การศึกษา-สาธารณสุข

Thursday, 18 July, 2013 - 00:00

"สมศ."ยังจำเป็น ชี้ถ้า"ยุบเลิก"ไป ขาดภาพสะท้อน

  กมธ.การศึกษาค้านยุบ สมศ. ชี้หากไม่มี สมศ.จะมีหน่วยงานใดสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่มาตรฐาน แนะ สมศ.ควรยกระดับไปประเมินมาตรฐานระดับสากล ส่วน รร.ควรมีมาตรฐานเบื้องต้น จะได้ไม่ต้องประเมินยุบยั่บเหมือนปัจจุบัน
    นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการประชุมสัญจรมายังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)​ ว่า ขณะนี้ค่อนข้างเป็นห่วง เพราะสังคมไทยค่อนข้างสับสน ซึ่งหลายส่วนบอกว่าไม่ควรมี สมศ. แต่ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่ายังควรจะต้องมี สมศ. เป็นหน่วยงานประเมินความพร้อมสถานศึกษา ครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อนำจุดบกพร่องส่งให้ต้นสังกัดในการที่จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจุดนี้จะทำให้สถานศึกษา ไม่ว่าขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ก็จะสามารถเข้าสู่มาตรฐานของ สมศ.ได้ทุกแห่ง
    ประธาน กมธ.การศึกษากล่าวอีกว่า แต่ กมธ.การศึกษามีข้อแนะนำให้กับ สมศ. ว่าอยากให้ทำมาตรฐานการประเมินคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพราะปัจจุบันสถานศึกษานอกจากจะต้องประเมินกับองค์กรภายในประเทศแล้ว อย่างการประเมินของ สมศ. การประเมินของต้นสังกัด การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก็จะต้องประเมินกับองค์กรต่างประเทศด้วย เช่น มาตรฐานไอเอสโอ เป็นต้น เพื่อจะบ่งบอกว่าโรงเรียนได้มาตรฐาน ฉะนั้นอยากให้ สมศ.ช่วยทำมาตรฐานการประเมินที่ใกล้เคียงกับสากล เพื่อโรงเรียนจะได้ประเมินคุณภาพเพียงครั้งเดียว โรงเรียนจะได้ไม่สับสน รวมถึงต้องทำให้โรงเรียนคิดว่าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นงานประจำ ไม่ใช่อย่างปัจจุบันที่จะประเมินทีก็ทำที จนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเป็นภาระ
    นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานศึกษา หลักสูตร ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งเปิดกันง่ายมากขึ้น ดังนั้นจึงมีต้องมีหน่วยงานและมีเกณฑ์เป็นตัวกำหนดในการที่จะรักษาคุณภาพของสถานศึกษานั้นๆ เพียงแต่ว่าผลการประเมินอาจจะไปกระทบความรู้สึกของสถานศึกษา จึงทำให้รู้สึกเบียดเบียนเวลา และสร้างภาระให้แก่สถานศึกษา ทั้งที่ สมศ.ก็เปรียบเหมือนหน่วยงานที่ช่วยคุ้มครองบริโภค ถ้าสถานศึกษาด้อยคุณภาพ ไม่มีครู จะปล่อยให้สอนเด็กต่อได้อย่างไร อีกทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพกันหมด หากไทยไม่มีหน่วยงานนี้จะเป็นคุณกับประเทศหรือไม่ก็ต้องลองคิดดู.