ป้ายกำกับ :

ซีมีโอสปาฟา

ปั้นบุคลากรรุ่นใหม่อนุรักษ์โบราณคดีใต้น้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ภายใต้องค์การรัฐมนตรี ศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอสปาฟา) กรมศิลปากร ยูเนสโก และศูนย์นานาชาติว่าด้วยโบราณคดี ใต้น้ำ ณ เมืองซาดาร์ (ICUA)

เพิ่มเพื่อน