บทบรรณาธิการ

    มีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตรายวันของประชาชน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน...

   มีการรายงานข่าวของสื่อมวลชนว่า ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันของแม่น้ำ 5 สาย คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)-คณะรัฐมนตรี-สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)-สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)...

     สดับตรับฟังเสียงสัญญาณจากผู้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองขณะนี้ ดูท่าสิ่งที่สังคมเรียกร้องต้องการให้ยกเลิกกฎอัยการศึก เพื่อบรรยากาศการลงทุนและการท่องเที่ยวกลับคืนสู่ภาวะปกติ...

    ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประเด็นสำคัญอย่างยิ่งกับบรรยากาศที่ขัดขวางกระบวนการสู่เส้นทางปฏิรูปในสังคมไทย ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้...

    ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบอำนาจ...

   มีความคืบหน้าทุกระยะสำหรับกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มี ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นประธาน
  ...

    พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ระบุโครงสร้างหมวดหมู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค...

    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน...