การศึกษา-สาธารณสุข

Thursday, 18 October, 2012 - 00:00

ป.1-ม.3อย่าตกใจสพฐ.สอบ"เอ็นที"ปลายปีนี้หรือในอีก2เดือนวัดผลทุกชั้นที่ไม่สอบโอเน็ต/ครู หนาวแน่!ใช้เลื่อนวิทยฐานะ

  สพฐ.ฟิตเตรียมจัดทดสอบ "เอ็นที" ในช่วงปลายปีนี้ ย้ำปรับปรุงแบบทดสอบใหม่ เน้นจุดทดสอบให้สอดคล้องกับระดับวัยที่แตกต่างกัน ป.1-2 เน้นวัดผล อ่านออกเขียนได้ เลขคณิต และอ่านใช้เหตุผล ส่วน ป.4-5 เพิ่มภาษาอังกฤษ สังคมฯ วิทย์, ม.1-2 วัดทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ครูหนาวได้เพราะใช้ประเมินเลื่อนวิทยฐานะครั้งแรก
    นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการให้ประเมินผู้เรียนทุกช่วงชั้นด้วยข้อสอบระดับชาตินั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานการประเมินผู้เรียนด้วยการใช้แบบทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) หรือเอ็นที มาปรับรูปแบบ และจะสอบในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งในการทดสอบที่ปรับรูปแบบใหม่นี้จะกำหนดจุดเน้นการประเมินผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและช่วงวัยได้ ดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1-ป.3) จะประเมินด้วยข้อสอบที่วัดผล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่านออกเขียนได้ ด้านการคิดเลข และด้านการอ่านและการใช้เหตุผล โดยเป็นการบูรณาการเนื้อหาของกลุ่ม 8 สาระการเรียนรู้ไว้ด้วยกัน
    สำหรับช่วงชั้นที่ 2 แค่ระดับชั้น ป.4, ป.5 วัดผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ขณะที่ชั้น ป.6 จะใช้แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำหรับช่วงชั้นที่ 3 แค่ระดับชั้น ม.1, ม.2 จะเป็นการวัดผลทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การสอบโอเน็ตชั้น ม.3 ต่อไป ทั้งนี้ สำหรับการประเมินผลด้วยข้อสอบเอ็นทีรูปแบบใหม่นั้น จะเริ่มทำการประเมินเริ่มในปีการศึกษานี้ ขณะเดียวกันจะได้นำผลการประเมินทั้งเอ็นทีของ สพฐ. และโอเน็ตของ สทศ. มาเพื่อประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะของครูต่อไป
    สำหรับการสอบเอ็นทีเดิม จะจัดสอบเพียงชั้น ป.3 ป.5 และ ม.2 เช่นในระดับชั้น ป.2 วัดผล 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ขณะที่ชั้น ป.5 และ ม.2 วัดผล 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
    นายชินภัทรกล่าวว่า ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ สพฐ.จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครูในสายผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ซึ่งจะเป็นการประเมินแนวใหม่ที่เน้นประเมินสมรรถนะครู โดยจะเชิญนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ มาร่วมหารือ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน ซึ่งระยะต้นจะเริ่มจากสาขาที่มีความพร้อม คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยคาดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะได้ข้อสรุปในการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ที่เป็นรูปธรรม เพื่อจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาต่อไป.