เรื่องปก

Thursday, 22 October, 2009 - 00:00

สำรวจเด็กประถมตกเกณฑ์น้ำหนัก-ส่วนสูง

อึ้ง!  สพฐ.เผยผลสำรวจพบนักเรียนน้ำหนัก-ส่วนสูง  ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า  2   ล้านคน  ส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าชาย  เด็กชั้นประถมมีปัญหามากที่สุด

     จากการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ที่  จ.นครนายก  ดร.สุชาติ  วงศ์สุวรรณ  ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (สพฐ.)  กล่าวว่า  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ได้จัดทำคู่มือร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2553  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เป็นกรอบในการเสนอของบประมาณ   และวงเงินสำหรับดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง   ในปี  2553  พร้อมทั้งได้มีการนำประเด็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินการและแนวทางแก้ไข 

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในการประชุม  ผอ.สพฐ.ทั่วประเทศครั้งนี้  ในเอกสารร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2553  ของ  สพฐ.  ได้นำเสนอสถิติทางการศึกษาขั้นพื้นฐานล่าสุดในปีการศึกษา  2551  พบข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด  สพฐ.ที่มีน้ำหนัก   ส่วนสูง  ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ตั้งแต่ระดับอนุบาล  3  ขวบ  ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ปัจจุบัน   สพฐ.มีนักเรียนในสังกัดประมาณ   8,025,702  คน  พบว่ามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  จำนวน  484,884  คน  แยกเป็นนักเรียนชาย  223,504  คน  นักเรียนหญิง  261,380  คน  มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์  จำนวน  419,897  คน  แยกเป็นนักเรียนชาย  165,426  คน  นักเรียนหญิง   254,471  คน  น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์  784,498  คน   เป็นนักเรียนชาย  349,438  คน  นักเรียนหญิง  435,060  คน  มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์  จำนวน  436,337  คน  แยกเป็นนักเรียนชาย  244,302  คน  นักเรียนหญิง  192,035  คน

     ทั้งนี้  เมื่อรวมจำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานแล้ว   มีจำนวน  2,125,616  คน  แยกเป็นนักเรียนชาย  982,670  คน  นักเรียนหญิง  1,142,946  คน  และเมื่อแยกตามระดับการศึกษา  จะเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุด   779,884   คน   มัธ