สมเด็จพระเทพฯพระราชทานโอวาทครูการศึกษาคือเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูต้องเร่งพัฒนาตัวเองปลูกฝังเยาวชนสมาชิกของชุมชนทั่วโลก

 • Tuesday, November 14, 2017 - 00:00


  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งเสมอว่า “Because I want to be a teacher” เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์เลสเต 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการศึกษา ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ พระราชทานพระราโชวาท “การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูต้องเร่งพัฒนาตัวเองปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ในฐานะสมาชิกของชุมชนทั่วโลก”

  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดงานสุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเต ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 11 ต.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็น ประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์เลสเต 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ดังที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งเสมอว่า “Because I want to be a teacher”

  นพ.ธีระเกียรติ เจริ¬เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รศ.คุณห¬ิงสุมณฑา พรหมบุ¬ รองประธาน กก.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุณห¬ิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุ¬รักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการใน 11 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

  ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ทินสิริ สิริโพธ์ รองเลขาธิการคุรุสภาทำหน้าที่พิธีกรในงาน นพ.ธีระเกียรติ เจริ¬เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถวายรายงานการจัดงานครั้งนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กราบทูลว่า ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมาจากการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการในอาเซียนและติมอร์เลสเตทั้ง 11 ประเทศ ด้วยคุณสมบัติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาประเทศละ 1 คน การคัดเลือกสุดยอดครู 2 ปีครั้ง ปีนี้เป็นปีแรกของการพระราชทานรางวัล มีเหรีย¬รางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรีย¬สหรัฐ ทั้งนี้มีการแสดงวงโยธวาทิต 8 นาทีจากนักเรียนโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ครูศรัณย์ ศรีมะเริง ครูรางวัลคุณากร ปี 2560 ทำหน้าที่วาทยกรควบคุมวง บรรเลงเพลง The Sound of Music โอแลงซาย เมจิค บี และเพลงสดุดีมหาราชา

  ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 11 คน จาก 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพวกท่าน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 11 ท่านเป็นครูที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเป็นอย่างมาก ตลอดอาชีพการสอนของครูเหล่านี้ได้อุทิศตัวให้กับลูกศิษย์ของเขาเพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษา และเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตและการศึกษาที่สูงขึ้น จุดสำคั¬ของการศึกษามีความหมายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ที่สำคั¬ไปกว่านั้นคือ การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในฐานะที่ครูเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง หมายความถึงทุกท่านเช่นกัน ครูจึงจำเป็นต้องปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอและแสวงหาความรู้ใหม่ เพราะปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากครูไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ครูก็ไม่สามารถติดตามการพัฒนาของนักเรียนได้ ครูที่มีคุณภาพต้องสร้างคนที่มีคุณภาพ เราทุกคนรู้ดีว่าต้องใช้เวลาในการส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ในฐานะสมาชิกของชุมชนทั่วโลก”

  การศึกษาสำหรับทุกคนจึงเป็นเรื่องสำคั¬ที่จะต้องรวมผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมลงทุนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคและการระดมทรัพยากร แสดงให้เห็นว่าเราควรมุ่งเน้นการให้การศึกษาแก่ทุกคน และมาจากการมีส่วนร่วมส่งเสริมการศึกษาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  “ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากเวทีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในปี 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนของครู ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และขอบคุณกระทรวงศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการใน 11 ประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการคัดเลือกครูดีเด่นสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานในพิธีมอบรางวัล ปี 2560 สำหรับการจัดงานที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือน ต.ค.นี้เป็นการเฉลิมฉลองวันครูโลก ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “อิสรภาพทางการสอน อำนาจการจัดการสอนของครู” จึงเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้ถึงการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของครูผู้ได้รับรางวัลทั้ง 11 ท่านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสำเร็จลุล่วงในกิจกรรมครั้งนี้”

  ครูจาก 11 ประเทศที่เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปีนี้มี 1.มาดามลิม ซง โงว จากเนการาบรูไนดารุสซาลาม ครูสอนวิชาเคมีระดับ A-level ที่วิทยาลัย ดูไลเพนกิรัน มูด้า อัล-มูตาดี บิลลา ครูผู้ดึงศักยภาพลูกศิษย์ทำให้ทุกคนมีตัวตนในชั้นเรียนและเปิดใจที่จะเรียนรู้จนมีคะแนนสูง และยังเป็นครูพี่เลี้ยงแก่ครูในระดับประเทศ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม 2.นางดี โส พอน ราชอาณาจักรกัมพูชา ครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนประถมคาร็อกร่อง ครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนแห่งความสุข ดึงครอบครัว โรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยสร้างอนาคตของลูกศิษย์และประเทศ

  ผลสำเร็จจากการเป็นครู 20 ปีได้รับรางวัลสมเด็จเดโชใน ปี 2560 3.นายเอชอน ระมัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครูสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาเมกาวังงี ครูนักพัฒนาการศึกษาของอินโดนีเซีย ผู้ฝึกอบรม รร.ระดับมาตรฐาน ผู้เขียนตำราเรียนระดับประถมศึกษาจนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ครูในชวาตะวันตก และได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในระดับชาติ4.นางคูนวิไล เคนกิติสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครูให¬่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง เวียงจันทน์ นักบริหารจัดการโรงเรียนยอดเยี่ยม บริหาร รร.ขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการหลอมรวมการมีส่วนร่วมของครูและชุมชนส่งผลต่อการพัฒนา รร.อย่างมีคุณภาพ

  5.มาดามฮัจ¬ะห์ ซารีปะ บินตี เอิมบง ประเทศมาเลเซีย ครูสอนทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ รร.มัธยม อิมเทียส ยายาซัน ทีแรงกานู ดังความรู้ในห้องเรียนสู่การออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปั¬หาชีวิตประจำวันจนผลงานของลูกศิษย์ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 6.นายทัน ทุม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมระดับมัธยม รร.เมืองยัวดายี แคว้นซาเกรง ได้รับรางวัลการสอนดีเยี่ยมในการส่งเสริมเด็กระดับ 9 สอบผ่านภาษาอังกฤษทั้งระดับรัฐและภูมิภาค 7.ดร.เฮซุส อินสิลาดา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา รร.มัธยมแห่งชาติอังคาเด กูลทีโล ผู้สร้างการเรียนรู้แบบองค์รวมบนวิถีทางวัฒนธรรม และนักประพันธ์ภาษาถิ่น 8.มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิปซิงห์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ รร.ประถมแอนเดอสัน ผู้ปลดปล่อยศักยภาพเด็กหลังห้องสู่การมีทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวกความเป็นครูผู้อุทิศตน เข้าใจถึงจิตใจเด็ก ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน ได้รับการยกย่องด้วยรางวัล Excellent Service Award ปี 2557 9.นางลีโอโปลดีนา โจอานา กูเตเรส สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ผอ.รร.ศูนย์กลางประถมศึกษาเซนโฮเซ มี รร.สาขาอีก 7 แห่งนับเป็นครูบริหารจัดการทรัพยากรเป็นเลิศ

  โดยการเชื่อมประสานการสนับสนุนจากภายนอกทำให้ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนา รร. 10.นางฟาน ถิ หนือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครูสอนภาษาอังกฤษและหัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ต่างประเทศ รร.มัธยมชั้นนำเลอกวิดง เมืองดานัง 11.ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ประเทศไทย ครูเชี่ยวชา¬กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี บุกเบิกการสอน
  ไอซีทีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ในโรงเรียนกว่า 32 ปี.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น