เห็นชอบร่างพรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพิ่มอำนาจกรมศิลป์ฯดูแล


   

กิตติพันธ์ พานสุวรรณ โฆษกวธ.คนใหม่

 13 ก.พ.-นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัด วธ. เป็นโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมแทนนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ โฆษก วธ.มีทำหน้าที่ในการเผยแพร่และประสานงานประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางนโยบายของ วธ. ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของ วธ. และหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

นายวีระ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานปลัด         สำนักนายกรัฐมนตรี นำเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งร่างพ.ร.บ.นี้ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา และเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป ทั้งนี้ สำหรับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเสนอมีเนื้อหา         ให้กรมศิลปากร (ศก.) กระจายอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการ และดูแล บำรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลภารกิจดังกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า อย่างไรก็ตามการเสนอปรับปรุงร่างพ.ร.บ.โบราณสถานฯ  ยังมีร่างพ.ร.บ.โบราณสถานฯ ฉบับที่กรมศิลปากร ดำเนินการปรับแก้ไข ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ขณะนี้ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ให้ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการได้ภายในเร็วๆนี้

อย่างไรก็ตาม หลังจากร่างพ.ร.บ.โบราณสถานฯ ทั้งสองฉบับผ่านการอนุมัติหลักการจากที่ประชุม ครม.แล้ว ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะนำร่างพ.ร.บ.ทั้งหมดมาวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขกฎหมายก่อนที่จะเสนอตามขั้นตอน เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 


รัฐบาล คสช. ........ ยังไม่ถึงกับล้มป่วย เพียงร่างกายอ่อนแอ ภูมิต้านทานคอร์รัปชันน้อยลง ไวรัสสายพันธุ์ NGO 5 SIN 1 จึงโจมตีต่อเนื่อง!

มาตรฐานไหนใช้คว่ำ ๗ กกต.?
ปฏิรูประบบ 'อย่าคิดว่าไม่สำคัญ'
ทุบรถ 'สะท้อนถึงราก' ระบบ
การเมืองไซด์ไลน์
อย่าเลือกตั้งเพราะอยาก
'สะท้อนกรรมจากอริยสงฆ์'