“กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์”มอบทุน3สถาบัน เด็กศิลป์-เรียนดีแต่ขาดแคลนปีที่19

 • Saturday, December 16, 2017 - 00:00


  ปัญหาสำคัญประการหนึ่งสำหรับผู้เรียน นั่นคือ ครอบครัวมีรายได้น้อย ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียน ทำให้เป็นอุปสรรคที่ทำให้เยาวชนผู้มีใจรักศิลปะหลายคนไม่สามารถแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างเต็มที่ และบางคนหมดโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา เพราะครอบครัวแบกรับภาระไม่ไหว

  นับเป็นปีที่ 19 แล้วสำหรับ “กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์” ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษาด้านศิลปะ ที่ประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนางสาวศศินี ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นประธาน ร่วมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

  ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 มูลนิธิสยามกัมมาจลได้มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาในนามของ "กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์" แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 สถาบัน จำนวน 18ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 180,000 บาท โดยมอบให้แก่สถาบันการศึกษา 3 แห่ง ดังนี้ 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 7 ทุน ได้แก่ นายธรภัทร สุดสงวน นักศึกษาชั้นปีที่ 2, นายธนบดี บัณฑิตสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2, นายกลวัชรดนัย ธัญวัชน์ธนโสภณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นายคุณากร ทองมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นางสาวอรสุภา หมั่นดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นางสาวปิยภรณ์ ใจซื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวกุลณัฐ สี่สมประสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  2.วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 5 ทุน ได้แก่ นางสาวชนาธินาถ สิทธิธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นางสาวอภิวรรณ สุขเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นางสาวกิติมา กองกุหลาบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2, นางสาวทิพวรรณ ทวีรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนาวสาวณัฐมล ธนาวิชนัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2

  3.คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 ทุน ได้แก่ นายภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4, นางสาวอมราพร โรบินสัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4, นางสาวกุลธิดา กฤษณคุปต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4, นายอภิรัฐ ฤกษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายปฏิภาณ สมทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ มอบแก่สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อมอบแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 ทุน คือ นายไชยยัณห์ สละบัวเลย นักศึกษาชั้นปีที่ 3

  ทั้งนี้ เยาวชนที่ได้รับมอบทุนการศึกษาได้สะท้อนความรู้สึกจากการได้รับทุนไปเพื่อใช้ประโยชน์ น.ส.ชนาธินาถ สิทธิธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างฯ กล่าวว่า หนูชอบวาดรูปและงานศิลปะมาตั้งแต่ ม.3 มีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงมือทำ และยิ่งดีใจมากที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักต่อจนสำเร็จจากการรับทุนครั้งนี้ เพราะเงินจำนวนนี้จะเป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์การเรียน รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว หากในอนาคตเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถหยิบยื่นโอกาสให้คนอื่นต่อได้ ก็อยากนำความรู้ที่เรามีไปช่วยคนน้องๆ ที่มีความสนในงานศิลปะ หรือลงไปเป็นจิตอาสาช่วยทาสี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่ทรุดโทรมให้กลับมาน่าอยู่น่าเรียน มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เยาวชนอยากมาเรียนหนังสือ

  ด้าน นายอภิรัฐ ฤกษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การที่ผมเรียนศิลปะทำให้ผมมีมุมมองในการมองโลกกว้างขึ้น ละเอียดขึ้น เพราะเราต้องคิดและสร้างสรรค์งานในจุดที่คนอื่นเขามองไม่เห็น ทำให้ผมเป็นคนไม่ตัดสินอะไรจากการมองเพียงด้านเดียว และจะมองสองด้านเสมอ ที่สำคัญวันนี้รู้สึกภูมิใจมากที่เป็นคนหนึ่งที่ได้รับทุน ทำให้รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนมองเห็นว่างานศิลปะยังมีความสำคัญอยู่ มองเห็นความทุ่มเทของกลุ่มคนที่ทำงานด้านศิลปะ พร้อมทั้งช่วยเหลือต่อยอดให้งานของพวกผมใกล้ความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิม

  ผมสัญญาว่าเมื่อวันนี้เราได้รับทุนแล้ว ผมจะขยัน ผมจะสู้ และผมจะสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป จึงอยากฝากถึงน้องๆ รุ่นหลังว่า อยากให้เริ่มต้นที่ตัวน้องๆ ก่อน หาตัวเองให้เจอ และทำสิ่งที่รักอย่างเต็มที่ ทำออกมาจากใจ ที่สำคัญเราต้องรู้จักบริหารจัดการ วางแผน และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่เป็นภาระของสังคม แต่ต้องเป็นที่พึ่งของสังคมได้

  ส่วน นายธนภัทร สุดสงวน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในมุมมองผม คิดว่างานศิลปะเป็นเหมือนที่ระบายอารมณ์ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ เศร้า หรือเจออะไรที่ประทับใจก็สามารถนำมาลงในงาน เป็นเหมือนเครื่องเตือนความทรงจำในอดีตที่ผ่านมา อีกแง่หนึ่ง งานศิลปะยังเป็นตัวจุดประกายแรงบันดาลใจของใครอีกหลายๆ คนให้ทำเรื่องดีๆ เช่น ถ้าเขามองเห็นภาพภาพหนึ่งที่เป็นเมืองที่สวยงาม มันก็อาจจะพาให้เขากลับไปทำบ้านเมืองของเขาให้สวยงามและดีขึ้นก็ได้

  การได้รับทุนครั้งนี้มีความสำคัญกับชีวิตผมมาก เนื่องจากมารดามีสุขภาพไม่ค่อยดี จึงอยากได้ทุนนี้ช่วยสนับสนุนเรื่องการศึกษา สีและอุปกรณ์ในการทำงาน อีกส่วนหนึ่งนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพของแม่ ผมตั้งใจว่าหากวันหนึ่งผมมีศักยภาพมากพอ ผมจะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทุนทรัพย์ของผมให้คนอื่นที่มีความสนใจงานศิลปะ แต่ขาดการสนับสนุน ได้มีโอกาสเหมือนผมในวันนี้ ขอขอบคุณทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ที่เป็นเหมือนกำลังใจให้ผมทำเรื่องดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อไป

  นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนจาก "กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์" ในวันนี้ต่างรู้สึกมีกำลังใจและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมา ณ โอกาสนี้ ทุกคนต่างยืนยันจะนำทุนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา และจะนำโอกาสที่ดีแบบนี้ไปเผยแพร่ให้รุ่นน้องต่อไป

  สำหรับ "กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์" ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมอบหมายให้มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาด้านศิลปะ ผู้มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  โดยเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2544 ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางศิลปะ เคยเปิดเผยถึงการจัดตั้ง "กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์" ว่า “รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยตนเองเมื่อครั้งอายุ 14 ปี และยังศึกษาอยู่ในต่างจังหวัด เคยได้รับทุนจังหวัดให้เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ

  ต่อมาเมื่ออายุประมาณ 16-17 ปี ขณะกำลังเข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได้รับความเมตตาจาก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้ติดสอยห้อยตามและเรียนรู้จากท่าน หากไม่ได้รับโอกาสเหล่านั้นก็คงจะไม่มีตนเองในวันนี้ เมื่อมีโอกาสอันสมควรจึงมอบรายได้จำนวนหนึ่งจากการวาดภาพ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่สนใจงานด้านศิลปะขึ้นทั้งในระดับประถม มัธยม วิชาชีพ และอุดมศึกษา การมามอบทุนครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเห็นกระจกสะท้อนภาพชีวิตตนเองในอดีตอีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าเยาวชนที่ได้รับทุนวันนี้ก็จะเติบโตและค้นพบวิถีทางชีวิตของตนเองต่อไป…”

  สำหรับอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี นั้นเคยศึกษาชั้นมูลและระดับประถมที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ก่อนจะย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนบุญนิธิ จ.พะเยา และชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เมื่อบิดาย้ายกลับเชียงรายจึงเข้าเรียนจนจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ด้วยความที่เป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านการวาดรูปมาตั้งแต่ชั้นมูลและชั้นประถม สามารถวาดตัวละครรามเกียรติ์ได้เกือบทุกตัว มีความจำเป็นเลิศ และมีความคิดและจินตนาการที่แหวกแนวกว่าเด็กทั่วไป เมื่อจบชั้นมัธยม 6 ที่เชียงราย จึงได้รับทุนมาเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง และได้เป็นนักเรียนดีเด่น ด้วยฝีมือการวาดรูปที่หาใครเทียบยาก จึงเป็นหนึ่งในนักเรียนเพาะช่างดีเด่นด้านจิตรกรรม ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกไปแสดงในหอศิลป์แห่งชาติ นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้น อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จึงเข้าศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้เป็นศิษย์รุ่นท้ายๆ ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

  อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ได้รับฉายาว่า "จักรพรรดิแห่งผืนผ้าใบ" และยังได้ฉายาร่วมกับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินรุ่นน้องที่เป็นชาวเชียงรายเช่นเดียวกันว่า "เฉลิมชัย-สวรรค์ ถวัลย์-นรก" เนื่องจากผลงานของเฉลิมชัยมักมุ่งเน้นไปที่ภาพสวรรค์ หรือภพภูมิแห่งนิพพาน แต่ขณะของถวัลย์กลับให้อารมณ์ตรงกันข้าม เพราะมุ่งเน้นไปที่ความน่าสะพรึงกลัว หรือภาพของบาปหรือกิเลสในตัวตนมนุษย์

  สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารของมูลนิธิสยามกัมมาจลได้ที่ https://www.scbfoundation.com/ หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/SCBFOUNDATION/.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น