ตั้งสมัชชาจังหวัดดันปฏิรูปศึกษา

 • Thursday, January 4, 2018 - 00:00

  "หมอจรัส"เผยหมดยุคใช้กลไกรัฐอย่างเดียว/ใส่ในร่างพ.ร.บ.ศึกษาชาติ

  คกก.อิสระฯ หนุนแนวคิดใช้ภาคประชาสังคมระดับจังหวัดขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา “หมอจรัส” เผย รธน.เปิดช่องให้ภาคประชาชนมีบทบาท ย้ำสมัชชาการศึกษาต้องหลากหลายและกระจายอำนาจสู่ภูมิภาค โดยกำหนดบทบาทภาคประชาชนในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

  นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ได้มีการหารือถึงข้อเสนอเกี่ยวกับบทบาทและรูปแบบของภาคประชาสังคมระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และได้มีข้อสรุปว่า การใช้ภาคประชาสังคมระดับจังหวัดมีความจำเป็นต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษามีแต่กลไลภาครัฐที่เข้ามาดำเนินการเท่านั้น ต่อมาภายหลังถึงจะให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา แต่ก็ยังมีข้อจำกัด เพราะขณะนี้มีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการในระดับพื้นที่ของกลุ่มโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ยังระบุไว้ด้วยว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องมีบทบาทของภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เราจะต้องมีภาคประชาสังคมในรูปแบบสมัชชาการศึกษาเกิดขึ้น โดยสมัชชาการศึกษานั้นจะต้องมีความหลากหลายเกิดขึ้น เน้นการกระจายอำนาจไปยังส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ปกครองจะต้องมีบทบาทสำคัญที่จะต้องช่วยปฏิรูปการศึกษาด้วย ไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียว

  สำหรับการสร้างกลไกการจัดการและเวทีบูรณาการของจังหวัด จะต้องทำพร้อมกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อช่วยชี้ปัญหาจัดลำดับความสำคัญและติดตามความก้าวหน้าได้อย่างตรงจุด รวมถึงกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิรูปการศึกษาจังหวัดและรณรงค์ขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดเป้าหมายร่วมที่เหมาะสมกับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จะมีการบรรจุเรื่องสมัชชาการศึกษาโดยภาคประชาสังคมใส่ไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....ด้วย แต่จะเป็นในรูปแบบใดนั้น จะวางแนวทางหารือร่วมกันอีกครั้ง

  ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า สำหรับการจัดสมัชชาการศึกษานั้น ถือว่ามีกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รองรับไว้อยู่แล้ว ในการรวมตัวเป็นรูปแบบสมาคม มูลนิธิ แต่การเกิดการรวมตัวของภาคประชาชนให้เป็นสมัชชาการศึกษาและเกิดผลในทางปฏิบัตินั้นจะมีตัวเชื่อมใดได้บ้าง อีกทั้งบทบาทของสมัชชาการศึกษาจะเข้ามาช่วยปฏิรูปการศึกษาอย่างไร เช่น การติดตามประเมินผล หรือการช่วยกำหนดนโยบาย เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงมอบเป็นการบ้านให้ นพ.สมศักดิ์ไปคิดว่าเมื่อเป็นสมัชชาการศึกษา เรื่องไหนควรทำหรือไม่ควรทำ หรือจะเป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการมาช่วยปฏิรูปการศึกษา รวมถึงบทบาทในระดับพื้นที่ควรเป็นแบบไหน.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น