สภาประชาชน

Wednesday, 8 February, 2012 - 00:00

ต้านคอรัปชั่น

 สวัสดี สมาชิกสภาประชาชนผู้ทรงเกียรติ
    สวัสดี "ประกิจ รอดเจริญ" ใช้สิทธิ์อภิปรายการจัดงานต่อต้านคอรัปชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงว่า ค่านิยมโกงได้ไม่เป็นไร แต่ขอให้แบ่งกัน กำลังขยายตัวลุกลามในสังคมไทย
เรียน ท่านประธานท้วมที่เคารพ
    ถ้าจะพูดถึงเรื่องการต่อต้าน-การตรวจสอบคอรัปชั่นของไทย ผมเชื่อว่าชื่อที่คนไทยนึกถึงในลำดับต้นๆ น่าจะมีชื่อ วีระ สมความคิด แน่นอน เมื่อ 9 ธันวาคม 2553 คุณวีระ สมความคิด เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล หลังจากนั้นอีก 21 วัน คุณวีระ สมความคิด ถูกจับอย่างชนิดที่คนไทยรักชาติต้องบอกว่าโดนกลั่นแกล้ง เมื่อเดินอยู่ในประเทศไทยเพื่อเรียกร้องพื้นที่ของชาวบ้านที่โดนเขมรยึดแท้ๆ กลับเจอข้อหาเป็นนักจารกรรมในแผ่นดินเขมร
    จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำประเทศเขมร วันที่ 9 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล แม้คุณวีระ สมความคิด ยังต้องอยู่ในเรือนจำเขมรด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนั้น ผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับคุณวีระ สมความคิด ยังได้ร่วมกันสานเจตนารมณ์จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล มีการเตรียมงานไว้พร้อมพรักแล้ว แต่เจอมหันตภัยน้ำท่วมจึงได้เลื่อนมาจัดงาน "การประชุมสมัชชาประชาชนต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประจำปี 2554" ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา อาคารรัฐสภา 2     การจัดงานครั้งนี้ จัดโดยภาคีประชาชนต้านคอรัปชั่น ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการนี้คือ เครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น (คปต.) มีคุณจุฬา สุดบรรทัด เป็นประธาน, คุณคงเจตน์ พร้อมนำพล รักษาเลขาธิการ และสมาคมเพื่อเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น (สคปต.) มีอาจารย์วฤทธิ์ ชินสาย นายกสมาคมฯ และมีคุณวีระ สมความคิด เป็นเลขาธิการ
    การจัดประชุมสมัชชาครั้งนี้ เปิดประชุมโดย พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา มีสมาชิกวุฒิสภานางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดประชุม ในการจัดงานครั้งนี้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ คปต.ครั้งที่ 5 "คนจริง ผู้กล้า" อาสาต้านคอรัปชั่น มอบรางวัลโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมนุมท้องถิ่นพัฒนา มีช่วงระดมสมองจากผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "ข้อเสนอถึงรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับปัญหาคอรัปชั่น" ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา
    การเสวนาหัวข้อ "ข้อเสนอถึงรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับปัญหาคอรัปชั่น" นำเสวนาโดย รศ.ดร.สังสิต พิริยะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการธรรมาภิบาล โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, รศ.ดร.วิทยากร เชียงกูล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต, นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน, คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ดำเนินการเสวนาโดยนายสุนทร คุณชัยมัง
    การจัดงานครั้งนี้น่าดีใจ ที่มีการสนับสนุนและเป็นภาคีร่วมจัดจำนวนมาก อาทิ คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น (ป.ป.ช.), สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) สมาคมเพื่อเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงิน, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ United Nations Development Programme (UNDP), สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด, มูลนิธิซิเมนต์ไทย, มูลนิธิฟรีดริค-เอแบร์ท ชมรมร่วมใจไทยกู้ชาติและอีกหลายองค์กร
    ...............................
    ถ้าคุณวีระ สมความคิด พ้นโทษจากคุกนรกที่เขมรเมื่อไหร่ กลับมาถึงเมืองไทย น่าจะเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันพวกนักการเมืองขี้โกงอีกแน่.