ป้ายกำกับ :

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

โปรดเกล้าฯ 'อดีตอัยการสูงสุด' ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

เพิ่มเพื่อน