ชงฯงบบัตรทองปี63แตะ2แสนล.

 • Tuesday, January 9, 2018 - 00:00

  สปสช.ส่งให้ครม.พิจารณาควบ2ปีรวด"/2562ได้ค่ารักษา3,634บาท/คน

  บอร์ด สปสช.เคาะงบกองทุนบัตรทอง ปี 62 จำนวน 1.93 แสนล้านบาท ส่วนปี 63 แตะ 2 แสนล้าน เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา คิดเป็นค่ารายหัวรักษาพยาบาลปี 62 และ 63 จำนวน 3,634 และ 3,865 บาทตามลำดับ

  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบวาระ “ข้อเสนอนโยบายงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562-2563” เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

  ทั้งนี้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2562 และกรอบภาระงบปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงิน โดยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัวได้เสนอจำนวน 176,561.38 ล้านบาท หรือ 3,634.82 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ คำนวณประชากรผู้มีสิทธิ จำนวน 48.57 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้รับจัดสรรอยู่ที่ จำนวน 156,019 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น จำนวน 20,541.76 ล้านบาท หรือ 437.50 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ (ร้อยละ 13.7) โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเพิ่มงบประมาณเป็นผลจากต้นทุนบริการ ทั้งจากอัตราเงินเฟ้อค่ายาและค่าตอบแทนบุคลากร ปริมาณการใช้บริการ และขอบเขตการบริการ รวมถึงนโยบายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเมื่อหักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐ จำนวน 47,314.96 ล้านบาท คงเหลือเป็นงบประมาณที่เข้าสู่กองทุน จำนวน 129,246.41 ล้านบาท

  ส่วนงบประมาณนอกเหมาจ่ายรายหัว นำเสนอรายละเอียดดังนี้ 1.งบบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3,363.57 ล้านบาท 2.งบบริการสาธารณสุขไตวายเรื้อรัง จำนวน 8,281.79 ล้านบาท ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ 3.งบบริการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง จำนวน 3,757.98 ล้านบาท 4.งบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,490.28 ล้านบาท 5.งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 1,359.84 ล้านบาท 6.งบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว จำนวน 1,443.14 ล้านบาท

  จากงบ 6 รายการข้างต้นนี้ เมื่อรวมเป็นงบประมาณนอกเหมาจ่ายรายหัว คิดเป็นจำนวน 17,360.76 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2,006.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 จากปัจจัยต้นทุนการบริการ ปริมาณการใช้บริการ และขอบเขตบริการและนโยบายที่เพิ่มขึ้น และเมื่อรวมกับงบเหมาจ่ายรายหัว รวมเป็นงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งสิ้น จำนวน 193,922.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งได้รับจัดสรร จำนวน 177,367.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16,554.35 ล้านบท (ร้อยละ 9.3) โดยหลังหักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐแล้วเป็นงบเข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 146,607.17 ล้านบาท

  พร้อมกันนี้ได้นำเสนอกรอบงบประมาณกองทุน ปี 2563 ต่อ ครม.ควบคู่ โดยได้นำเสนอกรอบงบประมาณภาพรวมกองทุน สปสช.ทั้งหมด จำนวน 207,504.82 ล้านบาท แยกเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 188,664.35 ล้านบาท หรือ 3,865.36 บาทต่อประชากร และงบค่าบริการอื่นๆ นอกงบเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 18,840.46 ล้านบาท ประกอบด้วยงบบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ งบบริการสาธารณสุขไตวายเรื้อรัง งบบริการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง งบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ชายแดนภาคใต้ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และงบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น