ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ฯ


   

15 ก.ค. 62 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเรื่อง อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้นสถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงิน

โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้น สถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินอาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒จึงออกประกาศก้าหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้นสถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงินไว้ ดังต่อไปนี้อ่านรายละเอียด


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต