ลั่นฆ้องชัยชุมชนต.เสียวต้นแบบปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ100% เสนอทำศูนย์ข้อมูลสถานการณ์เด็กกับสุราเพื่อMapingทำงานได้ผล

 • Tuesday, November 7, 2017 - 00:00


  ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รอง ผจก.สสส. และเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันเปิดป้ายลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง เพื่อประกาศก้องยกระดับ “เทศกาลออกพรรษา” เป็นงานบุ-ปลอดเหล้างานที่ 14 ของคน ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ด้วยการน้อมนำปรัช¬าเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุขของรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติใช้ ชาวบ้านพร้อมใจกันปักดอกดาวเรืองสีเหลืองอร่ามบนพานขนาดให¬่ เพื่อถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เดินหน้า Stop Drink Gen Z Strong ไม่สูบ Just Say No ดูงานชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ ปลอดเหล้าได้ถึง 100%

  ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รอง ผจก.สสส. พร้อมทีมผู้บริหาร นพ.ทวีศักดิ์ นพเกสร ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ทัศนีย์ ศิลปะบุตร กก.บริหารแผน 1 (สุรา บุหรี่) สสส. เมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประสาน ขันติวงษ์ ประธานคณะกรรมการสุขภาวะ ต.เสียว ร่วมกันเปิดป้ายลั่นฆ้องชัยให้เทวดาฟ้าดินรู้ว่าชุมชนชมรมคนสู้เหล้า บ้านหนองโม ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ หมู่บ้านนี้งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งหมู่บ้าน “โตมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคนด้วยน้ำเมา” พร้อมกับการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ถือดอกดาวเรืองเพื่อถวายความอาลัย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเดินแถวปักดอกดาวเรืองสีเหลืองอร่ามบนพานขนาดให¬่เพื่อถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมมอบป้ายชมรมคนหัวใจเพชรภาคอีสานตอนล่าง บุคคลที่สามารถเลิกเหล้าได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี

  ดร.ช¬านิน กฤติยาโชติ นักวิชาการอิสระศรีสะเกษ ทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีเสวนา ครูจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ นักรณรงค์ชวนคนเลิกเหล้ารางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน/รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ครูเกษียณอายุมาแล้ว 2 ปี ทำงานกับ เครือข่ายงดเหล้า จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่ปี 2549 กรมสรรพสามิต มาสุ่มตรวจเริ่มขายบุหรี่ยากขึ้น เปลี่ยนเป็นแบบฉีกซองขายในหมู่บ้าน ขายตรงต่อผู้บริโภค เราต้องรู้เท่าทันพฤติกรรมการบริโภค ควบคุมสินค้ามาเรื่อยๆ ถ้าเราขึ้นภาษีสูงขึ้น ควบคุมคนเข้าไม่ถึง จะต้องมีการเบรกบุหรี่จากชายแดนไหลเข้ามาทุกช่องทาง ทุกวันนี้รถตู้เข้าออกตามแนวชายแดนช่องจอม ช่องเม็ก ช่องสกรัมทุกวัน คน 1500 คนถือมา 1500 ขวด 1500 แพ็ก/วัน “เราต้องสร้างเครือข่ายเลี้ยงฉลองวันเกิดงานบุ¬ประเพณีช่วยกันแชร์สนั่นเมือง ช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อนของตัวเองอย่าข้องแวะบุหรี่ เหล้า การพนัน รู้เท่าทันปั¬หา ปกป้องบ้านของตัวเองไม่ให้เกิดไฟไหม้ บ้านหลังนี้ได้สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมพฤติกรรมให้กินได้ยากขึ้น”

  “เราต้องสนับสนุนให้ร้านค้าไม่ขาย คนไม่ดื่ม งดเหล้าครบพรรษา หัวใจสำคั¬คือความร่วมมือของทุกคนในชุมชนที่ร่วมกันรักษากติกาชุมชน กระบวนการชุมชนเป็นที่มาของหมู่บ้านปลอดเหล้าร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งการส่งต่อแนวคิดให้เด็กและเยาวชนรู้จักป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าของปั¬หาที่เกิดจากน้ำเมาภายใต้กลุ่มเยาวชนคนพันธุ์เสียวสร้างสุข ถือเป็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพราะมีผู้นำที่ทำจริง มีผู้ตามที่ให้ความร่วมมือ เรียกว่าคนพันธุ์เสียวปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำอย่างแท้จริง ด้วยการยกระดับให้งานออกพรรษาเป็นงานบุ¬ปลอดเหล้า “ออกพรรษา งดเหล้าตลอดปี ชีวีเป็นสุข” โดยน้อมนำปรัช¬าเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุขตามรอยพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

