ผู้ว่าฯกทม.ในฝัน

ได้เบอร์กันไปเรียบร้อยครับ

วานนี้ (๓๑ มีนาคม) รับสมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครวันแรก มาสมัครกันทั้งสิ้น ๑๗ คน จับหมายเลขเอาไปหาเสียงกันเรียบร้อย ตามนี้

หมายเลข ๑ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

หมายเลข ๒ พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

หมายเลข ๓ นายสกลธี ภัททิยกุล

หมายเลข ๔ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

หมายเลข ๕ นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา

หมายเลข ๖ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

หมายเลข ๗ น.ส.รสนา โตสิตระกูล

หมายเลข ๘ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

หมายเลข ๙ นางสาววัชรี วรรณศรี

หมายเลข ๑๐ ดร.ศุภชัย ตันติคมน์

หมายเลข ๑๑ น.ต.ศิธา ทิวารี

หมายเลข ๑๒ ดร.ประยูร ครองยศ

หมายเลข ๑๓ นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์

หมายเลข ๑๔ นายธเนตร วงษา

หมายเลข ๑๕ พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที

หมายเลข ๑๖ น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

หมายเลข ๑๗ นายอุเทน ชาติภิญโญ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ ๔ เมษายน จำนวนผู้สมัครน่าจะเพิ่มขึ้นอีก แต่ไม่มาก เพราะบรรดาตัวเต็งและตัวเก็งได้เบอร์ลงพี้นที่หาเสียงกับครบแล้ว 

แล้วไงต่อ?

จากนี้ไปก็อยู่ที่คนกรุงว่าจะให้คนแบบไหนเป็นผู้ว่าฯ กทม.

นโยบายที่ใช้หาเสียงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจของคนกรุงว่าจะเลือกใคร แล้วนโยบายแบบไหนกันแน่ที่ถูกจริตผู้มีสิทธิลงคะแนน

ลองมาไล่ตามเบอร์กันครับ

"วิโรจน์ ลักขณาอดิศร" เบอร์ ๑ จากพรรคก้าวไกล ชูนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน

๑.สวัสดิการคนเมืองเพื่อโอบอุ้มเด็ก คนชรา และผู้พิการ อัดเงินเข้าไป ๒.วัคซีนฟรีจากภาษีประชาชน ๓.หยุดระบบอุปถัมภ์ด้วยงบที่คนกรุงเทพฯ ๔.สร้างที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง ๑ หมื่นยูนิต ตลอดอายุเวลา ๔ ปี ๕.ลดค่าครองชีพด้วยค่าเดินทางที่ทุกคนจ่ายไหว ๖.ขึ้นค่าเก็บขยะห้างใหญ่และนำเงินไปปรับปรุงการเก็บขยะครัวเรือน ๗.ลงทุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ๘.สร้างการศึกษาที่ทุกคนวิ่งตามฝันของตนเองได้ ๙.การลอกท่อทั่วเมือง ลอกคลองทั่วกรุง ๑๐.เปลี่ยนที่รกร้างเป็นที่สาธารณะ ๑๑.ทางเท้าดีเท่ากันทั้งกรุงเทพฯ ห้ามตั้งแผงลอย และ ๑๒.เจอส่วยแจ้งผู้ว่าฯ ยังไม่บรรจุนโยบายทวงคืนสนามหลวงอย่างเป็นทางการ

สกลธี ภัททิยกุล เบอร์ ๓ ชูนโยบาย ๖ ด้าน

๑.แก้ไขปัญหาขนส่งสาธารณะ “ล้อ ราง เรือ” ให้ประชาชนมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลง ๒.การสาธารณสุขจะดีกว่านี้ได้ ปรับศูนย์สาธารณสุข ๖๙ แห่ง ให้เป็นสมาร์ทคลินิก ๓.ให้มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน มีมาตราดีใกล้เคียงกัน ไม่ต้องส่งไปเรียนข้ามเขต ๔.สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย ระบายน้ำ ผังเมือง จะเพิ่มกล้องซีซีทีวีที่สามารถเชื่อม ๖.๒ หมื่นกล้องต่อกับศูนย์กลางได้ สร้างพื้นที่สีเขียว ๕.ระบบบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีเชื่อมกับระบบการทำงานบริหารให้เหมาะกับชุมชนต่างๆ แก้ปัญหากับความต้องการ เช่น การจัดเก็บขยะ ให้เหมาะสมกับจำนวนบ้านเรือน ไม่ให้มีขยะค้างคา และ ๖.เศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว จัดถนนคนเดิน สตรีทฟู้ด ไม่กระทบทางเดินเท้า โรงเรียนฝึกอาชีพทันสมัย ทำให้คนไปประกอบอาชีพได้จริง ซึ่งค่าเรียนไม่แพง สนับสนุนการจ้างงานคนพิการและส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เบอร์ ๔ จากประชาธิปัตย์ ชูนโยบายเปลี่ยนชีวิตคน ๓ ข้อหลัก ๑. เงินเต็มบ้าน งานเต็มมือ ๒.หมอมี สาธารณสุขดี ใกล้บ้าน ๓.โรงเรียนดี ใกล้บ้าน

พ่วงนโยบายการเปลี่ยนเมืองอีก ๓ ข้อ ๑.แก้ปัญหาจราจรเบ็ดเสร็จ แก้รถติดด้วยคอมพิวเตอร์ AI

ขอคืนผิวทางจราจรทำทางเท้าได้มาตรฐานสากล บังคับใช้กฎจราจรเข้มข้น เท่าเทียม สร้างทางจักรยานลอยฟ้า

๒.แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่า น้ำหนุน ซ้ำซาก เริ่มโครงการป้องกันน้ำทะเลหนุนแม่น้ำเจ้าพระยา

๓.เปลี่ยนเมืองให้ปลอดภัย น่าอยู่ จัดการอาคารก่อสร้างไร้ความรับผิดชอบ ประกาศสงครามกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ปฏิวัติระบบจัดเก็บขยะ ทั้งวิธีการและระบบคัดแยกขยะ จัดเก็บให้ทันเวลา ไม่ให้ขยะตกค้าง สร้างสวนสาธารณะฉบับกระเป๋า

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง หมายเลข ๖ มีนโยบาย ๘ ข้อสำคัญ คือ

๑.นโยบายเมืองป้องกันน้ำท่วม ลุยต่อแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยการลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมอีก ๙ จุด ๒.นโยบายเมืองเดินทางสะดวก เดินหน้าต่อสร้างความสะดวกในทุกการเดินทาง โดยคนเดินทางปลอดภัย ระบบขนส่งมวลชนสะดวก และเชื่อมโยงล้อ ราง เรือ ๓.นโยบายเมืองแห่งสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพดีและการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกพื้นที่ ๔.นโยบายเมืองใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสริมต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเมืองที่น่าอยู่ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดการขยะที่ต้นทาง คลองสวย น้ำใส ๕.นโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้ ทำต่อเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นปฐมวัย ๖.นโยบายเมืองปลอดภัย เพิ่มกล้องวงจรปิด CCTV ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงทางม้าลายทั่วกรุงเทพฯ ๗.นโยบายเมืองดิจิทัล เชื่อมต่อกรุงเทพฯ สู่เมืองดิจิทัล โดยบริการด้วยดิจิทัล ทำให้ประชาชนเข้าสู่การใช้งานดิจิทัล และ ๘.นโยบายเมืองดูแลคนทุกกลุ่มทุกวัย ส่งต่อทุกการดูแลเพื่อคนกรุงเทพฯ ทุกกลุ่มวัย โดยการบริการและสวัสดิการชุมชนทั่วถึง

"รสนา โตสิตระกูล" หมายเลข ๗ ชูนโยบาย ล้างบางการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นนโยบายหลัก 

พร้อมนโยบายย่อยอีก ๘ ข้อ ๑.บำนาญประชาชน ๓,๐๐๐ บาท เริ่มได้ก่อนที่ กทม. ๒.ไม่ต่อสัมปทานบีทีเอส ลดค่าตั๋วเหลือ ๒๐ บาทตลอดสาย ๓.ฟ้าทะลายโจรและยาไทยฟรีทุกบ้าน อยู่กับโควิดได้ กลับมาทำมาหากินอย่างมั่นใจ ๔.กระจายงบ ๕๐ ล้านบาทต่อเขต ให้คนพื้นที่ตัดสินใจแก้ปัญหา ๕.ระบายน้ำท่วม จ้างงานขุดลอก ๑,๖๐๐ คลอง ฟื้นวิถีท่องเที่ยวเวนิสตะวันออก ๖.ตั้งกองทุนหลังคาบ้านโซลาร์เซลล์ประหยัดค่าไฟ ๕๐๐ บาททุกเดือน ๗.ติดกล้อง CCTV ๕ แสนตัว กทม.ต้องปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ ๘.“เลิกรอคิวนาน” ยกระดับ ๖๙ ศูนย์อนามัย กทม. เป็นโรงพยาบาล ๒๔ ชั่วโมง

