สัญจรพิษณุโลก-สุโขทัย เหตุชาวบ้านยังยากจน!

 • Sunday, December 24, 2017 - 00:01

  "บิ๊กตู่" นำทีมประชุม ครม.สัญจร "พิษณุโลก-สุโขทัย" 25-26 ธ.ค.นี้ "ไก่อู" เผยปัญหาสำคัญคือประชากรส่วนใหญ่ยังยากจน โครงสร้างพื้นฐานไม่สมบูรณ์ ติดตามความคืบหน้าโครงการบางระกำโมเดล 60

  พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการลงพื้นที่พบปะประชาชนและการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งสุดท้ายของปี 2560 ในวันที่ 25-26 ธ.ค. ที่ จ.พิษณุโลกและ จ.สุโขทัย ว่าปัญหาสำคัญคือประชากรส่วนใหญ่ยังยากจน โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและสนามบิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และสินค้าเกษตรยังมีมูลค่าไม่สูงนัก

  ดังนั้น ทิศทางที่สำคัญในการพัฒนาภาคเหนือข้อหนึ่งคือการแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมทั้งดึงศักยภาพที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการมีแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ การมีที่ตั้งเชื่อมโยงกับภาคกลางและกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น รวมทั้งใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

  พล.ท.สรรเสริญกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวด้วยว่าการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ พื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความเสื่อมโทรม และปัญหาหมอกควัน ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขและทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง สิ่งที่นายกฯ รอคอยคือการได้พบปะกับพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกและผู้นำท้องถิ่นของสุโขทัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และจะได้สร้างความเข้าใจถึงทิศทางและอนาคตของประเทศอีกด้วย

  ด้าน พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 25 ธ.ค. เวลา 07.00 น. นายกฯ พร้อมคณะออกเดินทางโดยเครื่องบิน Embraer จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เพื่อลงพื้นที่พบปะประชาชนสร้างการรับรู้ต่อนโยบายและการดำเนินแผนงานโครงการของรัฐบาลในรอบ 3 ปี

  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ในรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และการหนุนเสริมโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน

  พ.อ.หญิงทักษดากล่าวว่า จากนั้นนายกฯ จะร่วมประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ในด้านการพัฒนาด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป การยกระดับการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน การพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบางระกำโมเดล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ หรือ “โครงการบางระกำโมเดล 60” ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ช่วยลดผลกระทบของอุทกภัยและการแก้ปัญหาภัยแล้ง

  พ.อ.หญิงทักษดากล่าวว่า ขณะที่ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ จ.สุโขทัย พบผู้นำท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐบาลและผู้นำท้องถิ่นของ จ.สุโขทัย รวมถึงเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์และเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 800 ปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.สุโขทัย รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดวงจรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ “สร้างความประทับใจ บอกต่อ กลับมาเที่ยวซ้ำ”

  พ.อ.หญิงทักษดากล่าวอีกว่า สำหรับวันที่ 26 ธ.ค. จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2560 โดยเวลา 07.00 น. ก่อนการประชุม ครม.นายกฯ และคณะรัฐมนตรีร่วมทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุขของประชาชน ที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ จากนั้นนายกฯ จะเป็นประธานการประชุม ครม. ที่ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น