  อ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (จบปริ¬¬าตรีการพัฒนาชุมชน มมส.ปริ¬¬าโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล ปริ¬¬าเอก ไทศึกษา มมส.) กล่าวว่า ถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคมพลังเยาวชนเป็นสิ่งสำคั¬มาก ศูนย์วิจัยให้ทุนกับนักวิชาการเพื่อติดตามการยับยั้งชั่งใจของเด็กๆ ที่เล่นการพนัน ไม่ดื่มเหล้า ด้วยการเล่านิทานให้เด็กฟัง ให้เด็กเสียสละ ส่วนเด็กในระดับมหาวิทยาลัยต้องทำให้อยู่ในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า จัดงานวันเกิดปราศจากเหล้า บุหรี่ ขณะเดียวกันควรจะมีศูนย์ข้อมูลเจาะสถานการณ์เด็กกับสุราเพื่อ Maping วิเคราะห์ในการดูแลเยาวชน ศรีสะเกษเป็น Model ที่น่าสนใจ เมื่อหลับตาลงนึกถึงศรีสะเกษเป็นพื้นที่ต้นแบบหลายๆ อย่าง ประกาศเจตนารมณ์มีพื้นที่รูปธรรมมองเห็นได้อย่างเด่นชัด เราต้องช่วยกันสร้างพลเมืองสร้างสรรค์ตามนโยบายของประเทศ ผู้ให¬่ก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อนด้วย

  บำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงาน สคล.ภาคอีสานตอนล่าง กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานฯ รับผิดชอบ 9 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุกดาหาร อำนาจเจริ¬ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ การขับเคลื่อนแก้ไขปั¬หาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เน้นชุมชนเป็นฐาน มีประชาคมงดเหล้าเป็นผู้ประสานการขับเคลื่อนงานกำหนดยุทธศาสตร์ การทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การสร้างพื้นที่รูปธรรมบุ¬ประเพณีปลอดเหล้า การให้ความรู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจแอลกอฮอล์ สร้างความตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนค่านิยมหรือให้ประชาชนมีสำนึกในการลด ละ เลิก ดื่มรวมทั้งการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เน้นกระบวนการทำประชาคมเพื่อกำหนดเป็นกติกาหรือมาตรการชุมชนงานประเพณีปลอดเหล้า และขยายไปสู่ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ จะช่วยลดจำนวนนักดื่มทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

  จันที สมนา หัวหน้าบ้านพักเด็กและความรุนแรงในครอบครัวจากการดื่มสุรา กล่าวว่า เรารู้กันว่าสุราคือสาเหตุปั¬หาสังคมทุกด้าน เราต้องรณรงค์ให้สุราเป็นสิ่งหาซื้อได้ยาก ทุกวันนี้แต่ละหมู่บ้านขายสุรากันอย่างอิสรเสรี ผู้นำต้องทำเป็นต้นแบบอย่างเอาจริงเอาจังด้วยการปลุกจิตสำนึกเด็กว่าการดื่มสุรามีโทษ ต้องช่วยกันสร้างกลไกสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับตำบล เด็กมีบทบาททำกิจกรรมเป็นแรงผลักดันให้พ่อแม่เกิดความละอายที่จะดื่มสุรา จนต้องมีการปรับพฤติกรรมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกทำตามด้วย ทำให้หมู่บ้าน ตำบล ในชุมชนปลอดเหล้าจริงๆ
  คณะทั้งหมดลงพื้นที่ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ดูงานชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ ปลอดเหล้าได้ถึง 100% ขับเคลื่อน 14 งานบุ¬ แสวง-ศิริวรรณ อุ่นอบ สองสามีภรรยาให้สัมภาษณ์ที่บ้าน เฉวียน ผาทอง ซึ่งเป็นบ้านของบิดา ศิริวรรณ อุ่นอบ “หลังจากที่สามีเลิกเหล้ามีเงินเหลือเดือนละ 2,000 บาท ก็เป็นเงินของครอบครัว สามีสุขภาพดีขึ้น ไม่มีความดันโลหิต ไม่ต้องใช้ยาแล้ว มีเวลาทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัว เหมือนได้สามีคนใหม่กลับคืนมา เขาติดเหล้ามา 20 ปี ตอนนี้อายุ 47 ปีแล้ว เรามีลูกชาย 2 คน คนโตเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ส่วนลูกชายคนเล็กเรียนชั้น ป.6 รร.บ้านเสียว”

  พ่อใส สีด้วง วัย 78 ปี พ่อตาชวนลูกเขย มานิตย์ บุ¬ศรี เลิกเหล้าพร้อมบอกว่าขณะนี้ตนเองเลิกเหล้ามาแล้ว 4 ปี แต่ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้ “ผมกินเหล้าตั้งแต่อายุ 28 ปี ตัดใจเลิกเหล้า ใครจะมานั่งกินเหล้าต่อหน้าก็อดทนได้ไม่กินด้วย”
  ชา¬พิศุทธิ์ โพธิ์หนองหว้า วัย 50 ปี คนใจเพชร “เมื่อก่อนผมสูบบุหรี่และดื่มเหล้าแต่ตอนนี้เลิกทั้งหมดแล้ว เพราะลูกๆ บ่นว่าสูบบุหรี่กินเหล้าแล้วตัวเหม็น ก็คิดว่าเราน่าจะเลิกบุหรี่และเหล้าเพื่อลูกเมีย ตอนนี้มีเงินเก็บส่งรถกระบะจนหมดแล้ว และส่งรถไถเหลืออีก 3 ปี ผ่อนส่งได้หมด งดเหล้าแล้วก็มีวิถีพอเพียง ชีวิตดีขึ้น ขยันทำมาหากิน ไม่ต้องเสียเวลาออกไปดื่มเหล้า ออกพรรษาก็จะทำต่อ มั่นใจว่าทำได้ เกิดความภาคภูมิใจ รอบตัวมีแต่รอยยิ้ม” จากนั้นอรั¬¬า โพธิ์หนองหว้า พาคณะสื่อมวลชนชมบ้านน่าอยู่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น