ป้ายกำกับ :

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โปรดเกล้าฯ 'บวรศักดิ์ อุวรรณโณ' ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เพิ่มเพื่อน