เศรษฐกิจ

Monday, 24 January, 2011 - 00:00

เตะถ่วงแก้บำนาญราชการ วัดใจคลังอนุมัติลาออกกบข.

    แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการแก้ไขหลักเกณฑ์ในการคำนวณบำนาญข้าราชการสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้เสนอทางออกหลายแนวทาง เพื่อให้ระดับนโยบายพิจารณาตัดสินใจมาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ เนื่องจากแต่ละทางเลือกต้องใช้งบประมาณสูงมาก อย่างไรก็ดี สุดท้ายแล้วต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง 
     ทั้งนี้ แนวทางที่กรมบัญชีกลางเสนอมา พบว่าแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดและมีผลกระทบต่องบประมาณรายจ่ายน้อยที่สุดคือการให้สมาชิก กบข. ที่มีปัญหาเรื่องบำนาญซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกก่อนปี 2540 สามารถยื่นลาออกจากกองทุนได้ และกลับไปใช้วิธีคำนวณจ่ายบำนาญตามระบบราชการแบบเก่า ขณะที่เงินสมทบที่ข้าราชการและรัฐบาลจ่ายให้ กบข.ตั้งแต่เข้ากองทุน เดือนละ 3% ก็จะต้องส่งคืนราชการและรัฐบาลทั้งหมดด้วย ซึ่งจะมีผลให้กองทุนมีขนาดเล็กลง
     "หากคลังเห็นชอบแนวทางนี้ ก็จะมีภาระต่องบประมาณที่ต้องจ่ายให้ข้าราชการบำนาญเพิ่มขึ้นปีละ 2-3 หมื่นล้านบาทต่อปี และต้องดำเนินการทันที เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อการทำงบประมาณในปีต่อไป" แหล่งข่าวกล่าว
     นอกจากนี้ยังมีแนวทางเลือกอื่นๆ เช่น การปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญใหม่ จากปัจจุบันที่ใช้วิธีการนำเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วย 50 จากเดิมผลตอบแทนที่ได้ต้องไม่เกิน 70% ของเงิน 60 เดือนสุดท้าย ปรับเป็นไม่เกิน 90% ขณะที่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนยังได้เท่าเดิม แต่แนวทางนี้ก็เป็นภาระต่องบประมาณค่อนข้างมากถึงหลักล้านล้านบาท หรือแนวทางกำหนดเกณฑ์ให้ กบข.จ่ายผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 9% ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา.