หยุดกฎหมาย-ฆ่าประชาชน

 • Thursday, December 7, 2017 - 00:00


  มีเหตุผลที่สำคัญหลากหลายข้อของกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความผิดพลาดล้มเหลวในกระบวนการพัฒนาไปในทางทำลายทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อมและชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในกระบวนการกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำลังกลายเป็นกลไกในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าที่จะนำไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้ยุติร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลัอม ที่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

  ทั้งนี้ เครือข่ายชาวบ้านจากทั่วประเทศ อาทิ กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา กลุ่มคัดค้านโครงการเหมืองแร่ในหลายจังหวัด ทั้งที่ จ.อุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา ชัยภูมิ รวมทั้งกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ จ.เลย เพชรบูรณ์ และกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก

  ที่รวมตัวกันในนามเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสื่อสาร ร้องเรียนทุกช่องทางเพื่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน้าทำเนียบรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับฟังข้อเสนอ ต่อการจัดทำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ไม่ผ่านการจัดทำตามมาตรา 77 และไม่เป็นไปตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

  คำถามคือ เหตุใดข้อเสนอหรือข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา ถึงถูกละเลยจากรัฐบาล หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นไปเพื่อปรับปรุง หรือทำลายล้างธรรมชาติและชีวิตของประชาชน เพื่อเปิดทางเอื้อผลประโยชน์ใหักับกลุ่มทุน ธุรกิจเข้ามากอบโกย ทำลาย บนความทุกข์ยาก ความสูญเสียของประชาชน

  โดยเฉพาะการมุ่งแก้ไขในหมวดว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอเป็นหลัก เพื่อทำให้กระบวนการในการทำหรือพิจารณาเห็นชอบอีไอเอ มีขั้นตอนที่สั้นที่สุด โดยมีเป้าหมายอำนวยความสะดวกในการลงทุน เปิดทางให้กลุ่มทุนธุรกิจ เอกชน โดยละเลยคุณภาพชีวิตของประชาชน

  ทั้งการขยายอำนาจทางกฎหมาย จากการนำคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2559 ใส่ลงไปในมาตรา 50 วรรค 4 ที่ละเว้นให้กิจการด้านคมนาคมขนส่งและการสร้างเขื่อนที่ตัดผ่านเข้าไปในผืนป่าและพื้นที่ความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ กิจการด้านความมั่นคงทางพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือสัมปทานขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยไม่ต้องรออีไอเอผ่านความเห็นชอบก่อน แต่สามารถหาผู้ประมูลโครงการไว้ก่อนได้นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้แก่กิจการ หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เหล่านั้นมาสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาวะ ต่อประชาชนอย่างรุนแรงโดยไร้ส่วนร่วม หรือการตรวจสอบ ควบคุม

  ขณะเดียวกัน การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ล้วนแล้ว แต่เพื่อนำไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เพื่อส่วนรวมและประชาชน แต่ในทางกลับกัน เส้นทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่นี้ กำลังเดินหน้าไปสู่การทำลาย โดยผ่านกลไกของอำนาจกฎหมาย หากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์นิ่งเฉย มิสนใจต่อข้อเสนอ หรือละเลยการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ในการยุติร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐบาลกำลังทำลายมาตรฐานคุณภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและส่งเสริม สร้างความปลอดภัย คุ้มครองประชาชนทางสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นพื้นฐาน หลักประกันให้กับชีวิตประชาชน มิใช่เปิดเสรีในการเข้ามาทำลายอย่างไร้มาตรการ หรือการป้องกันอย่างเสรี โดยไม่สนใจชีวิตของประชาชน

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ควรเป็นไปเพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรืออุดช่องโหว่ปมปัญหาในการเข้ามาหาผลประโยชน์ของทุน ซึ่งเป็นปัญหาอันยาวนานของชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรอย่างไร้ความรับผิดชอบ มาอย่างต่อเนื่อง

  มิใช่การออกกฎหมายทุบหม้อข้าวชาวบ้าน เปิดประตูหน้าต่างให้กลุ่มทุนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์อย่างหน้ามืดตามัว เป็นกฎหมายเผด็จการสิ่งแวดล้อมที่ผนึกเกื้อหนุนกลุ่มทุนสามานย์ เข้ามาปล้นชิงทรัพยากธรรมชาติอย่างเสรี ทิ้งความสูญเสีย ความเสียหาย ผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินไว้ให้กับชาวบ้าน ภายใต้วาทกรรมคนส่วนน้อยต้องเสียสละ

  บทพิสูจน์ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่นี้ จะเป็นตัวชี้ชัดว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เลือกเดินเส้นทางทำลาย มากกว่ารักษา อนุรักษ์ สร้างสรรค์ให้ยั่งยืน เพราะหากละเลย เพิกเฉย ไม่รับฟังเสียงสะท้อนของผู้ไดัรับผลกระทบ ยุติ หรือทบทวนกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ที่ไร้ความชอบธรรมนี้ ย่อมชี้ชัดว่า รัฐบาล คสช.เลือกผลประโยชน์มากกว่าชีวิตประชาชน มุ่งหน้าที่จะใช้อำนาจอย่างหน้ามืดตามัว ผ่านช่องทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ เพื่อเข่นฆ่าประชาชน?.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น