศวรรษที่ผ่าน ยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภสักการะอันสงฆ์มิพึงได้

  มีจากบุคคลทางการเมือง เข้าไปเป็นเหยื่อล่อกิเลสให้บางเถน-บางสงฆ์ต้องเป็นเหมือน "นกติดตัง"

  สังคมบ้านกับสังคมพระ เลยเหมือนขนมจีนผสมน้ำยา

  นักการเมืองโจร "ล่อ" เอาเสียงประชาชน

  สงฆ์ที่ติดตัง "หลอก" เอาสตางค์ประชาชน

  เกิดระบบเงินทอนวัด วัดฐานเสียง พระหัวคะแนน พระปลุกมวลชน กระทั่ง แกะรูปพระ สลักรูปหนัง ฝังผีพรายตายโหง-ตายห่า เป็นการแช่งชักอีกฝ่าย

  แปลงวัด แปลงโบสถ์ เป็นห้างสรรพสินค้าพุทธพาณิชย์

  ปั้น-ปลุกเสกเลขยันต์ ไม่ว่า ลัทธิ ผี พราหมณ์ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่

  ถ้า (หลอก) ขายได้ พระ-วัด หลายต่อหลายแห่ง เอาทั้งนั้น

  เอากันจนชาวบ้านเมา จากที่ "บางพระ-บางวัด" มอม!

  ชาวบ้านที่พอมีสติ ที่เคยได้พบพระแท้ ก็พอแยกแยะได้

  แต่พวกเต่าถุย เอาแต่บนบานศาลกล่าว ภาวนาขอ และขูด ซึ่งประเภทนี้มีมาก

  เห็นวัดไหน เป็นวัดตรงทาง-ตรงธรรม ไม่เอา ไม่ชอบ และไม่เข้า

  แต่เห็นวัดไหน โฆษณา ปลุกเสกเลขยันต์ อวดฤทธิ์ปาฏิหาริย์ พระอาจารย์ตายแล้วไม่เน่า มีรูปผี รูปยักษ์ รูปมาร ให้เซ่น ให้กราบไหว้

  ก็แห่กันไป จนหลวงพ่อ-หลวงพี่ นับเงิน (คนโง่) กันเหงื่อโทรมหัวโล้น!

  นี่...เมื่อพระนำไม่ตรงธรรม ชาวบ้านก็ตามไม่ตรงทาง อย่างนี้

  ก็เป็นบุญของประเทศ...........

  เมื่อมีพระผู้เคร่งครัดใน ศีล-สมาธิ-ปัญญา ขึ้นเป็น "สมเด็จพระสังฆราช" คือพระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย

  บวกกับ "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" และตัว ผอ.สำนักพุทธ เป็นเลขาฯ คณะกรรมการมหาเถรสมาคม ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์

  ได้ "พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์" ผู้มีฆราวาสธรรม มาทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้

  ต่อแต่นี้ ที่นอกรีต-นอกรอย วัด-พระ จะค่อยๆ คืนสู่ร่องรอยของความเป็นวัด-เป็นพระผู้สอนธรรม มากขึ้น

  ที่ตัวเป็นพระ แต่ใจเป็นมาร ถ้ากลับหลังหันไม่ได้ ก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้า คือ "หุบเหว"

  ขนาดพงศ์พร เป็นฆราวาส เขายังมีสัจจะ คือความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีทมะ คือการข่มจิต ฝึกตน รักษาใจ มีขันติ คือ อดทน-อดกลั้น ต่อคำพูด ต่อการกระทำคนอื่น และมีจาคะ คือการเสียสละ ละสิ่งไม่ดี-ไม่งาม

  แล้วพระสงฆ์ นับเนื่องเป็นพุทธบุตรโดยตรง แค่คืนความเป็นวัดให้แก่วัด ถ้ายังทำไม่ได้ ยังพยายามก่อหวอด ก่อกวน ทั้งใต้ดิน-ใต้นรก

  แบบนั้น......นอกจากผ้าเหลืองคลุม

  ยังจะมีอะไรที่เรียกว่า "พระสงฆ์"?

  สู่อีกยุคหนึ่ง-สมัยหนึ่งแล้ว ถ้าเดียรถีย์ คือสักแต่ว่าเป็นพระ แต่ไม่อยู่ในพระธรรม ไม่รักษาพระวินัย แปลงวัดเป็นห้างสรรพสินค้านรก รอแต่อำนาจใหม่กลับคืน เพื่อเกลือกกลั้ว "ชั่วอุ้มชั่ว" ละก็

  ระวัง...........

  อาจต้อง "ชักบังสุกุลตาย" ให้ตัวเอง!

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น