ชาว“โนนไทย”ขานรับงานอบรมฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก

 • Saturday, December 30, 2017 - 00:00


  ขับเคลื่อนโครงการมาถึงครึ่งทางแล้ว สำหรับการจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก (ลายซิกแซ็ก)” กลุ่มฝีมือหัตถกรรมในพื้นที่ (ขยายผลต่อยอดจากกลุ่มวิทยากร) ตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การขับเคลื่อนของ 4 องค์กรร่วมจัด อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มูลนิธิชัยพัฒนา, กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

  ล่าสุด ตัวแทนครูวิทยากรกลุ่มแม่บ้านของตำบลโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ซึ่งผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตรครูผู้นำ ณ สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้อ่างฤาไน ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้นำความรู้ถ่ายทอดให้ชาวชุมชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน ณ หอประชุม อบต.โนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายโอฬาร โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการเปิดงาน

  นายโอฬาร โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กล่าวสรุปจากการเปิดงานว่า โครงการอบรมที่จัดขึ้นนี้นับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากหญ้าแฝกนั้น หากมีความตั้งใจทำก็สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนทำอยู่แล้วให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนมากขึ้น

  นายอำเภอโนนไทยกล่าวด้วยว่า พื้นที่แห่งนี้ได้รับประโยชน์จากหญ้าแฝกในการพัฒนาและปรับปรุงดินอยู่แล้ว เมื่อมีการขยายการอบรมมาให้ชาวบ้านก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นไปอีก

  ทางด้านนางสาวสมพรสิริ เสริมรัมย์ หัวหน้าทีมบริหารเครือข่าย/หญ้าแฝก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดโครงการจากการนำตัวแทนวิทยากรกลุ่มแม่บ้านจาก 3 พื้นที่เครือข่าย อันได้แก่ กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา, กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความพร้อมและสมัครใจมาร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก เพื่อทำหน้าที่เป็นครูถ่ายทอดลายซิกแซ็ก ซึ่งเป็นลวดลายอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดพะเยา และเป็นลวดลายบนสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อในร้านภัทรพัฒน์ให้กับชาวชุมชน

  “การจัดอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือการทำหัตถกรรมให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจความร่วมมือของ 4 องค์กรร่วมจัด และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถมีรายได้เสริม เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยสืบสานงานหัตถศิลป์ของไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญตลอดมา

  นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือทางด้านหัตถกรรมที่จะผลิตสินค้าที่เป็นความต้องการของผู้ซื้อให้เพียงพอกับความต้องการได้ ซึ่งหากชาวบ้านทำได้ก็เท่ากับมีงาน มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” หัวหน้าทีมบริหารเครือข่าย/หญ้าแฝก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าว

  นายพรมนัส โรจนสิทธิกุล หรือโจ้ เจ้าหน้าที่สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเตรียมงานอบรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรมได้รับความสนใจจากชาวโนนไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกลุ่มของโนนไทยเองถือว่ามีศักยภาพสูงมากทั้งแหล่งการเพาะปลูกหญ้าแฝก และฝีมือแรงงานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกอยู่แล้ว และทางเครือข่ายที่นี่ยังเตรียมที่จะไปขยายผลในอีก 8 อำเภอด้วยกัน จึงมองว่าการอบรมดังกล่าวจะสามารถขยายแรงงานฝีมือด้านหัตถกรรมที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไปได้อย่างแท้จริง

  เช่นเดียวนางสาววาสนา พ้นภัยพาล หรือพลอย พนักงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลตอบรับจากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการว่า ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชาวบ้าน ผู้มาร่วมเข้ารับการอบรม ประกอบกับชาวโนนไทยมีฝีมือแรงงานในด้านงานหัตถกรรมอยู่แล้ว จึงมองเห็นความสำคัญและมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งจากการสร้างรายได้และอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการง่ายในการต่อยอดกลุ่มชาวบ้านแห่งนี้ที่มีทักษะบ้างแล้วให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น สามารถผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีต่อไปออกสู่ท้องตลาดได้

  ทางด้านนายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มวิชาการ สำนักงานพัฒนาที่ดินนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินเองก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝก เพื่อวัตถุประหลักคือการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการฟื้นฟู ปรับปรุง บำรุงดิน เนื่องจากประโยชน์ของหญ้าแฝกมีอย่างมากมาย ด้วยรากของหญ้าแฝกที่ยาวกว่า 3 เมตร หากนำไปปลูกในคูคลอง ริมบ่อ ก็จะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้ เป็นต้น

