ป้ายกำกับ :

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ปลุกพลังการให้ ใช้ศิลปะพัฒนาชีวิต นร.ชายแดน

เด็กที่ศึกษาเล่าเรียนในพื้นที่ทุรกันดารยังต้องการการส่งเสริมการเรียนการสอน นอกจากเพื่อให้อ่านออกเขียนได้ มีวิชาความรู้ติดตัวแล้ว ยังต้องมีการฝึกทักษะและมีกิจกรรมช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์

เพิ่มเพื่อน