การศึกษา-สาธารณสุข

Thursday, 26 December, 2013 - 00:00

ขยายหมู่บ้าน ไอโอดีน100% พบใช้แค่20%

    กรมอนามัยเล็งปี 57 เพิ่มชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนครบ 100% หลังสำรวจพบคนไทย 20% ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนทั้งที่เป็นสารสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีมีครรภ์
    นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ปี 2557 ว่า กรมอนามัยได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความสำคัญของการใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดที่ต้องให้นมบุตรช่วง 6 เดือนแรก ต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนด้วย อีกทั้งยังได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนชุมชนทั่วประเทศให้เป็นชุมชนไอโอดีนมาตั้งแต่ปี 2551 ทำให้ปัจจุบันมีชุมชนที่สนใจร่วมพัฒนาสู่ “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” จำนวน 76,338 แห่ง คิดเป็น 98.4% จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ไม่รวม กทม. ในจำนวนนี้ผ่านการประเมินรับรองเป็น “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” จำนวน 48,199 แห่ง หรือ 63.1%
    สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ได้ระดมนักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด นักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 ผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน และนักวิชาการจากสำนักโภชนาการ ตั้งเป้าปี 2557 ชวนชุมชน/หมู่บ้านทั่วประเทศเป็นชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนให้ครบ 100% จากที่มีอยู่เดิม 48,199 แห่ง เป็น 53,000 แห่ง อีกทั้งยังเตรียมจัดโครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 ในโครงการรวมพลังประเทศไทยร่วมใจพัฒนา “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” อีกด้วย 
    จากการสำรวจของกรมอนามัยในปี 2555 พบว่า ประชาชนมีการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนประเภทเกลือเสริมไอโอดีน ร้อยละ 87.8 รองลงมาคือ น้ำปลา ร้อยละ 75.1 ซอส ร้อยละ 55 และซีอิ๊ว ร้อยละ 53.1 ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1 ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนมากกว่า 1 ชนิด เช่น เกลือ น้ำปลา ซอส และซีอิ๊ว ประชาชนร้อยละ 92.1 รู้ว่าสารไอโอดีนมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านการเสริมสร้างพัฒนาการสติปัญญาในเด็กเล็ก ร้อยละ 82.7 รู้วิธีป้องกันการขาดสารไอโอดีน โดยรับประทานอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน นั่นหมายถึงคนไทยมากกว่าร้อยละ 20 ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน.