ส่งเสริมอย่างยั่งยืน

 • Wednesday, November 29, 2017 - 00:00


  ต้องยอมรับว่าในพื้นที่ห่างไกล ชนบทหลายๆ พื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ น้ำ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต ดังนั้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิติให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว กระทรวงพลังงานจึงได้ให้การ สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ สำหรับพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชุมชน บนพื้นที่สูง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน (Block Grant) ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการน้ำเกษตรกร ลดรายจ่าย สร้างรายได้

  ล่าสุด ลงพื้นที่ บ้านหาดเค็ดและบ้านสบยาว ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ติดตามความคืบหน้า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับภาคการเกษตร ด้วยพลังงานสะอาดตามศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งถือว่าพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นโครงการนำร่องที่ใช้เป้นต้นแบบเพื่อขยายไปสู่พื้นที่อื่น

  ซึ่งพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ อดีต รมว.พลังงาน ได้ให้นโยบายไว้ก่อนที่จะย้ายไปนั่ง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่า "ต้องการให้พลังงานจังหวัดต่างๆ นำเทคโนโลยีพลังงานมาเป็นส่วนช่วยสร้างรายได้ให้เกษตกรเพิ่มขึ้น โดยพลังงานจังหวัดน่านถือเป็นต้นแบบด้านการนำโซลาร์เซลล์มาผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลดีพืชผลทางการเกษตรและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ บ้านหาดเค็ดและบ้านสบยาว ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งพลังงานจังหวัดพื้นที่อื่นๆ สามารถนำไปขยายผลปรับใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้ต่อไป"

  อย่างไร การดดำเนินการที่ บ้านหาดเค็ด ได้รับเงินสนับสนุนประมาณ 478,000 บาท ผลิตไฟฟ้าขนาด 4,200 วัตต์ พร้อมถังพักน้ำคอนกรีต ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด นำไปติดตั้งบนพื้นที่สูงกว่าแหล่งน้ำประมาณ 30 เมตร และจ่ายน้ำด้วยระบบท่อไปยังแปลงเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและเกษตรกรอื่นๆ จำนวน 293 ราย ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหาดเค็ด หมู่ที่ 9 บ้านใหม่สามัคคี และหมู่ที่ 4 บ้านเมืองหลวง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 700 ไร่

  ซึ่งภายหลังจากที่มีการจัดการระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงในแต่ละพื้นที่แล้ว ทำให้กลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10% หรือเพิ่มเป็น 522 ตัน คิดเป็นมูลค่า 6.5 ล้านบาท ที่สำคัญยังสามารถพัฒนาเป็นมะม่วงส่งออกไปขายยังต่างประเทศสร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดไปสู่การปลูกพืชหลังนา พืชผักนอกฤดูกาล ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  สำหรับพื้นที่บ้านสบยาว ได้สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเกษตรกรอื่นๆ จำนวน 50 ราย ในพื้นที่ 620 ไร่ ภายใต้งบประมาณ 478,000 บาท ผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ขนาด 4,200 วัตต์ พร้อมถังพักน้ำคอนกรีต ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ติดตั้งบนพื้นที่สูงกว่าแหล่งน้ำประมาณ 70 เมตร และจ่ายน้ำด้วยระบบท่อไปยังแปลงเกษตรของเกษตรกร ซึ่งได้ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนสามารถเพิ่มรอบในการเลี้ยงหนอนไหมได้ 25-30% ส่งผลให้เกษตรกรมีรายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ารายละ 20,000 บาท

  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการเดินหน้าไปอย่างยังยืน กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้ต่อยอดด้วยการร่วมกันติดตั้งแทงก์น้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในสวนของตนเอง โดยมีการติดตั้งมิเตอร์น้ำ และเสียค่าน้ำหน่วยละ 1 บาท เข้ากลุ่มเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ

  ซึ่งการดำเนินการดังลก่าวถือว่า เป็นการสร้างการมีส่วนในเป็นเจ้าของเพื่อช่วยกันดูแลรักษา และสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนต่างๆ เข้ามาต่อยอดในการพัฒนาความรู้ในการทำเกษตรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการทำน้อยได้มาก และลดการบุกรุกพื้นที่ป่าในการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อีกด้วย

  อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมโดยใช้เงินจากกองทุนอนุรักษ์นั้นถือว่าเดินมาได้อย่างเหมาะสม แต่การส่งเสริมนั้นควรที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ครึ่งๆ กลาง พอเปลี่ยนผู้บริหารนโยบายก็เปลี่ยน การส่งเสริมก็เลิกลากันไปเหมือนที่ผ่านๆ มา ทำให้เงินที่เอาไปส่งเสริมนั้นสูญเปล่า ละลายทิ้งไปกับแม่น้ำ และที่สำคัญการใช้เงินกองทุนฯ เพื่อส่งเสริมอะไรก็ตาม ความที่จะเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง และมีผลที่ยังยืน.

  บุญช่วย ค้ายาดี

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น