ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ฯ


   

15 ก.ค. 62 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเรื่อง อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้นสถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงิน

โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้น สถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินอาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒จึงออกประกาศก้าหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้นสถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงินไว้ ดังต่อไปนี้อ่านรายละเอียด


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"