สาระน่ารู้

    เขื่อนดอนสะโฮงก่อสร้างโดย สปป.ลาว บริเวณแม่น้ำโขงตอนล่าง ช่วงที่ 4 (ปากเซ สปป.ลาว-กระแจะ กัมพูชา) เกาะสีพันดอน ทางใต้ของ สปป.ลาว เขตติดต่อพรมแดนกัมพูชาประมาณ 7 กิโลเมตร (...

    เขื่อนดอนสะโฮงก่อสร้างโดย สปป.ลาว บริเวณแม่น้ำโขงตอนล่าง ช่วงที่ 4 (ปากเซ สปป.ลาว-กระแจะ กัมพูชา) เกาะสีพันดอน ทางใต้ของ สปป.ลาว เขตติดต่อพรมแดนกัมพูชาประมาณ 7 กิโลเมตร (...

 ลาว ในการเปลี่ยนแปลง (จบ)
    บุคคลที่สำคัญยิ่งอีกคนหนึ่งของประเทศลาว คือ เจ้าสุภานุวงศ์ เชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง...

    นับแต่พระกุมารประสูติ พระเจ้าสุทโธทนราช โปรดให้ทำพระราชพิธีโสรสสรงองค์พระกุมารในสระโบกขรณี โปรดให้ตกแต่งพระราชนิเวศน์ประพรมด้วยจตุรสุคนชาติ และได้โปรยปรายซึ่งบุปผชาติ...

   จากกระแสความตื่นตัวเรื่องสุขภาพที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเห็นพิษภัยของเกษตรเคมี ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นผลดีกับผู้บริโภคแล้ว ตัวเกษตรกรเองก็ได้รับผลกระทบโดยตรง...

    เมนูอาหารจานเดียวที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจปฏิเสธคงหนีไม่พ้น "ข้าวขาหมู" โดยเฉพาะขาหมูเจ้าที่ปรุงรสชาติได้ดีกลมกล่อมและหอมโดนใจอย่าง "ขาหมูทิพย์มงคล" ตลาดท่าอิฐ...

 เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...

     ลาว ในการเปลี่ยนแปลง (1)
    เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้มีโอกาสเดินทางไปเมืองเวียงจันทน์และเมืองวังเวียง ประเทศลาว ซึ่งถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันกับไทย...