บทบรรณาธิการ

    การเดินหน้าวางพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 18 คณะ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบตั้งขึ้นมา...

   ผ่านมาเพียงเดือนกว่าๆ สำหรับวันตำรวจไทยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 แต่ ณ...

  สืบเนื่องจากกรณีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปยังนิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ได้มีการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของ สนช....

    มีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตรายวันของประชาชน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน...

   มีการรายงานข่าวของสื่อมวลชนว่า ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันของแม่น้ำ 5 สาย คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)-คณะรัฐมนตรี-สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)-สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)...

     สดับตรับฟังเสียงสัญญาณจากผู้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองขณะนี้ ดูท่าสิ่งที่สังคมเรียกร้องต้องการให้ยกเลิกกฎอัยการศึก เพื่อบรรยากาศการลงทุนและการท่องเที่ยวกลับคืนสู่ภาวะปกติ...

    ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประเด็นสำคัญอย่างยิ่งกับบรรยากาศที่ขัดขวางกระบวนการสู่เส้นทางปฏิรูปในสังคมไทย ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้...

    ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบอำนาจ...