อ่านเอาเรื่อง

Monday, 25 November, 2013 - 00:00

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ "แจ๋ว" กว่านี้

    อย่างที่รู้กัน คุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในอันดับ "รั้งท้าย" ในกลุ่มประเทศอาเซียน แพ้แม้กระทั่งเขมรและเวียดนาม ทั้งๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณมากกว่าทุกกระทรวง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเงินเดือนสูงถึงระดับ ๘-๙-๑๐ และซี ๑๑ ก็มีมากกว่ากระทรวงอื่น แต่แปลกที่ "คุณภาพการศึกษาไทย" ต่ำเตี้ยเรี่ยดินอย่างน่าเวทนา
    ผมอยู่ในวงการศึกษามาจน "เหนียงยาน" เห็นอย่างหนึ่งที่ทำให้การศึกษาต่ำต้อย เพราะเรามีการ "พัฒนา" ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อยไปและไม่ต่อเนื่อง ผมจึงอยากให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแบ่งเป็นสองสายด้วยกัน คือ สายสถานศึกษา แยกเป็น ๑.ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒.รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๓.ครูผู้สอน ๔.นักการภารโรง
    สายเขตพื้นที่การศึกษา แยกเป็น ๑.รอง ผอ.สพท. และ ผอ.สพท. ๒.ผู้อำนวยการกลุ่ม+หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ ๓. ศึกษานิเทศก์ ๔.หัวหน้ากลุ่มต่างๆ ในทุกกลุ่ม ๕.เจ้าหน้าที่อื่นๆ ๖.นักการภารโรง-พนักงานขับรถยนต์ 
    หลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ๑.จุดเน้นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้บริหารควรทราบ ๒.ผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นนักวิชาการ ๓. จิตวิทยาผู้บริหารโรงเรียน ๔.การพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ๕.การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ๖.อื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
    หลักสูตรการพัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียน ๑. จุดเน้นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ๓.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการโรงเรียน ๔.จิตวิทยาผู้บริหาร ๕.อื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
     หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ๑.เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้สนุกและเร้าใจในกลุ่มสาระหลัก คือ  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา ๒.เทคนิคการสอนนักเรียนคละชั้น ๓.การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบง่ายและประหยัด 
    หลักสูตรการพัฒนานักการภารโรง ๑.บทบาทและความรับผิดชอบของนักการภารโรง ๒.ระเบียบ กฎหมายที่ควรรู้ ๓.การตกแต่งและปรับปรุงโรงเรียนให้สวยงาม ๔.การพัฒนาฝีมือช่างในด้านต่างๆ     
    หลักสูตรการพัฒนารอง ผอ.สพท.กับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ๑.จุดเน้นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ๓.มนุษยสัมพันธ์กับการทำงาน ๔.การสร้างทีมงาน ๕.การประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานที่ควรปรับแก้ ๖.อื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร หลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ๑. มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานและการนิเทศ ๒.การพูด:  คุณสมบัติสำคัญของศึกษานิเทศก์ ๓.ระเบียบงานสารบรรณที่ควรรู้ ๔.การทำงานให้ครบ ๓ เต็ม เต็มเวลา เต็มความสามารถ เต็มใจ ๕.ศึกษานิเทศก์กับการใฝ่เรียนรู้ ๖. วัฒนธรรมการทำงานที่ควรปรับแก้ ๗.อื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร 
    หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานในทุกกลุ่ม ๑. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ๒.มนุษยสัมพันธ์กับการทำงาน ๓.การสร้างทีมงาน ๔.การประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานที่ควรปรับแก้ ๕.การทำงานให้ครบ ๓ เต็ม เต็มเวลา เต็มความสามารถ เต็มใจ ๖.การใฝ่เรียนรู้ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา 
    หลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทั่วไปในสำนักงาน ๑. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ๒.การพูดในที่ทำงาน  ๓.การแต่งตัวที่เหมาะสม ๔.มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน ๕.การทำงานให้ครบ ๓ เต็ม เต็มเวลา เต็มความสามารถ เต็มใจ ๖.การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ ๗.วัฒนธรรมการทำงานที่ควรปรับแก้ ๘.อื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร 
    หลักสูตรการพัฒนานักการภารโรงและพนักงานขับรถยนต์ ๑.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ๒.การปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ๓.การบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้ ๔.ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ ๕.อื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร  หากพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้แจ่มแจ๋วกว่านี้ คุณภาพการศึกษาคงจะเรี่ยมกว่านี้ครับ คุณอัตถ์.
                               จันโททัย กลีบเมฆ             
    ผมไม่มีอะไรเสริม นอกจากบอกว่า นี่คือคัมภีร์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยควรนำไปต่อยอดครับ.

