กม.ยาสูบไทย"ล้าหลัง-ตกยุค"

 • Tuesday, November 21, 2017 - 00:00

  ศจย.เผย22ปีลดนักสูบหน้าใหม่ได้แค่5แสน/เล็ดลอดไปได้หลายล้าน

  ศจย.จัดประชุม “ผู้ผลิตพบผู้ใช้ผลงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” ชี้ กม.ควบคุมยาสูบไทย ไม่ทันยุคสมัย ตั้งแต่ปี 34-58 สามารถลดนักสูบหน้าใหม่ได้เพียง 5 แสนคน ที่เล็ดลอดไปได้ กลายเป็นนักสูบหน้าเก่าหลายล้ปานคนในปัจจุบัน ชี้ต้องมีการปรับปรุง กม.เข้าถึงทุกกลุ่ม ไม่เหลื่อมล้ำ

  วันที่ 20 พ.ย. ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการประชุม “ผู้ผลิตพบผู้ใช้ผลงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดย ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการ ศจย. กล่าวว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2559 โดยคณะทำงานวิชาการของ ศจย.ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่ากฎหมายในหลายมาตรายังมีข้อบกพร่อง ไม่ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโจทย์ของงานวิจัยคือ จะทำอย่างไรให้การควบคุมทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ไม่ใช่ว่ามีการคิดแผนการควบคุมไว้ 10 ปีข้างหน้า แต่กว่าจะถึงเวลานั้นบริบททางสังคมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ดังเช่นในปี พ.ศ.2534-2558 มีการควบคุมนักสูบหน้าใหม่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 อย่างหนัก จนสามารถลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ได้ถึง 5 แสนคน แต่ขณะเดียวกัน การดำเนินการควบคุมกลับไม่สอดคล้องกับเมื่อ 10 ปีก่อนหน้า ที่มาตรการควบคุมนักสูบหน้าใหม่เอาไม่อยู่ ส่งผลให้มีจำนวนนักสูบหน้าเก่ามีหลายล้านคนในปัจจุบัน

  ดังนั้นภาพรวมในการดำเนินงานที่จำเป็น ในการออกกฎหมายรอง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องมีการเพิ่มองค์ความรู้ รายละเอียดอนุบัญญัติที่ทันต่อเหตุการณ์ต่อประชาชน การศึกษาการควบคุมที่ทันต่อเหตุการณ์ อาจจะศึกษาจากต่างประเทศที่มีการออกกฎหมายก่อนหน้าแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงในการโดนบริษัทอุตสาหกรรมฟ้องร้อง การเพิ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (มาตรา 36) (ภายใน 180 วัน) และเพิ่มพื้นที่ประกาศต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเกิดนวัตกรรมควบคุมต่างๆ ก็ต้องยึดหลักความเสมอภาค การเสนอให้มีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ หรือสติกเกอร์ไลน์เป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่ก็ต้องมีการนำเสนอกับคนได้ในทุกๆ กลุ่ม ศจย.จะได้มีการติดตามงานของคณะกรรมการควบคุมยาสูบ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ รวมทั้งกรมสรรพสามิตที่มีหน้าที่เรียกเก็บเงินกับบริษัทอุตสาหกรรมยาสูบ ว่าจะมีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในระยะเปลี่ยนผ่าน พ.ร.บ.อย่างไร เพื่อนำมาใช้ศึกษาในงานวิจัยต่อไป

  ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงกฎหมายและคำพิพากษาของศาลต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ว่า กรอบสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ที่องค์การอนามัยโลกออกเพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้ปฏิบัติตาม ในมาตรา 11 การบรรจุหีบห่อและฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบ (รูปแบบซองบุหรี่พร้อมป้ายคำเตือน) และมาตรา 13 การโฆษณายาสูบ การส่งเสริมยาสูบ การส่งเสริมการขายยาสูบและการให้การสนับสนุนโดยยาสูบ (ห้ามโฆษณาโดยเด็ดขาด) ใช้ในมาตรการการควบคุมซองบุหรี่แบบเรียบ หรือซองบุหรี่ที่จะต้องไม่มีการโฆษณาที่ดึงดูด และการควบคุมจะต้องไม่สุดโต่งและได้สัดส่วน ซึ่งในต่างประเทศได้เกิดการฟ้องร้องกันระหว่างรัฐบาลและบริษัทอุตสาหกรรมยาสูบ ยกตัวอย่างใน 3 ประเทศ ที่ได้มีการพิพากษาให้คดีเป็นที่สิ้นสุดไปแล้ว คือ ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยแม้จะมีการพิพากษาที่แตกต่างกันไป แต่ประเด็นที่มักมีการฟ้องร้องจะมีทิศทางและรูปแบบเดียวกัน

  "หากประเทศไทยจะนำบทเรียนจากกฎหมายนานาชาติเพื่อมาปรับใช้ในการดำเนินการควบคุมยาสูบ ก็ต้องระวังใน 2 เรื่อง คือ เรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ และการได้สัดส่วนไม่มีการลบยี่ห้อสินค้า."

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น