เศรษฐกิจ

Saturday, 16 November, 2013 - 00:00

ป.ตรีรับไม่ถึง"15,000"ลุ้นโบนัส2.8เดือน

  ศรีปทุมจับมือ ส.อ.ท. สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปริญญาตรียังไม่ถึง "หมื่นห้า" ลูกจ้างลุ้นโบนัสเฉลี่ย 2.48 เดือน
    นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สถาบันฯ  ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2556/2557 ซึ่งดำเนินการเป็นปีที่ 5 โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 210 แห่ง จาก 21 กลุ่มอุตสาหกรรม
    โดยจากผลการสำรวจค่าจ้าง ปี 2556/2557 ในส่วนค่าจ้างขั้นต้น (Base Salary) สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ จำแนกตามวุฒิโดยเฉลี่ยรวม พบว่าวุฒิ ปวช.จ่ายเฉลี่ย 9,477 บาท วุฒิ ปวส.จ่ายเฉลี่ย 10,475 บาท วุฒิปริญญาตรีจ่ายเฉลี่ย 14,131 บาท วุฒิปริญญาโทจ่ายเฉลี่ย 19,171 บาท และวุฒิปริญญาเอกจ่ายเฉลี่ย 26,119 บาท
    สำหรับค่าจ้างสำหรับผู้มีประสบการณ์ พบว่า ระดับผู้บริหารกลุ่มงานระดับสูงจ่ายเฉลี่ย 114,932 บาท ระดับผู้บริหารกลุ่มงานระดับกลางจ่ายเฉลี่ย 61,387 บาท ระดับผู้บริหารกลุ่มงานระดับต้นจ่ายเฉลี่ย 34,964 บาท ระดับผู้ชำนาญการวิชาชีพในกลุ่มงานจ่ายเฉลี่ย 26,967 บาท ระดับเจ้าหน้าที่จ่ายเฉลี่ย 18,832 บาท และระดับปฏิบัติการจ่ายเฉลี่ย 12,309 บาท
    ส่วนการจ่ายโบนัสปี ประจำปี 2555 เฉลี่ยของทุกกลุ่มธุรกิจ / อุตสาหกรรมอยู่ที่ 2.29 เดือน และคาดการณ์การจ่ายโบนัสประจำปี 2556 เฉลี่ยอยู่ที่ 2.48 เดือน โดยกลุ่มธุรกิจ /  อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายโบนัสโดดเด่น 3 อันดับ ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ 4.95 เดือน กลุ่มกระเบื้อง เซรามิก 4  เดือน กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์ 3.43 เดือน.