เยาวชน

Saturday, 18 July, 2009 - 00:00

โรงเรียนพอเพียง

  แม้ว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนภาคอื่นๆ  แต่นับตั้งแต่ปี   2533  เป็นต้นมา  เด็กๆ  ของโรงเรียนบ้านโพนแพง  (เจียรวนนท์อุทิศ  5)  ต.โพธิไพศาล  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร   ก็ไม่เคยขาดแคลนอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  เพราะมีทั้งบ่อเลี้ยงปลา   ไก่ที่ให้ไข่วันละ   400  ฟอง  ส่วนพื้นที่กว่า  2  ไร่ก็เป็นทั้งแปลงผัก  ผลไม้  กว่า  30   ชนิด  อาทิ  ถั่วฝักยาว  ผักบุ้ง  คะน้า  กวางตุ้ง  ผักกาดขาว  โหระพา  ตะไคร้  ใบกะเพรา   กล้วย  มะละกอ  มะม่วง  ฯลฯ  ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงการ  'เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน'  ของเครือเจริญโภคภัณฑ์      ครูสาทอง   ฮาดปากดี  หรือ  ครูจอย  ของเด็กๆ  ที่นอกจากจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   และสอนวิชาชีววิทยาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ยังเป็นครูนักบุกเบิกที่หันมาจับจอบ  จับเสียม  ช่วยงานสอนในวิชาเกษตรให้กับโรงเรียน  โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  'โครงการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารกลางวัน'  ซึ่งครูจอยได้ประยุกต์เอาวิชาชีววิทยามาผสมผสานกับการเรียนการสอนทางด้านเกษตร  โดยสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับ  'โลกของชีวิต'  และน้อมนำเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาสอนให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างลงตัว  ดังนั้น  ครูจอยจึงเป็นแม่พิมพ์ที่อยู่ในใจของเด็กๆ  ในโรงเรียนแห่งนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่า

     "รู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยเด็กๆ  ทุกคน  ล่าสุดกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดำเนินที่โรงเรียน  และทรงมีพระราชดำริถึงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ทรงแนะนำโรงเรียนในการทำการเกษตรมาบูรณาการให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนด้านวิชาการ"  ครูจอย  กล่าว

     ทั้งนี้  ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนโรงเรียนบ้านโพนแพง  (เจียรวนนท์อุทิศ  5)  เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  มีพระราชดำรัสกับครูและอาจารย์ของโรงเรียนบ้านโพนแพง  (เจียรวนนท์อุทิศ  5)  ทรงเน้นหลักการทำการเกษตรมาบูรณาการให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละวิชา   ซึ่งทรงยกตัวอย่างการผลิตไบโอก๊าซของโรงเรียนจิตรลดา  ที่นำเศษอาหารและมูลสัตว์มาผลิตไบโอก๊าซ  เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารของโรงเรียน  พร้อมกันนี้ทรงปรุงเมนู  'ผัดผักบุ้งหมูสับ'  เป็นเมนูพิเศษ

     น.ส.กัลญา  เทพกรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านโพนแพง  (เจียรวนนท์อุทิศ  5)  ในฐานะประธานเกษตรโรงเรียนบ้านโพนแพง  (เจียรวนนท์อุทิศ  5)  กล่าวว่า  รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำเกษตรอย่างครบวงจร  ด้วยการลงมือลงแรงในการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน   ทำให้ได้เห็นถึงพัฒนาการ  การเจริญเติบโตของพืชผักที่ปลูกขึ้นมากับมือ  ความรู้ที่ได้นับเป็นวิชาที่ใกล้ตัวที่สามารถนำไปใช้ที่บ้านได้อย่างดี   ขณะเดียวกันยังเป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่   และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคาและปริมาณพืชผักที่จะขายให้กับโรงอาหารของโรงเรียนด้วย

     "ครูสอนเกี่ยวกับการทำเกษตร   ทำให้รู้ว่าการพรวนดินนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อการปลูกพืชผัก  รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงวิธีการขนย้ายกล้า  การให้น้ำแก่พืชโดยใช้ระบบน้ำที่ทันสมัย  ทำให้ได้เห็นถึงวิวัฒนาการของพืชที่ค่อยๆ  เติบโตขึ้นจากเมล็ดสู่ต้นกล้าจนเก็บเกี่ยว  และนำมาทำเป็นอาหารให้กับทุกคนในโรงเรียนได้รับประทาน  นอกเหนือจากนี้การเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ  ในการทำเกษตร  สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้"  กัลญา  เล่า

     โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันไม่เพียงแต่จะทำให้เด็กๆ  ของโรงเรียนแห่งนี้อิ่มท้องเท่านั้น  หากยังเป็นการสอนให้เยาวชนไทยตัวน้อยๆ  ได้เรียนรู้ถึงการทำเกษตรด้วยวิธีการสมัยใหม่  มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ  เข้าช่วย  ท้ายที่สุดแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  ซึ่งนับเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง.