การศึกษา-สาธารณสุข

Saturday, 28 March, 2009 - 00:00

ผลสอบ"NT"ป.3,6กระเตื้อง

  ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น  สพฐ.ชื่นใจ  ผลคะแนน  NT  ชั้น  ป.3  และ  ป.6  ปี  51  ค่าเฉลี่ยของแต่ละวิชาออกมาดีขึ้น  ส่อแนวโน้มหากพัฒนาต่อจะไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

      คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กพฐ.)  เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  หรือจัดสอบ  NT  ประจำปีการศึกษา  2551  โดยจัดสอบนักเรียน  ป.3  ทุกคนรวม  791,134  คน  จาก  31,785  รร.ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ส่วน  ป.6  สุ่มสอบร้อยละ  25  รวม  178,593  คน  จาก  6,740  รร.ในวิชาภาษาอังกฤษ  และทักษะการคิด  ผลการสอบปรากฏว่า
     ในระดับชั้น  ป.3  ค่าเฉลี่ยของวิชาภาษาไทยอยู่ที่  15.48  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  51.60,  วิชาคณิตศาสตร์  เต็ม  30  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  14.52  เฉลี่ยร้อยละ  48.39  และวิชาวิทยาศาสตร์  เต็ม  30  ค่าเฉลี่ย  14.37  เฉลี่ยร้อยละ  47.90  ทั้งนี้  เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนปี  2550  แล้ว  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  วิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ  3.34  จาก  48.26  ในปี  2550  ส่วนคณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น  3.34%  เมื่อเทียบกับผลคะแนน  45.05  ที่ได้ในปี  2550  ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่งสอบเป็นปีแรก
     หาหจำแนกคะแนนนักเรียนออกเป็น  3  กลุ่มแล้ว  พบว่า  คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพอใช้  โดยวิชาภาษาไทย  คะแนนอยู่ในกลุ่มปรับปรุง  ร้อยละ  14.63  กลุ่มพอใช้  ร้อยละ 
61.21  และกลุ่มดี  ร้อยละ  24.16,  วิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มปรับปรุง  ร้อยละ  31.78 
กลุ่มพอใช้  ร้อยละ  47.94  และกลุ่มดี  ร้อยละ  20.28  ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มปรับปรุง  ร้อยละ  39.53  กลุ่มพอใช้  ร้อยละ  40.46  และกลุ่มดี  ร้อยละ  20.01  ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี  2550  แล้ว  ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปรับปรุงลดลงทั้ง  2  วิชา  โดยวิชาภาษาไทยลดลงร้อยละ  3.30  วิชาคณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ  1.88  ขณะที่จำนวนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มดีนั้น  วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ  6.45  คณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ  2.92
     คุณหญิงกษมากล่าวต่อว่า  สำหรับระดับ  ป.6  นั้น  ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบทักษะการคิดอยู่ที่  18.01  จากเต็ม  40  เฉลี่ยร้อยละ  37.52  และถ้าจำแนกคะแนนนักเรียนออกเป็น  3  ระดับ  พบว่าอยู่ในกลุ่มปรับปรุง  ร้อยละ  33.68  กลุ่มพอใช้  ร้อยละ  62.84  กลุ่มดี  ร้อยละ  3.48
     ส่วนภาษาอังกฤษเต็ม  48  ได้คะแนนเฉลี่ย  15.05  เฉลี่ยร้อยละ  37.63  เพิ่มขึ้นร้อยละ  3.12  เมื่อเทียบกับปี  2549  ซึ่งคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่  34.51  แต่คะแนนเฉลี่ยร้อยละของปี  2551  ต่ำกว่าคะแนน  O-NET  ปีการศึกษา  2550  ร้อยละ  1.04  และถ้าจำแนกคะแนนนักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้ว  พบว่าอยู่ในกลุ่มปรับปรุง  ร้อยละ  32.71  กลุ่มพอใช้  ร้อยละ  57.99  และกลุ่มดี  9.30  เปรียบเทียบกับปี  2549  แล้วพบว่า  จำนวนนักเรียนในกลุ่มปรับปรุงลดลง  ร้อยละ  15.98  และกลุ่มดีสูงขึ้น  ร้อยละ  3.67.
     ----------------------------------