เรื่องปก

Friday, 1 January, 2010 - 00:00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แหล่งเงินทุนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอีกแห่งหนึ่งที่ประชาชนรากหญ้ารู้จักกันดีคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ผ่านมาคนทั่วไปมักจะรับรู้เข้าใจว่าแหล่งทุนแห่งนี้เปิดเปิดประตูต้อนรับเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย แต่จริงๆ แล้ว ธ.ก.ส.ยังมีบทบาทในการอนุมัติเงินกู้ให้แก่ผู้คนทั่วไป ไม่ว่าจะมีสาขาอาชีพใดๆ หรือแม้แต่คนตกงานก็ยังได้รับโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพรายย่อยได้

บางคนอาจจะถามว่า สินเชื่อ ธ.ก.ส.ที่กล่าวถึงนี้มีเงื่อนไขเดียวกับสินเชื่อประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีหรือไม่ เพราะบางครั้งผู้ที่อยากมีอาชีพอิสระ ขายของเล็กๆ น้อยๆ ต้องการกู้เงิน 50,000-100,000 บาท ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์เอสเอ็มอี จึงไม่รู้ว่าจะหาแหล่งเงินทุนที่ไหน เพราะไม่เข้าข่ายสินเชื่อเอสเอ็มอี ดังนั้น ธ.ก.ส.จึงเปิดช่องทางนี้เพื่อประชาชนทั่วไป โดยให้บริการ "สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย" หรือ "สินเชื่อ 108 อาชีพ"

นายฐานิศร์ สุทธสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสินเชื่อผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ธ.ก.ส. ให้ข้อมูลว่า สินเชื่อ 108 อาชีพครอบคลุมหลากหลายอาชีพ แต่โดยหลักการแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการเงินกู้แก่ผู้ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรทุกอาชีพ ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ดูแลเฉพาะเกษตรเท่านั้น แต่ภายหลังมีการแก้ไขกฎหมายใหม่เพื่อปล่อยสินเชื่อให้แก่คนทั่วไปนอกภาคเกษตรกรรม เพื่อรองรับการสร้างเสริมเศรษฐกิจระดับฐานราก ตั้งแต่ระดับบุคคลและวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

"ธ.ก.ส.ได้เปิดให้บริการสินเชื่ อ 108 อาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจเล็กๆ เป็นของตนเอง ที่ผ่านมามีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านมาขอสินเชื่อมากถึง 65% ส่วนใหญ่นำไปลงทุนค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ขายอาหาร ขายของชำ ร้านโชห่วย ช่างตัดเสื้อและช่างเสริมสวย เป็นต้น วงเงินขอกู้มีตั้งแต่ 3,000 บาท ถึง 100,000 บาทต่อราย และที่สำคัญลูกค้ากลุ่มนี้มีระเบียบวินัยทางการเงินดี เราจึงต้องขยายเงินกู้ไปถึงกลุ่มสหกรณ์แม่บ้านอีกด้วย" ผอ.สำนักสินเชื่อผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ธ.ก.ส.กล่าว

เขากล่าวถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะขอกู้สินเชื่อ 108 อาชีพว่า ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มที่ต้องการสร้างรายได้และความมั่นคงในอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า นักศึกษา คนตกงาน คนที่มองหาอาชีพอิสระหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในเมืองและภาคชนบท ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนเงินกู้ ทาง ธ.ก.ส.จึงให้โอกาสให้การเข้าถึงบริการสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรม โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นธนาคารเพื่อคนจนอย่างแท้จริง นอกจากสินเชื่อ 108 อาชีพแล้ว ยังมีสินเชื่อแรงงาน สินเชื่อคุณภาพชีวิต สินเชื่อตลาดพอเพียง เป็นต้น

"แม้แต่ข้าราชการตำรวจก็มาขอกู้เงินไปให้ภรรยานำไปใช้ลงทุนประกอบอาชีพหารายได้เสริมได้ เพราะกลุ่มคนอาชีพนี้มีที่พักอาศัยในแหล่งเดียวกัน สามารถเปิดร้านทำผม ขายน้ำเต้าหู้ รับเลี้ยงเด็กและขายของชำภายในบ้าน โดยที่ ธ.ก.ส.พยายามผ่อนปรนหลักประกันเงินกู้ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆ เพียงแต่มีเพื่อนตำรวจ 2 คนมาเซ็นค้ำประกันก็พอแล้ว เงื่อนไขดังกล่าวทำให้การบริการสินเชื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสูงสุด"

อีกทั้งยังมีข้าราชการจำนวนมากที่มีสำนักงานอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเข้ามาขอกู้เงินกับ ธ.ก.ส. บางคนอาจจะนำไปประกอบอาชีพเสริม บางคนใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง การบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส.ยังแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินที่ทำให้ประชาชนรากหญ้าไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้

ในเร็วๆ นี้ ธ.ก.ส.เตรียมเสนอโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดยลดหย่อนหลักค้ำประกันเหลือเพียงคนเดียว เพราะบางครั้งประชาชนในต่างจังหวัดไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันได้ถึง 2 คน จึงเสียโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ อีกทั้ง ธ.ก.ส.ยังมีพนักงานออกไปเยี่ยมเยียนสถานประกอบการเพื่อติดตามสถานะทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด ซึ่งในจุดนี้ผู้หญิงจะมีความละเอียดอ่อนและมีทักษะในการเชื่อมโยง ทั้งแนวทางการพัฒนาและความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า ขณะเดียวกันก็เป็นการแบ่งเบาภาระพนักงานสินเชื่อผู้ชาย ซึ่งแต่ละคนจะต้องดูแลเกษตรกรลูกค้ากลุ่มเดิมอีกด้วย