วชช.ร้องปลดล็อกปราชญ์ชาวบ้านเป็นอาจารย์ได้

 • Tuesday, December 19, 2017 - 00:00

  “รักษาการ ผอ.วชช.” เสนอปลดล็อกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ.หวังเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการท้องถิ่น มาเป็นอาจารย์วิทยาลัยชุมชน รวมถึงขอให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ครบ และเพิ่มสัดส่วนข้าราชการ

  นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วชช.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้มอบนโยบายให้แก่สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้เน้นการบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง พร้อมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว นอกจากนี้ตนยังได้ยื่นข้อเสนอให้ทาง รมช.ศธ.พิจารณาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.วชช.ต้องการให้มีการปลดล็อกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตร ว่าจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาและมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน หรือถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความชำนาญ ไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งวิทยาลัยชุมชนควรเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการท้องถิ่น มาเป็นอาจารย์วิทยาลัยชุมชน

  2.ขอให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตของวิทยาลัยชุมชน สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ได้ทั้งหมด เนื่องจากขณะนี้นักศึกษาที่เรียนอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน สามารถเทียบโอนได้เพียง 2 ใน 3 หรือ 60 หน่วยกิต และทำให้เมื่อนักศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต้องเรียนเพิ่มจาก 3 ปีที่เรียนอนุปริญญา ไปอีก 3-4 ปี ทั้งที่หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ผ่านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือทีคิวเอฟ และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่ สกอ.กำหนดเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย ก็ควรจะสามารถเทียบโอนได้ง่ายขึ้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และ 3.ขอให้เพิ่มสัดส่วนข้าราชการ วิทยาลัยชุมชนมากกว่า 16 คน ตามกรอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด เพราะตอนนี้มีการขยายวิทยาลัยชุมชนไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งจำนวนข้าราชการ 16 คน ไม่เพียงพอในการบริหารงาน

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น