  ในส่วนของความต่อเนื่องจากการปลูกหญ้าแฝกนั้น ส่วนใบของแฝก เกษตรกรก็สามารถตัดใบแฝกนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ดังเช่นที่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก (ลายซิกแซ็ก)” ครั้งนี้ เพราะใบหญ้าแฝกมีความเหนียว แข็ง จึงเหมาะกับการนำมาทำหัตถกรรม การแปรรูป ทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น สร้างรายได้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตอีกทางหนึ่ง ถือเป็นการน้อมนำเอาพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้ทรงให้แนวคิดไว้ว่า “การปลูกแฝกจะสร้างความยั่งยืนได้นั้น ชาวบ้านต้องได้ประโยชน์ในหลายๆ มิติอย่างต่อเนื่อง” ดังนั้นจะเห็นว่าการปลูกแฝกเกิดเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลให้ชาวบ้านเกิดความสนใจหันมาปลูกแฝกได้อย่างยั่งยืน

  ขณะที่ นายประสิทธิ์ ปิ่นชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย เปิดเผยว่า กิจกรรมการอบรมที่จัดขึ้นนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของ อบต.โนนไทย ที่พยายามส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลัก

  สำหรับพื้นนี้มีการปลูกแฝกกันอยู่แล้ว เนื่องจากมีปัญหาเรื่องดินเค็มจนทำให้สามารถทำการเกษตรได้ การอบรมดังกล่าวจึงนับเป็นการต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่งจากสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่คุ้นเคยอยู่แล้ว ประกอบกับชาวโนนไทยเป็นคนที่มีฝีมือและทำงานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกอยู่แล้ว จึงทำให้กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจ

  นายก อบต.โนนไทยบอกด้วยว่า ในส่วนของ อบต.จะให้ความสนับสนุนเครือข่ายเพื่อทำการขยายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกไปยังประชาชนในตำบลและอำเภออื่นๆ ต่อไป เพราะนี่มิใช่เป็นเพียงการทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการทำให้ประชาชนใช้เวลาว่างไปในทางที่เป็นประโยชน์ และเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบไปอีกด้วย

  ด้านนายมานะ เซียงสันเทียะ ประธานศูนย์ฝึกอาชีพ ต.โนนไทย และรองประธานเครือข่ายคนรักษ์แฝกระดับประเทศ เปิดเผยว่า กิจกรรมอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวโนนไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เพราะที่ผ่านมาชาวชุมชนทำงานหัตถกรรมจากหญ้าแฝกอยู่แล้ว เรามีความภูมิใจว่า เราเป็นเครือข่ายแรกที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนา และขยายผลเครือข่ายคนรักษ์แฝกที่ใช้ประโยชน์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำออกไป โดยสิ่งที่พวกเราตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตคือ การสืบสานภูมิปัญญาจากหญ้าแฝกไปยังรุ่นต่อรุ่น ทั้งการส่งต่อและประยุกต์ความรู้ไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  โดยส่วนที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้หัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก (ลายซิกแซ็ก) ก็คือ เทคนิคและทักษะในการทำโมเดล รวมถึงขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบอย่างการคัดคุณภาพจากใบหญ้าแฝกก่อนที่จะทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะออกมาสวยหรือไม่ หัวใจสำคัญต้องอยู่ที่ขั้นตอนแรกในการทำว่าได้คุณภาพและมาตรฐานหรือเปล่า ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้กลับไป

  ทางด้าน ดร.จุฬารัตน์ เพ็ชรจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการเผยแพร่ความรู้เรื่องอาชีพ รวมทั้งหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกให้ประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญที่มาร่วมให้ความรู้ในการอบรมกล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก สามารถตอบโจทย์ในกลุ่มชาวบ้านที่ว่างงานจากช่วงทำนาทำไร่ ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมรายได้ และยังเป็นการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างหญ้าแฝกที่เราส่งเสริมมานานแล้ว มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการพัฒนาร่วมกันกับภาคีเครือข่ายจนเกิดผลสำเร็จ นำมาซึ่งอาชีพที่ยั่งยืน

  โดยการเข้าร่วมอบรมนี้ นับว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือและมีความสนใจเป็นจำนวนมาก ด้วยเพราะพวกเขาต้องการที่จะรายได้ มีอาชีพเสริม แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์หรือทักษะมาก่อน แต่ก็มีความพยายามในการเรียนรู้ มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นฝีมือแรงงานต่อไป สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้

  ทั้งนี้ เมื่อการฝึก "อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก (ลายซิกแซ็ก)” เสร็จสิ้นลง สิ่งที่จะได้เห็นคือ การเกิดขึ้นของแรงงานฝีมือคุณภาพที่จะมาสร้างผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ซึ่งนอกจากจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นแล้ว สำคัญที่สุดคือ ฝีมือแรงงานดังกล่าวจะช่วยทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มเติมอย่างยั่งยืนอีกด้วย.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น