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หมายเลข ๘ มีนโยบาย "กรุงเทพฯ ๙ ดี”

ปลอดภัยดี สร้างแผนที่จุดเสี่ยงด้านอาชญากรรม จราจร และสาธารณภัย รู้ก่อน ป้องกันได้ ไหวตัวทัน เดินทางดี ใช้ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะ (ITMS) บริหารจราจรทั้งโครงข่ายเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร-พัฒนารถสาธารณะทั้งระบบ เพื่อรถสายหลักและรอง ราคาถูกและราคาเดียว หารือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับ รฟม. เพื่อลดค่าแรกเข้า

สุขภาพดี เชื่อมโยงประวัติคนไข้ภายในสถานพยาบาลในกรุงเทพฯ สร้างสรรค์ดี เปลี่ยนศาลาว่าการ กทม.เดิม เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองและพื้นที่สาธารณะ สิ่งแวดล้อมดี เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลานกีฬาให้เดินถึงภายใน ๑๕ นาที

โครงสร้างดี วางแผนต้นแบบเมืองใหม่ บริหารจัดการดี พัฒนาระบบการขออนุญาตจาก กทม. ให้ประชาชนตรวจสอบและติดตามได้ เรียนดี เปิดโรงเรียน กทม. เล่นหรือเรียนได้ในวันหยุด เศรษฐกิจดี ปั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ ๑๒ เทศกาลตลอดปี

น.ต.ศิธา ทิวารี เบอร์ ๑๑ จากพรรคไทยสร้างไทย ชูนโยบาย 3P

P แรก People สร้างเมืองแห่งโอกาสให้ชาวกรุงเทพฯ เพราะประชาชนคือผู้สร้างเมือง ไม่เชื่อว่าจะมีฮีโร่จากไหนมาสร้าง กทม. แต่ประชาชนจะเป็นผู้สร้างเมือง เราจะลงทุนกับเรื่องการศึกษา และชีวิตประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

P ที่สอง Profit สร้างมหานครแห่งความมั่งคั่ง แก้ปัญหาปากท้องชาวบ้าน เช่น หาบเร่ แผงลอย ที่มีเทศกิจคอยทำหน้าที่ตรวจสอบชาวบ้าน มีอะไรอยู่ใต้โต๊ะ จะนำเรื่องเหล่านี้ออกมาวางให้ประชาชนเห็น ให้คนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และจะคืนอำนาจให้ประชาชนมีส่วนกับการแต่งตั้งโยกย้าย

P ที่สาม Planet โดยจะสร้างคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน

ครับ...นี่คือนโยบายหลักๆ ของผู้สมัครตัวเต็งและตัวเก็งทั้งหลาย ในภาพรวมไม่ต่างกันมากนัก เน้นคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

แต่สิ่งที่คนกรุงต้องการจากผู้ว่าฯ กทม. อาจไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้น บางนโยบายมันเกินตัว เพราะเป็นหน้าที่รัฐบาลกลาง

เอาแค่ ๒ เรื่อง พูดมาให้ชัด ปัญหาการจราจร กับความสะอาด หากมีนโยบายทำได้จริง ไม่เพ้อฝัน เหมือนที่ผ่านๆ มา ก็ถือเป็นผู้ว่าฯ กทม.ในฝันแล้ว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชัชชาติ' ไลฟ์สด

ดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ผู้ติดเชื้อรายวันทรงตัวอยู่ที่พันกว่าถึงสองพัน

'พ่อคิด ลูกทำ'

นัวเนียกันจริงๆ! ไม่รู้ใครเป็นใครแล้ว เปิดศึกกันรอบด้าน ใกล้มวยตับจากเข้าไปทุกที