เยาวชน

Saturday, 2 March, 2013 - 00:00

ห้องเรียนอาเซียน

   ตั้งแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย ประกาศว่าจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ก็ทำให้หลายภาคส่วนในประเทศตื่นตัวเพื่อรับกับพันธะใหม่กันไม่น้อย
    ขณะที่ ในภาคการศึกษามีหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีการขยับตัวเพื่อเตรียมรับกับการเปิดเออีซีบางตาเหลือเกิน จนอาจจะทำให้ปรับตัวไม่ทันเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าร่วมประชาคมจริงๆ
    อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้โรงเรียนจินดาพงศ์ โรงเรียนเอกชน ได้ประกาศแผนปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดเออีซี เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่สำคัญคือ จัดสร้างห้องเรียนอาเซียนโมเดลที่สมบูรณ์แบบ
    อาจารย์จินดา ตันตราจิณ ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาพงศ์ กล่าวว่า โรงเรียนจินดาพงศ์ได้จัดสร้างห้องเรียนอาเซียน เพื่อให้นักเรียนในทุกชั้นปีได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ คือ ไทย พม่า กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และบรูไน โดยการศึกษาเนื้อหาสาระในห้องเรียนประกอบด้วย สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาของแต่ละประเทศ อาทิ หนังสือของแต่ละประเทศมีตัวอย่างเป็นอย่างไร ชุดการแต่งกายของแต่ละประเทศ ตัวอย่างการสนทนาสั้นๆ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาต่างๆ เหล่านี้จะนำมาใส่ไว้ในฐานทั้ง 10 ฐานในห้องเรียนอาเซียนโมเดล
    "เราใช้งบประมาณในการจัดสร้างกว่า 5 แสนบาท ทั้งนี้เพื่อต้องการปลูกฝังทางความคิด ความรู้ ทักษะทางภาษา การแต่งกาย และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ให้นักเรียนได้ซึมซับกับบรรยากาศของแต่ละประเทศ ภายในห้องเรียนอาเซียนโมเดลที่สร้างขึ้น รวมทั้งเป็นการปูความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตั้งแต่เด็กเล็ก พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านแหล่งเรียนรู้จริงในรูปแบบจำลองธงชาติ ชุดหุ่นจำลองการแต่งกายของแต่ละชาติ เพลงชาติของแต่ประเทศ บอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละชาติ อาทิ สกุลเงิน ภาษาที่ใช้และสภาพที่อยู่อาศัยความเป็นอยู่ รวมถึงประวัติความเป็นมาของแต่ละประเทศด้วย" ผอ.โรงเรียนกล่าว
    นอกจากการเปิดห้องเรียนอาเซียนแล้ว ปัจจุบันทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตรด้านอาเซียน ได้แก่ สังคมอาเซียน, การเมืองอาเซียน, ศิลปะและวัฒนะธรรม พร้อมทั้งฝึกทักษะด้านการใช้ภาษา เช่น การทักทายอย่างง่ายๆ การเล่าถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละประเทศ สกุลเงินต่างๆ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ป.6 ซึ่งเด็กนักเรียนที่โรงเรียนสามารถท่องคำขวัญอาเซียนของโรงเรียนได้อย่างแม่นยำ
    ดังเนื้อร้องของเพลง “ประชาคมอาเซียน มี 10 ประเทศ เรามาสังเกต เรียกชื่อกันหนา 1.ประเทศไทย 2.ประเทศพม่า 3.กัมพูชา 4.ประเทศลาว 5. อินโดนีเซีย 6.ฟิลิปปินส์ 7.เคยได้ยิน สิงค์โปร์ ไงเล่า 8.คือเวียดนาม งดงามไม่เบา ที่ 9 นั้นเล่า คือมาเลเซีย ประเทศที่ 10 คือประเทศบรูไน Today Goodbye I come back here k.3/1 Have fun to my dear Every time every year Happy กันเอย”
    เนื้อร้องเพลงอาเซียน (ภาษาไทย) “พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ วันที่เรามาพบกัน อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนา เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น หล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวอาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปันเศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล”
    "ปัจจุบันโรงเรียนกำลังสร้างปรัชญาให้เป็นความจริง เนื่องจากโลกทุกวันนี้ระบบการติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็วมาก เมื่อโลกภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง เด็กต้องมีการเรียนรู้และต้องปรับตัว เพราะหากตามโลกไม่ทันเด็กเราจะไม่พัฒนาและไม่ทันนานาประเทศ ดังนั้นเรื่องประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียน คุณครูเองต้องปรับตัว เตรียมตัวให้พร้อม "ผอ.โรงเรียนจินดาพงศ์กล่าวสรุป.
   

                                                                                 # # #