                ความเร็วสูง
เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถืออย่างสูง
    ได้อ่านไทยโพสต์ ฉบับวันที่ ๔ พ.ย.นี้ เกี่ยวกับนายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่กล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มีแนวคิดที่จะยกที่ดินบริเวณมักกะสัน ๕๙๗ ไร่ และที่ดินย่านช่องนนทรี ๒๔๐ ไร่ ให้กระทรวงการคลังเช่าระยะเวลา ๕๐-๑๐๐ ปี เพื่อนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อแลกกับการล้างหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า ๘ หมื่นล้าน และเมื่อครบสัญญาเช่าทั้งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และที่ดินทั้งหมดจะถูกยกคืนกลับไปให้การรถไฟในฐานะเจ้าของ ผมว่าระยะเวลาเช่ายาวนานเกินไป น่าจะนานเพียง ๖๐-๗๐ ปีก็พอ ซึ่งถือว่าเท่า ๑ ชั่วอายุคนคนหนึ่ง จากข่าวดังกล่าวผมขอแสดงความเห็น ๒ ประการ
    ๑.เห็นด้วย คือพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่รกร้างไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย นอกจากเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคนจน คนกลุ่มนี้สมควรที่จะได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และควรอย่างยิ่งที่จะเก็บพื้นที่ดังกล่าวไว้บางส่วน น่าจะประมาณ ๒๑๕ ไร่ของที่ดินทั้งหมด เพื่อมอบให้ กทม.จัดทำเป็นสวนสาธารณะ เพื่อสร้างเป็นปอดให้คนกรุงเทพฯ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสวนออกกำลังกาย หรือกิจการอื่นที่ไม่กระทบต่อสังคมส่วนรวม ผมคิดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากชาวกรุงเทพฯ และจะได้รับการอนุโมทนาสาธุจากผู้คนเป็นอันมาก
    ๒.ที่ไม่เห็นด้วย (พร้อมคัดค้านอย่างแรง) คือ คำกล่าวของนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่กล่าวว่าโครงการรถไฟความเร็วสูง ในส่วนของเส้นทางสายเหนือเฟสแรก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม หากผ่านขั้นตอนได้กระทรวงคมนาคมจะขออนุมัติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าโครงการนี้ ซึ่งเท่ากับว่าน่าจะจัดให้มีการประกวดราคาในปี ๕๗ และเร่งรัดเฟสแรกให้เสร็จภายในปี ๖๒ ผมเคยเขียนต่อต้านรถไฟความเร็วสูงมาแล้ว วันนี้ต้องเขียนอีก การนำรายได้จากการเช่าที่ดินของการรถไฟฯ มาสนองความต้องการของรัฐมนตรีคมนาคมท่านนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ควรคิดเลิกสร้างรถไฟความเร็วสูง แล้วหันมาทำรถไฟรางคู่ทั่วประเทศจะได้ประโยชน์มากกว่า การสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะทางสั้นๆ  ไม่น่ามีประโยชน์ และเป็นการแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำ เพราะค่าโดยสารพอๆ กัน รัฐไม่น่าจะคิดทำการอะไรเพื่อที่จะแข่งกับชาวบ้านหรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆ และได้อ่านหนังสือพิมพ์ในวันต่อมา ที่มีข่าวว่าท่านรัฐมนตรีนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ได้พูดกับทางจีนว่า จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อแลกกับการซื้อข้าวของจีน แต่ยังดีที่ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับการแลกข้าว ก็เป็นการดีจะได้ช่วยลดการขาดทุนในการจำนำข้าว แต่ไม่ควรเอาไปสร้างรถไฟความเร็วสูง แต่ให้เอามาเป็นทุนในการสร้างรถไฟรางคู่ทั่วทั้งประเทศจะดีกว่า ได้ประโยชน์มากกว่า ผมคิดว่าคนไทยต้องการรถไฟรางคู่มากกว่า
    เรื่องรถไฟความเร็วสูง เลิกเห่อตามญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, สเปนเสียที ถึงจีนเองก็ใช่ว่าจะเก่งรถไฟความเร็วสูง มีอุบัติเหตุบ่อยไป ประเทศที่เขาร่ำรวยกว่าไทยมากมายเช่น  อเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา ก็ไม่เคยมีความคิดที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูง คนไทยเห่อฝรั่งเศสและญี่ปุ่นมาก ไม่เคยนึกว่าสองประเทศนี้ได้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจแก่คนไทยไว้เป็นอันมาก ลืมเสียแล้วหรือ!
    พูดถึงรัฐมนตรีคมนาคม คนนี้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นอาจารย์จุฬาฯ มาก่อน และจบปริญญาโทจาก MIT ที่มีชื่อเสียง รัฐมนตรีท่านนี้เป็นผลิตผลจากนายตำรวจใหญ่ ผมดูโหงวเฮ้งและลายเซ็นแล้วเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ ลายเซ็นเป็นแบบเดียวกับบุรุษหน้าเหลี่ยม พลเอกเชาวลิต และรัฐมนตรีอีกหลายคนในรัฐบาลปูเบี้ยว ผมอ่านเท่าไรๆ ก็เดาไม่ได้ว่าเป็นท่านผู้ใด รัฐบาลชุดนี้จึงเชื่อถือไม่ได้ เต็มไปด้วยคนคดในข้องอในกระดูก ประชาชนช่วยกันขับไล่ให้ออกไปโดยเร็ว
    ประเทศไทยยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เซ็นชื่อที่ผมเห็นในหนังสือพิมพ์อ่านไม่ออกทั้งนั้น เมืองไทยจึงเต็มไปด้วยคนโกงเกือบทั้งประเทศ พวก CEO ของบริษัทต่างๆ ที่ผมพบเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เซ็นอ่านง่ายมีเพียงคนเดียวคือ บัณฑูร ล่ำซำ.
                    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
                                ส.ประทับแก้ว
    เรื่องรถไฟความเร็วสูง คล้ายๆ กับการสร้างตึกสูง ก่อนนี้สัก ๒๐ ปี ประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนารวมทั้งไทย แข่งกันสร้างตึกสูง เพราะคิดเอาว่านั่นคือสัญลักษณ์ของการพัฒนาประเทศ สุดท้ายกลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลว เพราะการมีตึกสูงมิได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางด้านเศษฐกิจแต่อย่างใด รถไฟความเร็วสูงก็เช่นกัน เป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังฮิตในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คล้ายๆกับเศรษฐีใหม่แข่งกันซื้อรถเบนซ์นั่นแหละครับ สุดท้ายไม่ได้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแต่อย่างใด.

     มวลมหาอนันตราษฎร์แก้ว        มาเถิดมา มากทวี
    ๑ ไอ้หอกนั่นไฉนรกร้าย        ยืนนาน
    ก็เงินบาปมันซื้อพรรคพาล    มากท้น
    ซื้อพวก "ข้ารัฐมาร"            มาเป็นทาส
    ยิ่งอำนาจโหดหื่นปล้น        ชาติแก้วสู่ฉิบหาย
    ๒ อำนาจบาปมันกร่างกร้าว    ทั้งแผ่นดิน
    ใช้ถ่อยขู่ทั้งธรณิน            ฝ่อสิ้น
    ใช้ตะกวดช่วยโหดหิน        ข่มราษฎร์
    ไอ้เลวชาติผยองดุดิ้น        ขย่มร้ายทำลายศาล
    ๓ ไอ้หอกหักหากไร้            เงินตรา
    คงไป่มีเปรตปอบผวา        รอบล้อม
    คงอยู่อย่างหมูหมา            กาสัตว์
    ไร้เลิศดีค่าพร้อม            อยู่อ้อมใจสาธุชน
    ๔ มันเก่งใช้พละบ้า            มหามาร
    กดหัวทวยราษฎร์นาน        ข่มเหี้ยม
    ให้อยู่กับความกลัวลาน        ตาเหลือก
    ยังผู้กล้ายังหยัดเยี่ยม        ออกท้าผจญมัน
    ๕ จึ่งก่อเกิดยิ่งเลิศล้ำ        มหาชน มหาธรรม
    ถึงที่สุดแล้วสุดทน            เหลี่ยมร้าย
    มหาชนเท่านั้นคือ กล        ศึกชนะ มหามาร
    ธรรมยิ่งมากจึงจักด้าย        ชนะถ้วนอธรรมสถุล.
                             วรฤทธิ์  ฤทธาคนี