BOIขยายเวลา รับส่งเสริมSME ทุนนอกไหลเข้า

 • Tuesday, December 19, 2017 - 00:00


  บอร์ดบีโอไอเห็นชอบขยายเวลาขอรับส่งเสริมเอสเอ็มอีถึงสิ้นปี 2562 ปรับเงื่อนไขเอื้อทุกประเภทกิจการ เผย 9 เดือนอนุมัติเงินลงทุนรวม 1.7 พันล้านบาท ด้าน สสว.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายส่งเสริมเอสเอ็มอี ปรับโครงสร้างบอร์ดพร้อมชง ครม.จัดทำงบประมาณเอสเอ็มอี ขณะที่ "โซนี่ พิคเจอร์ส-ฮอลลีวูด" จ้องลงทุนอุตสาหกรรมบันเทิงในไทยเพิ่มหลังสหรัฐฯ ปรับสถานะเป็นดับเบิลยูแอล

  เมื่อวันจันทร์ นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยให้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.62 จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในสิ้นปี 2560

  นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขการขอรับส่งเสริม อาทิ การขยายขอบข่ายประเภทกิจการที่ให้ส่งเสริมตามมาตรการนี้ให้ครอบคลุมกว้างมากขึ้น โดยเปิดให้สามารถขอรับการส่งเสริมได้ในเกือบทุกประเภทกิจการรวมกว่า 100 ประเภท จากเดิมกำหนดไว้เพียง 40 ประเภทกิจการ รวมทั้งให้มีการผ่อนปรนเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษให้แก่กิจการเอสเอ็มอีในบางประเภท โดยการให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเอสเอ็มอี แบ่งเป็นสิทธิและประโยชน์พื้นฐาน กำหนดตามประเภทกิจการให้ได้รับการเพิ่มเติมวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเกณฑ์ปกติ 100% เป็น 200% ในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

  "การให้สิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรเพิ่มเติม เช่นกรณีมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง คณะกรรมการให้ผ่อนปรนเงื่อนไขสัดส่วนเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายลดลงจากเกณฑ์ปกติครึ่งหนึ่ง เพื่อให้เอสเอ็มอีใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้ได้ง่ายขึ้น รวมถึงกรณีที่ตั้งกิจการใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ หากเป็นประเภทกิจการในกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี"

  เลขาธิการบีโอไอกล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีโครงการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่บีโอไอกำหนดยื่นขอรับการส่งเสริมใน 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.) 48 โครงการ เงินลงทุน 1,738 ล้านบาท ขณะที่มีเอสเอ็มอีที่มีเงินทุนในโครงการต่ำกว่า 200 ล้านบาทยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาทั้งหมด 761 โครงการ มูลค่ากว่า 32,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80% ของคำขอทั้งหมดในปีนี้ ที่มีอยู่ 978 โครงการ หรือมีมูลค่ารวมกว่า 370,000 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งหมด 600,000 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเสนอขอรับการส่งเสริมในช่วงท้ายปี

  นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เอสเอ็มอี เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.เพิ่มหลักเกณฑ์เรื่องรายได้ กำหนดนิยามลักษณะของเอสเอ็มอี ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตและลักษณะของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 2.ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดส่งเสริม) และคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดบริหาร)

  3.เพิ่มอำนาจหน้าที่ของบอร์ดส่งเสริม เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อจัดทำงบประมาณด้านเอสเอ็มอีโดยบูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และบอร์ดส่งเสริมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานร่วมด้วย และ 4.เพิ่มวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ของ สสว.ในการประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเอสเอ็มอี ช่วยในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้นักลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์, แอนิเมชัน, เพลง, เกมส และโทรทัศน์ เป็นต้น เริ่มให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น หลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (พีดับเบิลยูแอล) มาเป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (ดับเบิลยูแอล) เนื่องจากมั่นใจว่าการลงทุนในไทยจะไม่ประสบปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์หรือก๊อบปี้สินค้ากันมากนัก

  "ตอนนี้โซนี่ พิคเจอร์สและผู้ผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของไทยมากขึ้น และยิ่งไทยได้รับเลือกสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาอยู่ระดับดับเบิลยูแอล ก็จะเป็นแรงจูงใจผู้ผลิตหนังระดับโลกเข้ามาไทยมากกว่าเดิมอีก และในอนาคตรัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยการลดภาษีที่ต้องมากกว่าคู่แข่งเพื่อแข่งขันกับประเทศต่างๆ"

  สำหรับการปรับสถานะไทยให้อยู่ในระดับดับเบิลยูแอล จะทำให้ไทยอยู่ในระดับเดียวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดาในด้านการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา และเป้าหมายต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้หลุดพ้นจากบัญชีดับเบิลยูแอล หรืออยู่ในระดับที่ไม่มีการละเมิดลิขสิทธ์แต่อาจใช้เวลาหลายปี

  นายสนธิรัตน์กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างมีปัญหาเหมือนกันหมด พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลก

  นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า การปรับสถานะประเทศไทยของสหรัฐฯ จะส่งผลดีต่อไทยมากในด้านการลงทน เพราะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหัวใจของไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟ 10 อุตสาหกรรมที่ภาครัฐสนับสนุนล้วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมมูลค่าผู้ที่ขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอกว่า 100,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงมั่นใจว่านักลงทุนจะมีการลงทุนจริงเร็วขึ้น

  นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมฯ อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ เพื่อให้มีความครอบคลุมสามารถเอาผิดผู้ทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยเฉพาะผู้กระทำผิดที่ไปอยู่ต่างประเทศ และปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร ให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาคำขอ เป็นต้น นอกจากนี้การปราบปรามพื้นที่ที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในย่านการค้าสำคัญ จากที่ปัจจุบันแทบจะไม่มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น